Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Správne konania

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII NA STRÁNKE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 25/05/2020

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability (PDF, 140 kB)

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej 

stability okresu Skalica

_______________________________________________________________________________

Regionálny územný systém ekologickéj stability okresu Skalica (PDF, 7 MB)

Regionálny územný systém ekologickéj stability okresu Skalica - RÚSES

RÚSES - okresu Skalica - Súčasná krajinná štruktúra (PDF, 2 MB)

RÚSES okresu Skalica - Súčasná krajinná štruktúra

RRÚSES - okresu Skalica - Priemet pozitívnych prvkov a javov (PDF, 7 MB)

RÚSES okresu Skalica - Priemet pozitívnych prvkov a javov

RÚSES - okresu Skalica - Priemet negatívnych prvkov a javov (PDF, 2 MB)

RÚSES okresu Skalica - Priemet negatívnych prvkov a javov

RÚSES - okresu Skalica - Enviromentálne problémy (PDF, 4 MB)

RÚSES okresu Skalica - Enviromentálne problémy

RÚSES okresu Skalica - Návrh RÚSES a ekostabilizačných opatrení (PDF, 6 MB)

RÚSES okresu Skalica - Návrh RÚSES a ekostabilizačných opatrení

_______________________________________________________________________________

25/05/2020

Oznámenie o vodoprávnom konaní (PDF, 109 kB)

Oznámenie o vodoprávnom konaní vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu 

"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli  Skalica "