Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Správne poplatky

Správne poplatky

Správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platné od 1.10.2012.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

- elektronickým kolkom (e-kolok)

- poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu

- bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise


Poplatky 1 

Úkon

POPLATOK

Vyhotovenie odpisu, fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú stranu

1,50 €

Podanie žiadosti o :

A

- povolenie výroby jednotlivého vozidla

20,00 €

B

- povolenie prestavby jednotlivého vozidla 

20,00 €

C

- schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla pre kateógórie O1, O2, Ra, Sa, Pn

100,00 €

D

- schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla pre iné kateógórie vozidiel ako O1, O2, Ra, Sa, Pn

200,00 €

E

- schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla pre kateógórie vozidiel O1, O2, Ra

20,00 €

F

- schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla pre kateógórie vozidiel M2, M3

100,00 €

G

- schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla pre iné kateógórie vozidiel ako O1, O2, Ra, M2, M3

50,00 €

H

- uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla

 100,00 €

I

- uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

 100,00 €

J

- schválenie jednotlivo dovezeného vozidla pre kateógórie O1, O2, Ra, Sa, Pn

150,00 € 

K

- schválenie jednotlivo dovezeného vozidla pre iné kateógórie ako O1, O2, Ra, Sa, Pn

300,00 € 

L

- opätovné schválenie jednotlivého vozidla

100,00 € 

M

- schválenie jednotlivo vyrobeného  alebo jednotlivo dovezeného systému , komponentu alebo alebo samostatnej technickej jednotky

50,00 € 

N

- schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia

50,00 € 

O

- schválenie prestavby jednotlivého vozidla inou prestavbou

300,00 € 

P

- výmenu karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, výmenu rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla alebo zmenu obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov

20,00 € 

R

- povolenie, schválenie alebo uznanie pre všetky predchádzajúce žiadosti pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona

 2,00 €

Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen A. a B. správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.

Ak poplatník pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní podľa písmen C,D, H až L správny orgán vyberie  trojnásobok správneho poplatku.

Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen C až G a M požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.


Poplatky 2 

Úkon

POPLATOK

A

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla, vrátanie vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu

6,00 €

B

Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý  duplikát osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý žiada

6,00 €

C

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka, vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu

30,00 €

Poplatok podľa písmena A. a B. zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáiách.

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách sa správny poplatok vyberie podľa písmena A., pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.


Poplatky 3

Úkon

POPLATOK

A

Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie

 

- stanice technickej kontroly

200,00 €

 

- pracoviska emisnej kontroly

200,00 €

 

- pracoviska kontroly originality

200,00 €

 

- pracoviska montáže plynových zariadení

50,00 €

B

Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie 

 

- technických kontrol vozidiel

200,00 €

 

- emisných kontrol motorovýh vozidiel

200,00 €

 

- kontroly originality vozidiel

200,00 €

 

- montáže plynových zariadení

50,00 €

C

Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena B.

50,00 €

Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen A a B požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky sa sčítavajú.


Poplatky 4 

Úkon

POPLATOK

A

Podanie prihlášky na vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 

- kontrolného technika

100,00 €

 

- technika emisnej kontroly

80,00 €

 

- technika kontroly originality

100,00 €

 

- technika montáže plynových zariadení

80,00 €

B

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

 

- kontrolného technika

10,00 €

 

- technika emisnej kontroly

10,00 €

 

- technika kontroly originality

10,00 €

 

- technika montáže plynových zariadení

10,00 €

C

Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa písmena B.

10,00 €

Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena A. sa vyberie správny polatok vo výške 50% príslušnej sadzby.