Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. jún 2023, štvrtok
 

Úradná tabuľa


:


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pre vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodných stavieb SO-07-E-C Splašková kanalizácia – stoka „A2.1“, SO-08-E Dažďová kanalizácia zo striech, SO-09-E Dažďová kanalizácia z komunikácií v rámci stavby „Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb“ – Primárna infraštruktúra a II. etapa výstavby
28. 09. 2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: 15 kusov druhu agát biely v extraviláne katastrálneho územia Rača, pozemok C-KN č. 2273/2 a 2273/2, žiadateľ: Mgr. art. Július Šoška
28. 09. 2020

Stavebník: Ing. Lucia Molnárová, Novodvorská 6, 841 02 Bratislava Stavba: Prekládka verejnej kanalizácie kat. úz.: Dúbravka
23. 09. 2020

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
16. 09. 2020

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. OU-BA-OSZP2-2020/071860 – stavby „Obytný súbor Dolný Slanec"
09. 09. 2020

Zastavenie konania zámeru Rezidencia Horizont
04. 09. 2020

Rozhodnutie Zátišie
03. 09. 2020

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu „Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy“ pre objekty vodných stavieb DO 0.3 Čerpanie vody počas výstavby, SO 1.32.1 Dažďová kanalizácia „AB“ a vsakovací objekt, SO 1.32.2 Dažďová kanalizácia „CD“ a SO 1.32.3 Dažďová kanalizácia „EF“
03. 09. 2020

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy