Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Vzory žiadostí

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Cesty I. triedy

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia (PDF, 533 kB)

Žiadosť o uzávierku cesty I. triedy (PDF, 210 kB)

Žiadosť o výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I. triedy (PDF, 203 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko na pripojenie komunikácie na cestu I. triedy (PDF, 207 kB)

Žiadosť o určenie podmienok rozkopávky cesty do pôvodného stavu cesty I. triedy (PDF, 196 kB)

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na cestu I. triedy (PDF, 201 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z cesty I. triedy (PDF, 204 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty I. triedy (PDF, 204 kB)

Žiadosť o povolenie zvlášnteho užívania ciest na športové a iné podujatie presahujúce územný obvod okresu alebo kraja (PDF, 204 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie - cesta I. triedy (PDF, 202 kB)

Návrh na vydanie kolaudčného rozhodnutia - cesta I. triedy (PDF, 204 kB)

Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav a udržiavacích práv - cesta I. triedy (PDF, 195 kB)

Písomný záväzok - cesta I. triedy (PDF, 189 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie - stavebné povolenie, cesta I. triedy (PDF, 186 kB)

Žiadosť o nadrozmernú a alebo nadmernú prepravu (PDF, 162 kB)

Cesty II. a III. triedy

Žiadosť o úpravu existujúceho VJAZDU (PDF, 193 kB)

Žiadosť o ZVLÁŠTNE užívanie - športové podujatie (PDF, 195 kB)

Žiadosť o ZVLÁŠTNE užívanie (PDF, 200 kB)

Žiadosť o zriadenie VJAZDU (PDF, 194 kB)

Žiadosť o VÝNIMKU z ochranného pásma cesty (PDF, 194 kB)

Žiadosť o VYJADRENIE k PD (PDF, 191 kB)

Žiadosť o PRIPOJENIE na cestu (PDF, 195 kB)

Žiadosť o určenie podmienok na uvedenie cesty do pôvodného stavu (PDF, 199 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia (PDF, 533 kB)

Žiadosť o UZÁVIERKU (PDF, 198 kB)

Písomný záväzok cesta II., III. triedy (PDF, 188 kB)

CESTNÁ DOPRAVA

Návrh na udelenie povolenia (zmenu počtu vozidiel, sídla, vedúceho dopravy a pod. v povolení)
na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej* / osobnej* cestnej dopravy - Fyzická /Právnická osoba (PDF, 233 kB)

ERRU žiadosť o udelenie licencie spoločenstva 2022 (PDF, 165 kB)

Žiadosť o vydanie kvalifikačnej karty vodiča (PDF, 414 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia (PDF, 251 kB)

Žiadosť FO (PDF, 472 kB)

Žiadosť PO (PDF, 474 kB)

Prihláška na skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave (PDF, 25 kB)

Prihláška na skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave - taxislužba (PDF, 25 kB)

Žiadosť o oslobodenie od skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave (PDF, 26 kB)

Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu (PDF, 244 kB)

Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu - príloha č.1 (PDF, 208 kB)

Žiadost o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby (PDF, 203 kB)

Žiadosť o odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovania cestnej dopravy (PDF, 26 kB)

Ďalšie žiadosti