Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

VYDÁVANIE INFORMÁCIÍ A VÝPISOV Z EVIDENCIE ODBORU OBRANY ŠTÁTU

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Odbor obrany štátu Okresného úradu Košice na základe zákona NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poskytuje občanom s trvalým pobytom v Košickom kraji informácie a výpisy:

  • z evidencie registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh pre potreby ozbrojených síl
  • z evidencie občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby
  • z evidencie vojakov v zálohe, ktorí vykonali základnú službu, náhradnú službu alebo profesionálnu službu
  • z evidencie vojakov  vo  výslužbe,   ktorí   vykonali  štátnu  službu profesionálnych   vojakov v ozbrojených silách (vojaci z povolania), po zániku ich brannej povinnosti

Pre vybavenie požiadavky je potrebné uviesť nasledovné údaje:

1) Bývalý vojak profesionál (vojak z povolania):

Osobné údaje z občianskeho preukazu (meno a priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia), vojenskú hodnosť, adresa, na ktorú chce poslať potvrdenie, telefónne číslo

Písomné žiadosti občanov s trvalým pobytom v Košickom kraji je možné zasielať elektronicky na e-mailovú adresu: Norbert.Takac(@)minv.sk alebo poštou (žiadosť musí byť podpísaná) na adresu:
Okresný úrad Košice
odbor obrany štátu
Komenského 52
041 26  Košice
resp. telefonicky sa informovať na tel. č.: 0961 799 452, -429, -555 alebo -438

Vydávanie výpisov a písomných informácií je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2) Vojak neprofesionál (vykonaná základná služba alebo náhradná služba) – rok narodenia 1969 a mladší:

- osobné údaje z občianskeho preukazu (meno a priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia), vojenskú hodnosť, adresu, na ktorú žiada zaslať potvrdenie, telefónne číslo

Písomné žiadosti občanov s trvalým pobytom v Košickom kraji je možné zasielať elektronicky na e-mailovú adresu: Norbert.Takac(@)minv.sk alebo poštou (žiadosť musí byť podpísaná) na adresu: 
Okresný úrad Košice
odbor obrany štátu
Komenského 52
041 26  Košice
resp. telefonicky sa informovať na tel. č.: 0961 799 555, -432, -452 alebo -438

Vydávanie výpisov a písomných informácií je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

3) Vojak neprofesionál – po zániku brannej povinnosti – rok narodenia 1968 a starší:

  • musí zaslať písomnú žiadosť na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Vojenský archív - centrálna registratúra
Univerzitné námestie 2
917 01  Trnava

4) Občania, ktorí nevykonali vojenskú službu - s modrou knižkou:

  • musia zaslať písomnú žiadosť na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Vojenský archív - centrálna registratúra
Univerzitné námestie 2
917 01  Trnava

Číslo telefónu Vojenského archívu: 0960 395 211

V písomnej žiadosti uviesť: vojenskú hodnosť, meno, priezvisko, titul, rodné číslo/dátum narodenia, trvalé bydlisko, adresu, na ktorú žiadajú zaslať potvrdenie, ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefonický kontakt, dôvod žiadania potvrdenia.
V prípade absolvovania civilnej služby, túto skutočnosť uviesť v žiadosti, taktiež v prípade vyradenia z evidencie zo zdravotných dôvodov.

Vyhotovovanie výpisov a písomných informácií sa uskutočňuje v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.