Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie pre územný obvod Okresného úradu Bratislava

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb - do 9. apríla 2024 do 24:00 hod.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

  1. meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

  2. meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,

  3. meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno a priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky (odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu).

Spôsob doručenia:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (ako sken) na e-mailovú adresu: TA.13G4@S2.SKAF3PYLD@

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne (počas úradných hodín na podateľňu) alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodne pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Adresa pre doručenie oznámenia v listinnej podobe:

 

Okresný úrad Bratislava

Mgr. Rastislav Gajarský - prednosta

Tomášikova 46

832 05 Bratislava

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na okresnom úrade telefonicky – kontaktná osoba – Mgr. Svetlana Maňová, vedúca oddelenia správneho, štátneho občianstva a matrík – 09610/46 110, 0905 310 351. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Prílohy:

> oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie  (DOCX, 17 kB)< je zverejnený na stránke >Ministerstva vnútra SR<.