Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy od stredy 7. februára

06. 02. 2024

volby-prezident-logo

Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta SR od stredy 7. februára 2024. Lehota vyplýva zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Na základe hlasovacieho preukazu bude môcť volič s trvalým pobytom na Slovensku hlasovať v ľubovoľnej z 5 938 volebných miestností.

Požiadať o hlasovací preukaz je potrebné obec trvalého pobytu, ktorá voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov.

 Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta, ktorý uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať o vydanie preukazu na prvé i druhé kolo volieb súčasne, pričom táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Okrsková volebná komisia voličovi vo volebnej miestnosti hlasovací preukaz odoberie a zapíše ho do zoznamu voličov. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Ako požiadať o hlasovací preukaz?

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla 2024). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca 2024 pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca 2024 pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov obci aj doručená.

Listinná alebo mailová žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi ako meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Ako hlasuje volič, ktorý nemá trvalý pobyt v SR?

Platná právna úprava pre voľby prezidenta neumožňuje voľbu poštou, hlasovať je možné výlučne vo volebnej miestnosti na Slovensku.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Vzor čestného vyhlásenia je uverejnený na webe MV SR alebo mu ho v deň volieb poskytne okrsková volebná komisia. Podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený.

Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade, a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov.

Informácie o prezidentských voľbách sú zverejnené na webe rezortu vnútra v časti: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr.

Pre doplnenie:

V súvislosti s ostatnými prezidenskými voľbami, ktoré sa uskutočnili v roku 2019,  bolo vydaných pre prvé kolo volieb  82 855 hlasovacích preukazov a pre druhé kolo volieb  102 586 hlasovacích preukazov.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz