Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

Prevencia kriminality

Prevencia kriminality  |  Vojnové hroby  |  Informácie organizačného odboru

Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti a zvyšovať tak kvalitu života a pocit bezpečia všetkých občanov.

Prevencia kriminality v Slovenskej republike sa vykonáva na troch úrovniach:

1. Národná úroveň – vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

Úlohou subjektov prevencie kriminality na národnej úrovni je koordinovať preventívne aktivity na národnej a celospoločenskej úrovni. Hlavným národným koordinačným, poradným a odborným orgánom vlády pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti je Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.

 

2. Regionálna úroveň – okresný úrad v sídle kraja

Koordinačným orgánom prevencie kriminality na regionálnej úrovni je okresný úrad v sídle kraja, ktorý v spolupráci s vyšším územným celkom rozpracúva stratégiu prevencie kriminality v súlade s prioritami a cieľmi národnej stratégie na podmienky kraja. Ďalšie činnosti v oblasti prevencie kriminality zabezpečuje prostredníctvom Krajskej komisie pre prevenciu kriminality a inú protispoločenskú činnosť, ktorá je poradným, iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom okresného úradu v sídle kraja.

 

Krajský koordinátor prevencie kriminality:

3. Miestna úroveň – obce a mestá

Na miestnej úrovni je hlavným koordinačným orgánom prevencie kriminality mesto, resp. obec, ktorá si môže ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského, resp. obecného zastupiteľstva v oblasti preventívnych aktivít zriadiť komisiu.

 

Prevencia kriminality na internete:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Facebook Ministerstvo vnútra SR

Prevencia kriminality 

Facebook Prevencia kriminality

Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

 

Rizikové skupiny

Za rizikové skupiny, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť považujeme najmä deti a mládež a seniorov.

Deti a mládež sú fyzicky slabšie a z dôvodu nedostatku životných skúseností častokrát dôverčivejšie, preto sa ľahšie môžu stať obeťami trestnej činnosti. Na strane druhej ešte nemajú v plnej miere ustálený hodnotový systém a tak viac podliehajú negatívnemu vplyvu okolia. Hrozí aj, že sa sami stanú páchateľmi trestnej činnosti. Výchove a vzdelávaniu mládeže je potrebné venovať náležitú pozornosť. Spoločným cieľom všetkých zainteresovaných subjektov by mala byť výchova takej generácie, ktorá bude rešpektovať ľudské práva a odmietať akékoľvek násilné prejavy.

Kontakty na subjekty vykonávajúce prevenciu, bojujúce za práva detí, poskytujúce poradenstvo a pomoc a odkazy na relevantné webové stránky:

Oddelenia prevencie Policajného zboru

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie– adresár v dokumentoch

Mestské/obecné polície

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Informačná kancelária pre obete trestných činov

Komisár pre deti

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí

Linka detskej istoty 116 111

Bezpečnosť a prevencia v školách

Výsledky výskumov a prieskumov v oblasti mládeže

 

Seniori sa často stávajú obeťami zlodejov alebo podvodníkov, ktorí ich oberú o celoživotné úspory. Okrem majetkovej a ekonomickej trestnej činnosti na senioroch býva páchané aj násilie, a to väčšinou zo strany rodinných príslušníkov. Preto je v tejto rizikovej skupine veľmi dôležitá osveta v podobe prednáškovej činnosti zameraná najmä na predaj tovaru podomovými obchodníkmi, správanie sa na internete, falošné odpočty, finančné podvody a inú protispoločenskú činnosť.

V nasledujúcich odkazoch uvádzame kontakty na subjekty, ktoré bojujú za práva seniorov a poskytujú im poradenstvo a pomoc v prípade, že sa stali obeťami trestného činu:

Ak máte podozrenie na podvodné konanie, kontaktujte políciu na tel. č. 158.

Senior linka 0800 172 500

Fórum pre pomoc starším - národná sieť

Informačná kancelária pre obete trestných činov

Desatoro bezpečného seniora

Seniorské informačné centrum

 

Pomoc obetiam domáceho násilia

Pod domácim násilím sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, psychického, sociálneho alebo ekonomického násilia, páchané osobou, ktorá je blízkou osobou obete. Domáce násilie nezahŕňa iba partnerské násilie, ale aj násilie medzi ostatnými členmi rodiny. Obeťami sú najčastejšie ženy, ale môžu nimi byť aj deti, seniori či iné osoby.
Ak máte podozrenie, že vo Vašom okolí dochádza k násiliu alebo ste obeťou domáceho násilia, volajte v políciu tel. č. 158. Obrátiť sa môžete aj na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.
V prípade podozrenia, že niekto pácha násilie na dieťati alebo ho zanedbáva, volajte bezplatnú linku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222.

Informácie o možnostiach pomoci nájdete aj v nasledujúcich odkazoch:

Aliancia žien Slovenska

Koordinačno – metodické centrum prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Informačná kancelária pre obete trestných činov

 

Korupcia

Pod korupciou rozumieme zneužitie moci na osobné obohatenie, zneužitie postavenia — zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech. Korupciou môže byť sľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku s cieľom ovplyvniť niekoho konanie alebo rozhodnutie alebo žiadosť o úplatok či jeho prijatie. Úplatok nemusí mať iba finančnú podobu, môže ísť napr. o poskytnutie informácií, hmotných darov či iných výhod, služieb, prípadne zvýhodňovanie známych, príbuzných a pod. Korupcia môže mať tiež formu nápadne výhodnej zmluvyalebo manipulovania verejného obstarávania.

Pokiaľ máte podozrenie na korupčné správanie, na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky nájdete informácie na koho sa môžete obrátiť a ako postupovať. Užitočné informácie nájdete aj na webstránke Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najvýnosnejších a najrýchlejšie rastúcich nelegálnych obchodov na svete. Slovensko je v tomto smere najmä zdrojovou a tranzitnou krajinou. Obchodovanie s ľuďmi môže mať rôznu podobu: nútená práca, nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútené sobáše, nútená kriminalita, dokonca obchodovanie s ľudskými orgánmi. Obeťou obchodu s ľuďmi sa môže stať ktokoľvek, stačí zníženie obozretnosti a neoverenie si pracovnej ponuky. Príčiny, prečo saľudia stávajú obeťami sú rôzne: nedostatok pracovných príležitostí v domovskej krajine/regióne, slabé sociálne prostredie, zlá ekonomická situácia, nízka vzdelanostná úroveň, nedostatok informácií.

Riziko, že sa stanete obeťou obchodovania s ľuďmi výrazne znížite ak si pred odchodom do zahraničia dobre preveríte agentúru alebo osobu, ktorá vám prácu v zahraničí ponúka a o svojom odchode informujete svojich blízkych, ktorým necháte adresu miesta, kde sa budete zdržiavať a telefónne číslo. Ak máte akékoľvek pochybnosti, kontaktujte bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818.
V prípade ohrozenia života a zdravia neváhajte volať 112 alebo 158.