Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Správne konania

Správne konania  |  Plány a výročné správy
  V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obvodný úrad životného prostredia Bratislava informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 

Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana prírody a krajiny (§2 ods. 1), a ktoré podalo po 1. 12. 2011 predbežnú písomnú žiadosť na orgán ochrany prírody a krajiny OÚŽP v Bratislave o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. alebo písomnú žiadosť o upovedomovanie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení účinnom do 30. 11. 2011, môže doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, alebo elektronicky na adresu: TA.DJHF.S2@FO3G@ alebo faxom na číslo: 02 / 603 01 758 v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem (kalendárnych) dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.