Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Dôležité oznamy

Dôležité oznamy  |  Informácie a formuláre
  • Zákonom č. 9/2021 Z.z. zo 4. januára 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 bol novelizovaný zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vo viacerých súvislostiach s vykonávaním opatrení prijatých vládou SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 počas vyhlásenej krízovej situácie.   
  • Touto novelou bolo dotknuté aj ustanovenie § 18a ods. 6  zákona NR SR č. 42/1994 o odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane a povinnosti odborne spôsobilých osôb každých 5 rokov od vykonania skúšky sa zúčastniť školenia a preskúšania na predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a to doplneným prechodným ustanovením § 36c, ktoré znie: „Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 Odborná spôsobilosť podľa § 18a, ku strate ktorej došlo alebo dôjde od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa predlžuje až do uplynutia šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.“ 
  • Odporúčame odborne spôsobilým osobám, ktorým skončila, alebo skončí platnosť osvedčenia v čase stále trvajúcej krízovej situácie, aby svoju žiadosť o školenie a preskúšanie zaslali pred ukončením platnosti osvedčenia (alebo ak už osvedčenie stratilo platnosť) na príslušnú adresu pre Košický kraj, podľa pokynov sekcie krízového riadenia MV SR zverejnených na web stránke  pod odkazom https://www.minv.sk/?osvco