Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2021, piatok
 

Starostlivosť o vojnové hroby

Základnou právnou úpravou, kde sú ustanovené práva a povinnosti obce pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby je zákon.č.130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov(ďalej len cit. zákon). Tento zákon ustanovuje aj postup pri poskytovaní finančného príspevku zo štátneho  rozpočtu na vojnové hroby, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku vojnových hrobov a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

 

Obec zabezpečuje starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú na jej území  ( patrí sem aj pamätník, pamätná tabuľa, náhrobok, pamätné miesto, iný pietny symbol - napr. tank, delo ). V zmysle § 3 ods.2 písm. b/ cit. zákona je povinná oznamovať na požiadanie orgánov štátnej správy na úseku vojnových hrobov, údaje z evidencie vojnových hrobov, ktorú vedie -formulár pre vedenie evidencie vojnového hrobu (RTF, 119 kB)(192 kB, RTF) .

 

Podľa § 3 ods. 2 písm. c/ cit. zákona je povinná informovať okresný úrad v sídle kraja do 30.apríla kalendárneho roka o počte vojnových hrobov a o ich technickom stave za predchádzajúci kalendárny rok  (informácia o počte vojnových hrobov ) (RTF, 19 kB) .

 

Finančný príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby sa poskytne obci na kalendárny rok na každý vojnový hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej osobitným predpisom podľa § 4 ods.1 cit. zákona (žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 4 ods1.) (RTF, 38 kB)

 

Obci možno poskytnúť príspevok aj podľa § 4 ods. 2 cit. zákona,  v prípadoch ustanovených zákonom  (žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 4 ods 2.) (RTF, 93 kB)

 

Žiadosti o finančné príspevky na nasledujúci rok, v súlade s § 4 ods.3 cit. zákona musia byť správnemu orgánu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku vojnových hrobov - Okresnému úradu Prešov, Organizačnému odboru, doručené do 30.4.  bežného roku.

 

Po spracovaní sa žiadosti obcí o príspevok  z celého Prešovského kraja  spolu s informáciou o počte vojnových hrobov a ich technickom stave zašlú na ministerstvo vnútra do 31.5.

 

 Kontaktné údaje:

Adresa - Okresný úrad Prešov

             Organizačný odbor

             Námestie mieru 3

             080 01  Prešov

 

Mgr. Marcela Babjaková 

Telefón:051/7082208

Fax:051/7721423

e-mail: TA.13G4@S1FTSZ2S2.SRYQLS4@ 

 
 
 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)