Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

STRATA OBČIANSTVA SR

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nedôjde

  • ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva, alebo 
  • ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením,
  • osvojením, alebo 
  • ak ho nadobudlo maloleté dieťa alebo
  • ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa štátny občan Slovenskej republiky na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval.

Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky, najmä rodný list, sobášny list a právoplatné rozhodnutie o osvojení dieťaťa.  Ten, u koho k strate štátneho občianstva SR nedošlo z dôvodu, že nadobudol štátne občianstvo štátu, v ktorom mal povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a dĺžku pobytu v štáte nadobudnutia občianstva ku dňu jeho nadobudnutia; ministerstvo si vyžiada aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území cudzieho štátu. Ak sa po prijatí oznámenia podľa predchádzajúcej vety preukáže, že podmienka pobytu podľa prvej vety nie je splnená, ministerstvo zašle tomu, kto oznámil nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky a o vykonaní záznamu o jeho strate v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Ten, kto stratil štátne občianstvo nadobudnutím občianstva iného štátu, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť okresnému úradu v sídle kraja  a predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva.

Ten, kto neoznámi bezodkladne stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky  alebo neoznámi nadobudnutie štátneho občianstva iného štátu  dopustí priestupku. Za takýto priestupok možno uložiť pokutu do 330,- eur.

Okresný úrad v sídle kraja oznámi stratu štátneho občianstva obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím občianstva iného štátu zaniká štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný právny vzťah zakladajúci funkciu, zamestnanie alebo povolanie, výkon ktorých je podmienený štátnym občianstvom Slovenskej republiky. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky zaniká oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.