Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Rožňava pre voľby prezidenta SR 2024

Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len volebný zákon) do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb
lehota do 19. februára 2024 do 24:00 hod.

V zmysle § 100 ods. 8 volebného zákona územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu. V územnom obvode Okresného úradu Rožňava sa teda utvára jedna okresná volebná komisia s územnou pôsobnosťou pre celý okres Rožňava.

Vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je zverejnený na >stránke Ministerstva vnútra SR< - (DOCX, 17 kB).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
 • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
 • meno, priezvisko a podpis osoby   
  • oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;   
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu
  • určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie je možné písomne doručiť na adresu:

 • Okresný úrad Rožňava, prednosta
  Špitálska 3
  048 01 Rožňava

elektronicky na adresu: 

 • TA.13G4@1L.SKAF3PYLD@

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. 

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2023, sú v Národnej rade SR zastúpené tieto

a)  politické strany a politické hnutia:

 • HLAS - sociálna demokracia
 • Kresťanskodemokratické hnutie
 • Progresívne Slovensko
 • Sloboda a Solidarita
 • Slovenská národná strana
 • SMER - sociálna demokracia

b) koalícia:

 • SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ 

Informáciu o petičných výboroch oprávnených podať oznámenie o delegovaní zverejňuje na webovej stránke >Ministerstvo vnútra SR<