Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Spolupráca so župou Győr – Moson – Sopron

Pracovné stretnutie zástupcov župného riaditeľstva ochrany proti katastrofám župy Győr – Moson - Sopron

a odboru krízového riadenia Okresného úradu Trnava.

Na základe pozvania zo strany Okresného úradu Trnava -  odboru krízového riadenia sa uskutočnilo dňa 27.5.2015 v priestoroch Okresného úradu Trnava pracovné stretnutie so zástupcami župy Győr – Moson - Sopron  z Maďarskej republiky.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili za Maďarskú stranu funkcionári župného riaditeľstva ochrany proti katastrofám:

plukovník Attila Báner - zástupca riaditeľa župného riaditeľstva ochrany proti katastrofám, 

podplukovník Ákos Sári - vedúci župného zastupiteľstva ochrany proti katastrofám,

podplukovník Zoltán Beke  - hlavný dozorca CO župného riaditeľstva ochrany proti katastrofám,

podplukovník László Csepi – dozorca CO župného riaditeľstva ochrany proti katastrofám.

Za Slovenskú stranu sa pracovného stretnutia zúčastnili:

Okresný úrad Trnava:

PaedDr. Marta Gubrická – prednostka OÚ, Jozef Hudák – vedúci odboru KR a ďalší

Okresný úrad Dunajská Streda:

PhDr. Richard Kmeť –prednosta OÚ, Ing. Róbert Bokros – vedúci odboru KR, ktorý plnil aj funkciu tlmočníka

KR HaZZ Trnava:

plukovník JUDr. Vojtech Valkovič – riaditeľ KR HaZZ, major  Mgr. Daniel Šiška – vedúci oddelenia operatívne- technického KR HaZZ

VÚC Trnava:

Viktor Chnápko – vedúci oddelenia KR VÚC

       Pracovné stretnutie sa konalo s cieľom výmeny informácií a skúsenosti pri riešení krízových situácií. Po úvodnom privítaní účastníkov pracovného stretnutia vykonanom prednostkou OÚ Trnava PaedDr. Martou Gubrickou a zoznámení účastníkov s programom  stretnutia vedúci odboru KR OU Trnava Jozef Hudák vo svojej prezentácii  zoznámil všetkých účastníkov s organizačnou štruktúrou orgánov krízového riadenia trnavského kraja a jeho jednotlivých okresov, s realizáciou otázok súvisiacich s mimoriadnymi udalosťami a spôsobom riešenia mimoriadnych situácii na úrovni kraja, okresu a obce. Po  tomto vystúpení zoznámil prítomných s organizáciou a činnosťou KR HaZZ Trnava vedúci oddelenia  operatívne- technického KR HaZZ major Mgr. Daniel Šiška. Počas oboch vystúpení bola realizovaná živá diskusia k prednášaným otázkam.

       Plukovník Attila Báner - zástupca riaditeľa župného riaditeľstva ochrany proti katastrofám  zoznámil s organizačnou štruktúrou  a úlohami, ktoré plní župné riaditeľstvo ochrany proti katastrofám. Zároveň bol prítomným prezentovaný film z činnosti realizácie protipovodňových prác zo strany župného riaditeľstva ochrany proti katastrofám pri povodniach v Maďarskej republike. Zaujímavá bola najmä diskusia a vyjasnenie tých otázok, ku ktorým pristupujú obe strany odlišne a najmä k rozdielnej organizačnej štruktúre orgánov krízového riadenia, ktorá bola prezentovaná vo vystúpeniach.

       S veľkým záujmom sa stretla návšteva pracoviska IZS na okresnom úrade Trnava, kde prítomných s jeho činnosťou zoznámil vedúci IZS odboru KR  Ing. Miroslav Šiška.

       V popoludňajších hodinách pracovné stretnutie pokračovalo vystúpením p. Viktora Chnápka - vedúceho oddelenia KR VÚC Trnava, ktorý prítomných zoznámil s úlohami plnenými VÚC Trnava, najmä v oblasti krízového riadenia ale aj cezhraničnej spolupráce.

       Pracovné stretnutie následne pokračovalo do neskorých popoludňajších hodín a v príjemnej atmosfére si obe strany vymenili skúsenosti a informácie tak, aby poznatky mohli využiť vo svojich domácich podmienkach. Pracovníkmi odboru KR OÚ Trnava sa podarilo zabezpečiť výborné podmienky pracovného stretnutia, ktoré sa prejavili najmä na konštruktívnej a priateľskej atmosfére zorganizovanej akcie. Obe strany sa dohodli na tom, že zmeny ku ktorým za uplynulé obdobie došlo je potrebné vyjadriť v novom dodatku partnerských zmlúv medzi obomi stranami t.j. Okresným úradom v sídle kraja Trnava a župou Győr – Moson – Sopron.

Spracoval: Ing. Stanislav Krištofík, PhD.

               vedúci oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Trnava

Foto:        Ing. Miroslav Babčan, PhD.