Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Apostille

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

APOSTILLE

Je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagský dohovor). Táto zvláštna doložka nahrádza superlegalizaciu.

V Slovenskej republike tento dohovor nadobudol platnosť 18. februára 2002. Pristúpenie SR k Haagskému dohovoru zjednodušuje podmienky použitia verejných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu. Pristúpenie SR k dohovoru má výrazný pozitívny dopad na občanov, pretože nemusia verejné listiny určené na použitie v SR ako i slovenské listiny na použitie v zmluvných krajinách dohovoru dať osvedčovať vo viacerých stupňoch na rôznych orgánoch.

Hodnovernosť verejnej listiny (rodný list, sobášny list, rozhodnutie, znalecký posudok, vysvedčenie, ...) potvrdí podľa Haagského dohovoru prislušný tzv. "apostilný" orgán v krajine, v ktorej bola listina vystavená, zvláštnym osvedčením - apostillou.

Slovenské orgány príslušné podľa článku 6 Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia „APOSTILLE“ (Oznámenie MZV SR č. 501/2007 Z. z.):

 • 1. Krajské súdy SR - verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo sudnými exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili, alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo posudky vyhotovené znalcami
 • 2. Ministerstvo spravodlivosti SR - ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1
 • 3. Ministerstvo vnútra SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7
 • 4. Ministerstvo školstva SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy, …)
 • 5. Ministerstvo zdravotníctva SR - Verejné listiny vydané v jeho rezorte
 • 6. Ministerstvo obrany SR - Verejné listiny vydané v rezorte Ministerstva obrany SR
 • 7. Obvodné úrady
  • a) matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave)
  • b) verejné listiny vydané orgánmi samosprávy
 • 8. Ministerstvo zahraničných vecí SR - Všetky ostatné verejné listiny vydané v SR (register trestov, doklady vydané MH SR, obch. komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vyd. ŠÚ pre kontrolu liečiv a pod.)

POSTUP PRI OSVEDČOVANÍ MATRIČNÝCH DOKLADOV FORMOU APOSTILLE

 • doklad vydá príslušná matrika obvodu Košice
 • podpis a pečiatku matrikára na doklade osvedčí formou APOSTILLE Obvodný úrad Košice
 • doklad opatrený „Apostille“ preloží súdny prekladateľ
 • podpis a pečiatku súdneho prekladateľa osvedčí formou APOSTILLE krajský súd, v zozname ktorého je prekladateľ zapísaný

Osvedčením formou Apostille je ukončené overovanie dokladu a doklad môže byť predložený v krajine, ktorá podpísala Haagsky dohovor.

Osvedčovanie je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.