Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Správne poplatky

Správne poplatky

Správne poplatky platné od 01.04.2024.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

  • elektronickým kolkom (e-kolok)
  • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
  • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

 
ÚkonPoplatok

Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu

12,00 €

Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia

12,00 €

Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia

12,00 €

Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia

12,00 €

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov

12,00 €

Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely

22,00 €

Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia

5,00 €

Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia

25,00 €

Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií

40,00 €

Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu

10,00 € 

Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4

12,00 €

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní

100,00 €

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní

300,00 €

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní

50,00 €

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní

150,00 €

Správny orgán vyberie poplatok znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa §30 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.