Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2021, utorok
 

Vzory žiadostí

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Cesty I. triedy

Žiadosť o určenie na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I. triedy (PDF, 208 kB)

Žiadosť o uzávierku cesty I. triedy (PDF, 210 kB)

Žiadosť o výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I. triedy (PDF, 203 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko na pripojenie komunikácie na cestu I. triedy (PDF, 207 kB)

Žiadosť o určenie podmienok rozkopávky cesty do pôvodného stavu cesty I. triedy (PDF, 196 kB)

Žiadosť o povolenie na umiestnenie reklamnej stavby do ochranného pásma cesty I. triedy (PDF, 201 kB)

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na cestu I. triedy (PDF, 201 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z cesty I. triedy (PDF, 204 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty I. triedy (PDF, 204 kB)

Žiadosť o povolenie zvlášnteho užívania ciest na športové a iné podujatie presahujúce územný obvod okresu alebo kraja (PDF, 204 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie - cesta I. triedy (PDF, 202 kB)

Návrh na vydanie kolaudčného rozhodnutia - cesta I. triedy (PDF, 204 kB)

Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav a udržiavacích práv - cesta I. triedy (PDF, 195 kB)

Písomný záväzok - cesta I. triedy (PDF, 189 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie - stavebné povolenie, cesta I. triedy (PDF, 186 kB)

Žiadosť o nadrozmernú a alebo nadmernú prepravu (PDF, 162 kB)

Cesty II. a III. triedy

Písomný záväzok - cesta II. a III. triedy (PDF, 188 kB)

Zriadenie zjazdu z cesty II. a III. triedy (PDF, 793 kB)

Žiadosť o dodatočné určenie podmienok na uvedenie cesty II. a III. triedy do pôvodného stavu (PDF, 195 kB)

Žiadosť o povolenie pripojenia na cestu II. a III. triedy (PDF, 201 kB)

Žiadosť o povolenie na uzávierku cesty II. a III. triedy (PDF, 210 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty II. a III. triedy (PDF, 201 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty II. a III. triedy - konanie športového alebo iného podujatia nepresahujúceho územný obvod okresu (PDF, 203 kB)

Žiadosť o určenie dopravných značiek cesty II. a III. triedy (PDF, 211 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k PD - cesta II. a III. triedy (PDF, 186 kB)

Žiadosť o výnimku z cesty II. a III. triedy (PDF, 199 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko k pripojeniu na cestu II. a III. triedy (PDF, 193 kB)

 

Žiadosť o vydanie kvalifikačnej karty vodiča (PDF, 414 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia (PDF, 251 kB)

Žiadosť FO (PDF, 472 kB)

Žiadosť PO (PDF, 474 kB)

Návrh na udelenie povolenia (zmenu počtu vozidiel, sídla, vedúceho dopravy a pod. v povolení)
na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej* / osobnej* cestnej dopravy - Fyzická /Právnická osoba (PDF, 263 kB)

Prihláška na skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave (PDF, 25 kB)

Prihláška na skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave - taxislužba (PDF, 25 kB)

Žiadosť na udelenie licencie spoločenstva (PDF, 227 kB)

Žiadosť na udelenie licencie spoločenstva - príloha č.1 (PDF, 207 kB)

Žiadosť o oslobodenie od skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave (PDF, 26 kB)

Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu (PDF, 244 kB)

Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu - príloha č.1 (PDF, 208 kB)

Žiadost o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby (PDF, 208 kB)

Žiadosť o odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovania cestnej dopravy (PDF, 26 kB)

Ďalšie žiadosti