Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Verejné vyhlášky a informácie

Verejné vyhlášky a informácie  |  Žiadosti

Činnosti odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Zvolen: 

Náplň činnosti odboru podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]

a) na úseku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

 • vykonáva štátny odborný dozor v pôsobnosti okresu,
 • vystupuje ako schvaľovací úrad a plní jeho funkcie,
 • rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky,
 • povoľuje zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality, pracoviska montáže plynových zariadení a rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových zariadení,
 • rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,
 • vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytuje údaje do jednotného informačného systému,
 • sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách pravidelným technickým kontrolám a pravidelným emisným kontrolám a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,
 • ukladá pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúva priestupky; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

b) na úseku autoškôl

 • vykonáva štátny odborný dozor v pôsobnosti okresu,

c) na úseku pozemných komunikácií

 • ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy:
  • určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
  • rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov na susedné nehnuteľnosti,
  • k konanie o pripojení podľa bodu 1.2. súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa bodu 1.2. súčasťou územného konania a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu, v rámci tohto konania vydáva záväzné stanovisko,
  • vykonáva štátny odborný dozor,
  • rozhoduje po dohode s dopravným inšpektorátom o uzávierke, obchádzke a odklone,
  • povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty,
  • povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu v odôvodnených prípadoch výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,
  • rozhoduje po dohode s orgánom životného prostredia o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín,
  • povoľuje vo výnimočnom prípade po dohode s dopravným inšpektorátom a so súhlasom ministerstva výnimku na nové kríženie cesty so železnicou,
  • rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojim umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom cesty a vlastníkom a správcom vedenia,
 • povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná a nadrozmerná preprava“), ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy,
 • vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
 • riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
 • prerokúva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 • vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón,
 • povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu a dotknutého cestného správneho orgánu športové a iné podujatia konané na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu,
 • v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá pokutu právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi podľa osobitných predpisov za porušenie cestného zákona; uložené pokuty zadáva do informačného systému, 
 • ako špeciálny stavebný úrad vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy, najmä:  
  • rozhoduje o povolení stavby cesty a jej súčasti,
  • rozhoduje o povolení zmeny stavby pred dokončením,
  • rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
  • rozhoduje o trvalom užívaní stavby,
  • rozhoduje o predčasnom užívaní stavby,
  • rozhoduje o zmene v užívaní stavby,
  • nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavby,
  • nariaďuje zjednanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení        stavebného povolenia,
  • dodatočne povoľuje stavbu,
  • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov a ukladá sankcie,
  • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
  • oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam nemá námietky alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,

 d) na úseku elektronického mýta

 • prerokúva priestupky a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 • prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi; uložené pokuty zadáva do informačného systému.