Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Oznamy a informácie

Oznamy a informácie  |  Žiadosti  |  SKÚŠKY

PARKOVANIE

Parkovanie je zabezpečené na -1. podlaží (bezplatne 1 hodina) - vjazd z Obchodnej ulice

AUTOŠKOLY

O Z N A M

Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva celkom novým spôsobom - elektronicky skúšobným testom. Elektronické skúšobné testy je potrebné otvoriť v internetovom prehliadači Mozilla firefox

https://www.minv.sk/?elektronicke-testy

 

O Z N A M   P R E   P R E V Á D Z K O V A T E Ľ O V 

MEDZINÁRODNEJ  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY

od 2,5 t do 3,5 t

 

Podmienky k udeleniu povolenia na prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy od 2,5 t  do 3,5 t:

  • menovací dekrét vedúceho dopravy,

  • fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy,

  • doklad preukazujúci pracovnoprávny vzťah vedúceho dopravy k žiadateľovi (ak niekoho zamestnávate ako vedúceho dopravy)

  • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek  na  finančnú spoľahlivosť prvé vozidlo  1800,- € a každé ďalšie vozidlo 900,- € (podľa § 2 ods. 2 vyhlášky 124/2012 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov),

  • výpis z registra trestov fyzickej osoby, právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace (viď žiadosť – prílohy),

  • doklad preukazujúci miesto garážovania alebo parkovania vozidiel,

  • doklad o úhrade správneho poplatku (kolok) v hodnote 30,- € za udelenie povolenia alebo 10,- € pri zmene udeleného povolenia.

 

Na základe udeleného povolenia na prevádzkovanie cestnej nákladne dopravy od 2,5 t  do 3,5 t požiadate o vydanie licencie Spoločenstva. K žiadosti doložíte:

  • osvedčenie o evidencii časť II (motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 t),

  • dokladovanie vlastníckeho vzťahu (ak prevádzkovateľ nie je vlastníkom motorového vozidla),

  • doklad o úhrade správneho poplatku (kolok) v hodnote 20,- € za vydanie licencie Spoločenstva a 3,- € za každú overenú kópiu licencie Spoločenstva. 

 

Podmienky na vykonávanie vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy od 2,5 t do 3,5 t sa nemenia.