Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Správne konania

12. 6. 2024 | Rozhodnutie predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia na vodné stavby SO 01 Vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia, budované vrámci stavby Nová Ves nad Váhom - rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie č.j. OU-NM-OSZP-2024/10388-002 dňa 12.06.2024 (317,2 kB)

10. 6. 2024 | Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojedávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia stavba: SO-06-Dažďová kanalizácia, Nadstavba a prestavba OcÚ a MŠ Očkov č.j. OU-NM-OSZP-2024/6110-4 dňa 06.06.2024, stavebník Royaldom s.r.o. Častkovce (604,2 kB)

10. 6. 2024 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s 1. stupňom ochrany mimo zastavaného územia obce k.ú. Nové Mesto nad Váhom č.j. OU-NM-OSZP-2024/10289-2 zo dňa 07.06.2024 (165,7 kB)

29. 5. 2024 | Rozhodnutie zastavenie zisťovacieho konania navrhovanej činnosti "IBV HRÁDOK - LOKALITA ZVON" č.j. OU-NM-OSZP-2024/4384-42 zo dňa 27.05.2024 navrhovateľ JUDr. Štefan Kvasnica, Myjava, späťvzatie návrhu - doposlanie (288,5 kB)

29. 5. 2024 | Rozhodnutie zastavenie zisťovacieho konania navrhovanej činnosti "IBV HRÁDOK - LOKALITA ZVON" č.j. OU-NM-OSZP-2024/4384-41 zo dňa 27.05.2024 navrhovateľ JUDr. Štefan Kvasnica, Myjava, späťvzatie návrhu (292,0 kB)

24. 5. 2024 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub náletových drevín - Preizolácia V496 Križovany, V043 EBO V2 - Bošáca, v CHKO Malé Karpaty k.ú. s druhým stupňom ochrany č.j. OU-NM-OSZP-2024/9504-2 zo dňa 24.05.2024 (167,4 kB)

23. 5. 2024 | Oznámenie o zverejnení žiadosti Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Horná Streda-II.etapa-Výroba automobilových karosérií a ich častí, II. Fáza Fiba 26, č.j. OU-NM-OSZP-2024/8500-2 zo dňa 23.5.2024 Porsche Smart Battery Shop s.r.o. (2,0 MB)

23. 5. 2024 | VV - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Horná Streda-II.etapa-Výroba automobilových karosérií a ich častí, II. Fáza Fiba 26, č.j. OU-NM-OSZP-2024/8500-3, 23.5.2024 Porsche Smart Battery Shop (718,9 kB)

17. 5. 2024 | Rozhodnutie zo zisťovacieho konania na základe zámeru navrhovanej činnosti "Zber železných a neželezných kovov" k.ú. Čachtice, č.j. OU-NM-OSZP-2024/6810-13 zo dňa 15.05.2024 navrhovateľ Obec Čachtice (372,2 kB)

14. 5. 2024 | Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Horná Streda - navrhovaná činnosť " Zberný dvor Horná Streda"- oznámenie o zverejnení žiadosti č.j. Ou-NM-OSZP.2024/8484-2 zo dňa 13.05.2024 (404,9 kB)

14. 5. 2024 | Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov k.ú. Horná Streda - Žiadateľ NICOLL ONE s.r.o, Veľké Stankovce 795, Trenčianske Stankovce (398,6 kB)

17. 4. 2024 | Právoplatné rozhodnutie o odvolaní proti záverečnému stanovisku č. OU-NM-OSZP-2023/164-96 Zberný dvor Horná Streda navrhovateľ NICOL ONE, s.r.o. Trenčianske Stankovce č.j. OU-TN-OOP3-2024/9183-11 zo dňa 26.03.2024 (534,8 kB)

11. 4. 2024 | Rozhodnutie o prerušení vodopráv.konania - zmena stavby pred dokončením Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Horná Streda-II.etapa-Výroba podlahových Li-ionových batériových modulov I.Fáza Fiba1+2, OU-NM-OSZP-2024/5101-6, 11.04.2024 (480,2 kB)

5. 4. 2024 | Rozhodnutie o prerušení zisťovacieho konania Prepojenie kotolní TZ-1940 a TZ-1916 – Výmena rozvodov potrubí, inštalácia domových OST a zariadení pre využívanie OZE, č.j. OU-NM-OSZP-2024/5815-16 zo dňa 05.04.2024, navrhovateľ Mestský bytový podnik NMNV (287,2 kB)

5. 4. 2024 | Rozhodnutie vodoprávne povolenie na vodnú stavbu - objekt: Dažďová kanalizácia - vsak, budovaný v rámci stavby "Objekt SLOVITRANS-prístavba" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, č.j. OU-NM-OSZP-2024/1077-6 zo dňa 04.04.2024 stavebník Krčová - Palcút Martin Podolie (1,1 MB)

2. 4. 2024 | Informácia pre verejnosť o navrhovanej činnosti, ktorá podlieha zisťovaciemu konaniu - Zber železných a neželezných kovov v jestvujúcom areáli zberného dvora v obci Čachtice, navrhovateľ Obec Čachtice (92,1 kB)

22. 3. 2024 | Rozhodnutie prerušenie zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti "IBV HRÁDOK - LOKALITA ZVON", k.ú. Hrádok a Hôrka nad Váhom, č.j. OU-NM-OSZP-2024/4384-20 zo dňa 22.03.2024, navrhovateľ JUDr. Štefan Kvasnica, M.R. Štefánika, Myjava (293,5 kB)

20. 3. 2024 | Oznámenie o zverejnení žiadosti zo dňa 13.03.2024 "Technická infraštruktúra pre tepelné čerpadlá voda-voda" stavebné objekty Čerpacie a vsakovacie studne a rozvody, k.ú. Horná Streda OU-NM-OSZP-2024/6258-4, Porsche Smart Battery Shop (153,4 kB)

20. 3. 2024 | VV-Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vodnú stavbu "Technická infraštruktúra pre tepelné čerpadlá voda-voda" stavebné objekty Čerpacie a vsakovacie studne a rozvody, k.ú. Horná Streda OU-NM-OSZP-2024/6258-2, 19.03.2024, Porsche Smart Battery Shop (355,8 kB)

20. 3. 2024 | Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu "Technická infraštruktúra pre tepelné čerpadlá voda-voda" stavebné objekty Čerpacie a vsakovacie studne a rozvody, k.ú. Horná Streda OU-NM-OSZP-2024/6258-1, 13.03.2024, Porsche Smart Battery Shop (1,0 MB)

13. 3. 2024 | Žiadosť - Zmena stavby pred jej dokončením Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Horná Streda-II.etapa-Výroba automobilových karosérií a ich častí, I. Fáza Fiba1+2, č.j. OU-NM-OSZP-2024/5101-1 zo dňa 21.2.2024 Porsche Smart Battery Shop (78,8 kB)

13. 3. 2024 | Oznámenie Zmena stavby pred jej dokončením Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Horná Streda-II.etapa-Výroba automobilových karosérií a ich častí, I. Fáza Fiba1+2, č.j. OU-NM-OSZP-2024/5101-2 zo dňa 12.3.2024 Porsche Smart Battery Shop (165,2 kB)

7. 3. 2024 | Informácia pre verejnosť - Prepojenie kotolní TZ-1940 a TZ-1916 – Výmena rozvodov potrubí, inštalácia domových OST a zariadení pre využívanie OZE, k. ú. Nové Mesto nad Váhom (159,4 kB)

15. 2. 2024 | Informácia pre verejnosť o navrhovanej činnosti, ktorá podlieha zisťovaciemu konaniu "IBV HRÁDOK - LOKALITA ZVON", k.ú. Hôrka nad Váhom, navrhovateľ JUDr. Štefan Kvasnica, M.R. Štefánika, Myjava. (163,3 kB)

1. 2. 2024 | Rozhodnutie o zastavení zisťovacieho konania o navrhovanej činnosti: IBV HRÁDOK - LOKALITA ZVON, k.ú. Hrádok a Hôrka nad Váhom, OU-NM-OSZP-2024/1345-25, 1.2.2024, navrhovateľ JUDr. Štefan Kvasnica, Myjava, v zastúpení JM reality inžiniering s.r.o. NMNV (286,0 kB)

8. 6. 2023 | Informácia pre verejnosť o navrhovanej činnost, ktorá podlieha zisťovaciemu konaniu, názov činnosti: Krematórium v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ: ONYX Holding s.r.o. Nové Mesto nad Váhom (162,7 kB)

28. 10. 2022 | Informácia pre verejnosť - „Logisticko vyrobný areál Beckov" - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (346,1 kB)


Začaté správne konania:

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

14. 6. 2024 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku s 1. stupňom ochrany k.ú. Modrová mimo zastavaného územia obce č.j. OU-NM-OSZP-2024/10556-2 zo dňa 14.06.2024 Mgr. Takáč (167,1 kB)

11. 6. 2024 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku s 2. stupňom ochrany CHKO Biele Karpaty k.ú. Lubina stavba: TN_A1_Lubina u Klačkov, VNK, TS, NNK mimo zastavaného územia č.j. OU-NM-OSZP-2024/10286-2 zo dňa 11.06.2024 (168,2 kB)

9. 5. 2024 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v území s druhým stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty k.ú. Nová Bošáca č.j. OU-NM-OSZP-2024/8723-2 zo dňa 09.05.2024 (259,2 kB)

9. 5. 2024 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub náletových drevín rastúcich mimo lesa v území s 2. stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty na pozemku "orná pôda" k.ú. Moravské Lieskové č.j. OU-NM-OSZP-2024/8790-2 zo dňa 09.05.2024 (167,4 kB)