Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Spracúvanie osobných údajov o dotknutých osobách v oblasti Hospodárskej mobilizácie – podľa § 19 až 21 zákona č. 18/2018 Z. z.

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania  |  Koordinačné stredisko IZS

Spracúvanie osobných údajov o dotknutých osobách v oblasti Hospodárskej mobilizácie:

Poskytované informácie dotknutým osobám podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt HM“)

Okresný úrad Nitra (ďalej len OÚ Nitra)

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

IČO: 00151866

Ústredňa: 037/6549 111

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

telefón: 037/6549 313

e-mail:  TA.13G4@LYKY4YP.KG1FPHR@

adresa: Štefánikova trieda 69, Nitra, 949 01

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

1.     § 7 ods. 10, § 9 a § 39 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

2.   Vyhláška MH SR č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

3.    Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

4.   § 17 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovMetodický pokyn ministra obrany SR č. 1/2017 o národnej registrácii, vedení evidencií a alternatívnej službe

5.      Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Výnos MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

 

Podľa § 7 ods. 10 zákona č. 179/2011 Z. z. sa osobné údaje zamestnancov prevádzkovateľa - subjektu hospodárskej mobilizácie: OÚ Nitra alebo fyzických osôb získavajú, spracúvajú a uchovávajú na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu HM o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedaní vojny, alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov, alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby, pričom zber osobných údajov je určený na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky.

 

Dotknutými osobami v rámci spracúvania osobných údajov na účely Hospodárskej mobilizácie za OÚ Nitra sú dve skupiny dotknutých osôb:

  • zamestnanci OÚ Nitra
  • obyvatelia Slovenskej republiky (s trvalým pobytom na území NR – kraja).

 

Kategórie osobných údajov:

OÚ Nitra, ako subjekt HM, v oblasti hospodárskej mobilizácie spracúva bežné osobné údaje podľa § 7 ods. 10 zákona č. 179/2011 Z. z.:

a) meno, priezvisko a akademický titul,

b) miesto a dátum narodenia,

c) rodné číslo,

d) adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,

e) pohlavie,

f)  štátna príslušnosť,

g) rodinný stav,

h) dosiahnuté vzdelanie,

i)  profesijné zamestnanie fyzickej osoby,

j)  telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo e-mailová adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, na ktorom je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho,

k)  údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné číslo pridelené v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz, osvedčenie Národného bezpečnostného úradu, vojenské zaradenie.

 

Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Osobné údaje sa poskytujú príjemcom podľa § 39 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z.

 

Informácia podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z.:

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov v oblasti Hospodárskej mobilizácie do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Informácia o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácia o kritériách jej určenia:

•        vymazanie (anonymizovanie) osobných údajov zamestnancov subjektu HM – OÚ Nitra z programu EPSIS do 1 mesiaca po ukončení ich pracovného pomeru,

•      vymazanie (anonymizovanie) fyzických osôb/obyvateľov Slovenskej republiky po vykonaní aktualizácie registra obyvateľov a evidencie vozidiel evidovaných na dopravnom inšpektoráte vykoná systémový integrátor v rámci programu EPSIS (tento register a evidencia vozidiel je v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“).

 

Informácia o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona č. 18/2018 Z. z.) a právo na opravu osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z. z.) týkajúcich sa dotknutej osoby.

Ak ide o používateľa programu EPSIS, tak tento má prístup k svojim osobným údajom a údajom zamestnancov svojho subjektu HM, ktoré zaevidoval do programu EPSIS a tieto môže aj opraviť. Okrem toho má používateľ programu EPSIS prístup podľa nastaných práv v programe EPSIS aj k osobným údajom dotknutých osôb iného subjektu HM, ak tieto majú vyplnený globálny kontakt alebo sú potrebné na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie, ale tieto údaje nemôže upravovať (opravovať) ani mazať.

Ak ide o inú dotknutú osobu, tak právo na prístup k osobným údajom je potrebné si uplatniť u správcu registra obyvateľov alebo evidencie vozidiel evidovaných na dopravnom inšpektoráte, t.j. MV SR.

 

Čo sa týka práva na vymazanie osobných údajov (§ 23 zákona č. 18/2018 Z. z.), tak podľa § 23 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. sa toto právo neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie povinnosti podľa osobitného predpisu, v tomto prípade zákona č. 179/2011 Z. z. alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, t.j. na zabezpečenie vykonávania opatrení HM podľa zákona č. 179/2011 Z. z. ako aj na účel archivácie.

 

Pri zamestnancovi subjektu HM – OÚ Nitra sa po jeho skončení pracovného pomeru zabezpečí anonymizovanie (vymazanie údajov) v programe EPSIS do 1 mesiaca od oznámenia skončenia pracovného pomeru.

 

Dotknutá osoba nemá právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 zákona č. 18/2018 Z. z.), nakoľko podľa § 24 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby z dôvodov verejného záujmu a podľa osobitného predpisu (v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 18/2018 Z. z.).

 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané do času ich využitia na účely Hospodárskej mobilizácie a podľa potreby sú anonymizované alebo pseudonymizované podľa stanovených lehôt.

 

Čo sa týka práva na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona č. 18/2018 Z. z.), tak z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi podľa osobitného predpisu, tak právo na prenosnosť osobných údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe v oblasti Hospodárskej mobilizácie.

 

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie jej osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018 Z. z.) z dôvodu jej konkrétnej situácie, nakoľko jej osobné údaje sa spracúvajú v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z., t.j. na účel zákona č. 179/2011 Z. z.

 

Informácia o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať:

Osobné údaje o dotknutých osobách sa spracúvajú v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 18/2018 Z. z., a preto sa súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov v oblasti Hospodárskej mobilizácie nepožaduje.

Informácia o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.:

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:

Poskytovanie osobných údajov o dotknutých osobách je zákonnou požiadavkou, a preto je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje na stanovený účel podľa zákona č. 179/2011 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z. a Výnosu MF SR č. 55/2014.

 

Informácia o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby:

Zdrojom osobných údajov sú osobné údaje:

•       z registra obyvateľov a informačného systému evidencie vozidiel evidovaných na dopravnom inšpektoráte (tento register a evidencia vozidiel je v gescii MV SR, ktorý ich poskytuje MH SR cez systémového integrátora určeným subjektom HM podľa ich nastavených oprávnení),

•       od používateľov programu EPSIS pri ich registrácii, alebo v rámci práce s programom EPSIS,

•        zamestnancov subjektu HM, ktoré zapisuje alebo importuje do programu EPSIS používateľ zo subjektu HM.

 

Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu:

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania na účel Hospodárskej mobilizácie.