Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

Správne konania

7. 12. 2023 | Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním na deň 11.1.2024 o 9.00 hod. OÚ NMn/V, žiadosť Vodárenský zdroj NBH-1 v k.ú. Nová Bošáca, č.j. OU-NM-OSZP-2023/17852-2 zo dňa 07.12.2023. (313,9 kB)

7. 12. 2023 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - vydanie vodoprávneho povolenia na stavbu "Úprava verejných plôch v centre obce Moravské Lieskové", Areálový vodovod, Dažďová kanalizácia č.j. OU-NM-OSZP-2023/15227-3 zo dňa 7.12.2023 (298,1 kB)

7. 12. 2023 | Oznámenie a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na stavbu - obj.: SO 01.1. ZBERAČE A VÝTLAČNÉ POTRUBIA v rámci stavby: "KÁLNICA-KANALIZÁCIA DODATOK Č.1" k.ú. Kálnica č. j. OU-NM-OSZP-2023/017839-002 dňa 06. 12. 2023. (635,2 kB)

29. 11. 2023 | VV - Rozhodnutie vodoprávne povolenie vodnej stavby "IBV Lubina" - Rozšírenie verejného vodovodu podľa výsledku vodoprávneho konania, v k.ú. Lubina, č.j. OU-NM-OSZP-2023/014989-004 zo dňa 29.11.2023, stavebník Čičo Miroslav, Nitra (751,4 kB)

16. 11. 2023 | VV – rozhodnutie č.j. OU-NM-OSZP-2023/011153-006, stavebník Elster s.r.o., Stará Turá (471,7 kB)

14. 11. 2023 | Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti - Zberný dvor Horná Streda, č.j. OU-NM-OSZP-2023/164-96 navrhovateľ NICOL ONE, s.r.o. Trenčianske Stankovce (1,2 MB)

7. 11. 2023 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na stavbu :"SO 11 Predĺženie vodovodu" v k.ú. Lubina č.j. OU-NM-OSZP-2023/7085-15 zo dňa 07.11.2023 stavebník Milan Topor, Miškech Dedinka Lubina (580,9 kB)

6. 11. 2023 | Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti o posudzovaní navrhovanej činnosti "Krematórium", k.ú. Nové Mesto nad Váhom, č.j. OU-NM-OSZP-2023/9970-34 zo dňa 03.11.2023, navrhovateľ ONYX3 Holding s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. (394,6 kB)

2. 11. 2023 | Informácia pre verejnosť o navrhovanej činnosti, ktorá podlieha zisťovaciemu konaniu, názov činnosti: IBV HRÁDOK - LOKALITA ZVON, k.ú. Hrádok a Hôrka nad Váhom, navrhovateľ JUDr. Štefan Kvasnica, Myjava, v zastúpení JM reality inžiniering s.r.o. NMNV (163,2 kB)

23. 10. 2023 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - vydanie vodoprávneho povolenia na stavbu "IBV Lubina" - Rozšírenie verejného vodovodu umiestnenú v k.ú. Lubina č.j. OU-NM-OSZP-2023/14989-3 zo dňa 19.10.2023 stavebník Čičo, Nitra (584,0 kB)

20. 10. 2023 | Rozhodnutie po vykonaní zisťovacieho konania na základe zámeru navrhovanej činnosti "Hromadné garáže - Nové Mesto nad Váhom - Komenského ulica" zo dňa 20.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/11384-34 navrhovateľ Mesto Nové Mesto nad Váhom (5,7 MB)

18. 10. 2023 | Verejná vyhláška – Rozhodnutie vodoprávne povolenie stavby "Rozšírenie verejného vodovodu v obci Bošáca" zo dňa 17.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/013007-013 stavebník Obec Bošáca (867,4 kB)

11. 9. 2023 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - č.j.: OU-NM-OSZP-2023/013007-002 (564,9 kB)

24. 8. 2023 | ROZHODNUTIE - verejná vyhláška - č.j.: OU-NM-OSZP-2023/012006-008 (1,8 MB)

8. 6. 2023 | Informácia pre verejnosť o navrhovanej činnost, ktorá podlieha zisťovaciemu konaniu, názov činnosti: Krematórium v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ: ONYX Holding s.r.o. Nové Mesto nad Váhom (162,7 kB)

28. 10. 2022 | Informácia pre verejnosť - „Logisticko vyrobný areál Beckov" - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (346,1 kB)


Začaté správne konania:

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

8. 12. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania - č.j.: OU-NM-OSZP-2023/018041-002 (161,4 kB)

5. 12. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesana pozemku umiestnenom mimo zastavaného územia obce s prvým stupňom ochrany v k.ú. Nové Mesto nad Váhom 5.12.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/17814-002 Michalčík (165,1 kB)

21. 11. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania - vydanie súhlasu na výrub drevín mimo zastavaného územia obce na pozemku s 1. stupňom ochrany evidovanom ako "zastavaná plocha a nádvorie" v k.ú. Stará Turá zo dňa 21.11.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/16993-2 žiadateľ Pilátová (165,8 kB)

9. 11. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku s 2. stupňom ochrany evidovanom ako "záhrada" mimo zastavaného územia v k.ú. Lubina zo dňa 9.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/16457-2 Vrábel, Vráblová (166,7 kB)

9. 11. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku s 2. stupňom ochrany evidovanom ako "záhrada" v k.ú. Hrubá Strana zo dňa 9.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/16459-2 Hradil, Hradilová (167,4 kB)

6. 11. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce na území s prvým stupňom ochrany v k.ú Modrová v rekreačnej časti obce v lesnom prostredí zo dňa 06.11.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/16263-2. (177,3 kB)

27. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa mimo zastavaného územia obce s prvým stupňom ochrany v k.ú. Nové Mesto nad Váhom č.j. OU-NM-OSZP-2023/15967-002 zo dňa 27.10.2023. (177,5 kB)

25. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa z dôvodu výstavby polyfunkčného objektu k.ú. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 25.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/15822-2 (179,2 kB)

24. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub náletových drevín z dôvodu vyčistenia ovocného sadu na pozemku s prvým stupňom ochrany evidovanom ako "Ovocný sad" v k.ú. Stará Turá zo dňa 24.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/15385-2 (165,6 kB)

19. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na umiestnenie výsadby drevín CHKO Biele Karpaty a NATURA 2000-Holubyho kopanice v k.ú. Nová Bošáca zo dňa 19.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/15593-2 (259,4 kB)

16. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania - č.j.: OU-NM-OSZP-2023/015458-002 (172,1 kB)

11. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku s prvým stupňom ochrany evidovanom ako "Trvalý trávnatý porast" v k.ú. Stará Turá zo dňa 11.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/15262-2 (165,7 kB)

6. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku s prvým stupňom ochrany evidovanom ako "Trvalý trávnatý porast" v k.ú. Trenčianske Bohuslavice zo dňa 6.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/15087-2 (167,0 kB)

6. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku mimo zastavaného územia obce s prvým stupňom ochrany v k.ú. Nové Mesto nad Váhom v areáli Zelená voda zo dňa 06.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/15056-2 (178,4 kB)

5. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania - č.j.: OU-NM-OSZP-2023/015004-002 (160,7 kB)

5. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania - č.j.: OU-NM-OSZP-2023/015003-002 (160,7 kB)

5. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania - č.j.: OU-NM-OSZP-2023/015002-002 (160,8 kB)

4. 10. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Dolné Bzince zo dňa 04.10.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/014956-002 - žiadateľ Klimek (178,1 kB)

29. 9. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovitého porastu a náletových drevín na pozemku s prvým stupňom ochrany evidovanom ako "ostatná plocha" v k.ú. Čachtice zo dňa 29.09.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/14768-2 (168,4 kB)

28. 9. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 30 ks drevín rastúcich mimo lesa na pozemku evidovanom ako "zastavaná plocha a nádvorie" s prvým stupňom ochrany v k.ú. Bošáca zo dňa 28.09.2023 č.j. OU-NM-OSZP-2023/14685-2. (167,6 kB)

26. 9. 2023 | Oznámenie o začatí správneho konania - č.j.: OU-NM-OSZP-2023/014579-2 (161,5 kB)