Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Správne konania

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

Okresný úrad Lučenec, odbor  starostlivosti o životné prostredie- štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje zverejnenie doručených strategických dokumentov a navrhovaných činností predložených na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. na webovom sídle http://www.enviroportal.sk/sk/eia

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Upovedomenie č. OU-LC-OSZP-2020/000615-002 o začatí stavebného vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním k vodnej stavbe "Obec Buzitka – Rozvodné potrubie verejného vodovodu I. Etapa", zverejnené dňa 17.1.2020 (137,0 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene líniovej vodnej stavby „Pinciná – obecný vodovod“ pred jej dokončením, zverejnené dňa 31.10.2019 (989,4 kB) pdf
Rozhodnutie o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja Šíd, zverejnené dňa 23.10.2019 (3,4 MB) pdf
Rozhodnutie o zmene líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV obce Radzovce“ pred jej dokončením, zverejnené dňa 10.10.2019 (651,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny vodnej stavby „Kanalizácia obce Čakanovce“ pred jej dokončením, zverejnené dňa 7.10.2019 (484,3 kB) pdf
Rozhodnutie – stavebné povolenie na vodnú stavbu „Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná, zverejnené dňa 7.10.2019 (1,5 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby „Pinciná – obecný vodovod“ a o upustení od ústneho pojednávania. zverejnené dňa 13.9.2019 (449,8 kB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV obce Radzovce" pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania, zverejnené dňa 22.8.2019 (2,5 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby "Kanalizácia obce Čakanovce" pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania,zverejnené dňa 19.8.2019 (1,7 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na vodnú stavbu "Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná" - verejná vyhláška, zverejnené dňa 7.8.2019 (2,5 MB) pdf
Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja Šíd a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, zverejnené dňa 15.7.2019 (5,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny vodnej stavby "Vodovod Holiša" pred jej dokončením, zverejnené dňa 15.7.2019 (2,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny vodnej stavby "Gregorová Vieska - verejný vodovod" pred jej dokončením, zverejnené dňa 7.6.2019 (208,2 kB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania pre vodnú stavbu "Pinciná - obecný vodovod" (664,1 kB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania ku stavbe ,,Obchodné centrum Galéria Lučenec“ (34,5 kB) docx
1.Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konaniaUpovedomenie o začatí kolaudačného vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania - Kanalizácia obce Vidiná, I. a II. etapa (540,3 kB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na I. a II. etapu vodnej stavby - Kanalizácia obce Vidiná (5,3 MB) pdf
Rozhodnutie -Pinciná "obecný vodovod" (814,8 kB) pdf
Verejná vyhláška-Oznámenie o stavebnom konaní Vodovod Veľké Dravce, zverejnené dňa 9.12.2014 (2,0 MB) pdf
Vodovod Veľké Dravce- stavebné povolenie, zverejnené dňa 19.1.2015 (10,7 MB) pdf
Šíd infraštruktúra- zmena vodnej stavby, zverejnené dňa 25.2.2015 (1,7 MB) pdf
Šíd SP, zverejnené dňa 8.4.2015 (2,1 MB) pdf
Tuhár-vodovod, zverejnené dňa 27.4.2015 (1,4 MB) pdf
Oznámenie o stavebnom konaní pre Novops a.s. stavba Obytná zóna Rodinné domy Novomestského ul. Lučenec, zverejnené dňa 19.5.2015 (2,0 MB) pdf
Verejná vyhláška, upozornenie na výskyt inváznych druhov rastlín TIMMA s.r.o. , zverejnené dňa 4.6.2015 (1,3 MB) pdf
Zmena stavby pred dokončením Vodovod Tuhár-verejná vyhláška, zverejnené dňa 14.9.2015 (1,0 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV obce Radzovce", zverejnené dňa 9.10.2015 (1,4 MB) pdf
Stavebné vodoprávne povolenie: PS-NOVOPS, Lučenec, zverejnené dňa 9.10.2015 (8,1 MB) pdf
Upovedomenie o povolení zmeny vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV Radzovce", zverejnené dňa 5.11.2015 (2,2 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby "Vodovod Holiša" pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania, zverejnené dňa 16.11.2015 (1,4 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby "Mašková – zásobné a rozvodné vodovodné potrubie" pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania, zverejnené dňa 16.11.2015 (1,4 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania Gregorova Vieska - verejný vodovod, zverejnené dňa 14.12.2015 (2,6 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny nedokončenej líniovej vodnej stavby "Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie", zverejnené dňa 21.12.2015 (2,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení nedokončenej líniovej vodnej stavby "Vodovod Holiša" , zverejnené dňa 21.12.2015 (2,1 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania a vodoprávneho konania na osobitné užívanie vôd a nariadenie ústneho pojednávania per vodnú stavbu "Individuálna bytová výstavba k. ú. Mikušovce, zverejnené dňa 8.2.2016 (1,8 MB) pdf
Mýtna - vybudovanie prehrádzky na Krivánskom potoku, zverejnené dňa 1.4.2016 (2,4 MB) pdf
Lučenec - Výrobná hala B 6 Slovakia s.r.o., kanalizácia a ČOV, zverejnené dňa 11.4.2016 (3,6 MB) pdf
Zmena stavby pred jej dokončením - "Závlaha orechových sadov", zverejnené dňa 21.11.2016 (1,4 MB) pdf
Zmena stavby pred jej dokončením - "Veľké dravce – verejný vodovod", zverejnené dňa 22.12.2016 (1,4 MB) pdf
Obytná zóna Malá Ves, IBV I Lučenec, SO 03, SO 04, SO 05 - upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania a vodoprávneho konania na osobitné užívanie vôd a nariadenie ústneho pojednávania, zverejnené dňa 17.1.2017 (182,7 kB) pdf
Zmena stavby pred jej dokončením "Veľké Dravce - verejný vodovod", zverejnené dňa 24.1.2017 (2,3 MB) pdf
Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania na odstránenie stromov a krov pre realizáciu stavby "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce", zverejnené dňa 6.2.2017 (3,4 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením "Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice, zverejnené dňa 10.3.2017 (136,7 kB) pdf
Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja (vŕtané studne Trenč-1 a Trenč-2) a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, zverejnené dňa 13.3.2017 (366,2 kB) pdf
"Parcelácia pre zástavbu rodinných domov a technická infraštruktúra - SO 32, SO 33, SO 34, SO 35, SO 36" - upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania, zverejnené dňa 17.3.2017 (253,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vodných stavieb SO 03, SO 04, SO 05 , ktoré sú časťami stavby "Obytná zóna Malá Ves, IBV I Lučenec" (2,3 MB) pdf
"Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice" - zmena stavby pred jej dokončením, zverejnené dňa 26.4.2017 (1,3 MB) pdf
Povolenie na odstránenie stromov a krov vo vodách a na pobrežných pozemkoch pre stavbu "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce", zverejnené dňa 19.5.2017 (4,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vodných stavieb SO 32, SO 33, SO 34, SO 35, SO 36 a o súvisiacom osobitnom užívaní vôd v rámci stavby "Parcelácia pre zástavbu RD a technická infraštruktúra", zverejnené dňa 23.5.2017 (3,2 MB) pdf
Stavebné vodoprávne povolenie "Gregorova Vieska - verejný vodovod", zverejnené dňa 20.6.2017 (8,6 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania na vodnú stavbu „Kanalizácia obce Čakanovce“ a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, zverejnené dňa 27.6.2017 (1,6 MB) pdf
Stavebné vodoprávne povolenie na vodnú stavbu "Kanalizácia obce Čakanovce", zverejnené dňa 5.9.2017 (5,6 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV obce Radzovce" pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania, zverejnené dňa 14.9.2017 (1,5 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení vodnej stavby "Výstavba verejného vodovodu v prostredí marginalizovaných rómskych komunít na ul. Švermova a Puškinova vo Fiľakove" a nariadenie ústneho pojednávania, zverejnené dňa 27.9.2017 (956,0 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV obce Radzovce“ pred jej dokončením, zverejnené dňa 2.11.2017 (1,6 MB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania pre VS "Kanalizácia a ČOV v obci Tomášovce" - I. Etapa (Za vodou), zverejnené dňa 7.12.2017 (910,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vodnej stavby - Výstavba verejného vodovodu v prostredí marginalizovaných rómskych komunít na ul. Švermova a Puškinova vo Fiľakove, zverejnené dňa 20.12.2017 (2,7 MB) pdf
Súhlas na zásah do biotopu národného významu v k.ú. Ľuboreč, zverejnené dňa 21.2.2018 (342,3 kB) pdf
Zverejnenie informácie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na státie plávajúceho zariadenia, pristávací pontón Ružiná, zverejnené dňa 27.4.2018 (662,5 kB) pdf
Súhlas podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. na zásah do biotopu európskeho významu Ls3.4 a Ls2.2 v k.ú. Opatová pre Brantner Lučenec s.r.o., zverejnené dňa 26.11.2018 (154,1 kB) pdf
Verejná vyhláška vo veci zistenia osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie stavebných odpadov v k.ú. Tuhár, zverejnené dňa 23.4.2019 (230,5 kB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby "Gregorová Vieska - verejný vodovod" pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania, zverejnené dňa 26.4.2019 (368,8 kB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby "Vodovod - Holiša" pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania, zverejnené dňa 22.5.2019 (329,4 kB) pdf