Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Informácie pre občanov

Verejné vyhlášky a informácie  |  Žiadosti  |  Informácie pre občanov

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií upozorňuje prevádzkovateľov  vozidiel na :

Pripravenosť spisu  ,,Na tejto LINKE si preveríte pripravenosť Vášho spisu  po zadaní VIN čísla vozidla. Rozhodnutie je možné prevziať na Odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií (referát cestnej dopravy) na druhý deň po zverejnení.“

Na tejto linke si preveríte pripravenosť Vášho spisu  po zadaní VIN čísla vozidla.  

Rozhodnutie je možné prevziať na Odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií (referát cestnej dopravy) na druhý deň po zverejnení.“

Automatizované pokutovanie na úseku dopravy prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave - informácia

V mesiaci január 2016 sme Vás  informovali o zavedení ,,Generálneho pardonu“ pre vozidlá s neplatnou emisnou a technickou kontrolou, v ktorom  sa nepriamo avizovalo spustenie pre občanov nepopulárnej funkcionality Jednotného informačného systému v cestnej doprave (ďalej len JISCD) a to: ,,automatizované ukladanie sankcií“.         

Od 4.7.2016 je aktivovaná plná prevádzka tohto automatizovaného sankcionovania prostredníctvom JISCD. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii (ďalej len OU CA OCDPK) sa rozhodol motoristickej verejnosti, ale hlavne občanom okresu Čadca, priblížiť samotný postup pri ukladaní sankčného postihu (pokuty).

Aktuálne OU CA OCDPK ukladá sankcie za porušenie nasledovnej legislatívy:

  1. zákona č.  474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  •  pokuta za spáchanie správneho deliktu resp. priestupku na spoplatnených úsekoch ciest podliehajúcich platbe mýta vozidlami nad 3,5 t.
  1. zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • pokuta za spáchanie správneho deliktu – nepodrobenie vozidla kontrole technickej resp. emisnej v lehotách stanovených zákonom (prepadnutá emisná a technická kontrola)

Ako sa o udelenej sankcii občan dozvie?

Poštou bude občanovi, ktorý priestupok/správny delikt spáchal, doručená doporučená zásielka s opakovaným doručením do vlastných rúk s  vyhotoveným rozkazom o uložení pokuty, odôvodnením, výškou a potrebnými informáciami  o možnostiach úhrady.

Ak občan pristúpi na náležitosti rozkazu (je ochotný sankciu uloženú rozkazom uhradiť), uhrádza 2/3 uloženej sankcie, napr. sankcia za neplatnú technickú kontrolu  je v rozkaznom konaní uložená vo výške 165,- €; v prípade, že občan pristúpi na zaplatenie pokuty uloženej rozkazom, stačí mu zaplatiť 2/3 predmetnej sumy, t.j. 110,- €.

Ak sa občan rozhodne využiť podanie opravného prostriedku  - odporu voči rozkazu, musí ho  odôvodniť. V odôvodnení uvedie rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. Správny orgán OU CA OCDPKskúma opodstatnenosť podaného odporu; napr. za odôvodnený prípad nevykonania STK nemožno považovať pobyt majiteľa motorového vozidla na dovolenke v zahraničí, nakoľko podrobiť vozidlo TK nemusí len majiteľ vozidla ( existuje inštitút zastupiteľnosti/splnomocnenia). V prípade neopodstatnenia podaného odporu vydáva správny orgán rozhodnutie o odmietnutí odporu, rozkaz ostáva naďalej v platnosti a občan je povinný ním uloženú sankciu uhradiť.

 V prípade, že OU CA OCDPK vyhovie odporu, rozkaz sa zrušuje v celom rozsahu a OU CA OCDPK začne správne konanie. Ak sa v konaní potvrdí  správnosť udelenej sankcie, pokutu je potrebné uhradiť v plnej výške a na viac je občan povinný uhradiť trovy konania v zmysle platnej legislatívy.

Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole. Viac informácií na  http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=185478