Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Varovanie obyvateľstva

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania  |  Koordinačné stredisko IZS

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Najčastejšie sa dopĺňajú hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami (rozhlas, televízia, hlásenie z obecného / mestského rozhlasu).

Varovanie poskytuje
           -
informácie pre všetky skupiny obyvateľstva,
           - informácie o ohrození.

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje   na to, že  môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie (podľa  tónu   signálu  a  dĺžky  jeho  trvania  zistite, pred čím vás varuje).  Každý občan v takejto situácii koná podľa   svojich schopností, znalostí, zručností a podľa pokynov vydávaných príslušnými orgánmi. Vtedy je   nutné ukryť sa  do  vhodných  priestorov alebo opustiť ohrozený priestor.

Ak zaznie varovný signál
       - varuje,
       - oznamuje neočakávanú udalosť,
       - oznamuje ohrozenie života a majetku obyvateľstva,
       - podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
       - počúvajte nasledovnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Slovná informácia obsahuje
      a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
      b) údaje o zdroji ohrozenia,
      c) údaje o druhu ohrozenia,
      d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,
      e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.

 

VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY

Názov signálu

Použitý v prípade

Spôsob varovania

Všeobecné ohrozenie

Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti

2 – minútový kolísavý tón sirén

Ohrozenie vodou

Pri ohrození ničivými účinkami vody  z vodnej stavby

6 – minútový stály tón sirén

Koniec ohrozenia

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti

2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

Varovné signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE, OHROZENIE VODOU a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú slovnou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Signál  VŠEOBECNÉ  OHROZENIE   sa  vyhlasuje  aj   v prípade   možného   vzdušného napadnutia    územia  štátu   počas   vojnového   stavu  a  počas  vojny. Slovná  informácia v takomto prípade obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz VZDUŠNÝ POPLACH.

PRESKÚŠANIE   PREVÁDZKYSCOPNOSTI   SYSTÉMOV   VAROVANIA


Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén (v zmysle platných vyhlášok).
O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač.


POKYNY PRE OBYVATEĽOV

1. okamžite sa ukryte
- pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
- ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
- ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
- v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

2. zatvorte okná a dvere
- vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
- uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. zapnite rádio alebo televíziu
- sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
- v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
- telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody na ukrývanie. O tom sa opäť dozviete z médií.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYROZUMENIA A VAROVANIA OBYVATEĽSTVA

Pri ohrození, o ktorom môžete byť vyrozumení prostredníctvom sirén, správou z rádiovej stanice, z televízie, tlače alebo hlásením miestnym rozhlasom, príp. od spoluobčanov, sa snažte dodržiavať nasledovné zásady:
• UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,
• REŠPEKTUJTE a snažte sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas a pod.),
• PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,
• NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy,
• VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí,
• zbytočne NETELEFONUJTE (telefónna sieť je v situácii ohrozenia preťažená),
• NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu,
• POMÁHAJTE susedom (starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti),
• POSLÚCHAJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

V prípade nejasností sa obráťte  na  odbor krízového riadenia Okresného úradu Nitra.