Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2022, štvrtok
 

Činnosť krajského koordinátora, príklady dobrej praxe

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality  |  PZP

Okresný úrad v sídle kraja v oblasti prevencie kriminality zriaďuje funkciu krajského koordinátora pre prevenciu kriminality v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – aktuálne platné znenie zákona nájdete v materiáloch na stiahnutie. Krajský koordinátor plní úlohy stanovené vyššie uvedeným zákonom.

Krajský koordinátor prevencie kriminality:

Ing. Lenka Brveníková

048/43 06 229

Za účelom zviditeľnenia práce koordinátora aj smerom k širokej verejnosti zverejňujeme v tejto záložke -  v materiáloch na stiahnutie - plány činnosti krajského koordinátora na jednotlivé mesiace. Dokument bude priebežne dopĺňaný/aktualizovaný.

 

Príklady dobrej praxe – subjekty so sídlom  v Banskobystrickom krajiObčianske združenie eSlovensko so sídlom v Lučenci

Hlavnou aktivitou je projekt Zodpovedne.sk, ktorý má cieľ zriadiť a prevádzkovať národné osvetové centrum. Zvyšovať povedomie, šíriť osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií, vykonávať prevenciu pred trestnými činmi. Projekt Zodpovedne.sk národný víťaz súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2009 a postup do európskeho kola, ktorú organizuje Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN). Súčasťou projektu je aj zabezpečenie prevádzky linky Pomoc.sk (bezplatná linka pomoci 116 111, TA.QF4FD@4YZH2YLKFD@, www.pomoc.sk) a zapojiť sa do medzinárodných sietí, zdieľať skúsenosti iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií. Tretím dôležitým projektom je Stopline.sk - národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu, činností Stopline.sk. Projekt bojuje proti zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming...), rasizmu a xenofóbii a inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu. Súčasťou aktivít v oblasti ochrany detí je projekt OVCE.sk. Animovaný seriál a internetový portál vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektu Zodpovedne.sk. Cieľom rozprávok je šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete a dospelých divákov majú rozprávky poučiť a pobaviť. OVCE.sk je nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Prvé 4 pilotné časti mali premiéru 8. októbra 2009. Spolu s rozprávkami vznikol aj rovnomenný internetový portál s množstvom poučného a zábavného obsahu pre najmenších OVCE.sk. V roku 2010 sa plánuje premiéra ďalších 6 pokračovaní seriálu a v januári 2011 6 nových častí. Animovaný seriál finančne podporil aj Audiovizuálny fond SR. Seriál získal Cenu medzinárodnej poroty XXXVI. ročníka filmového festivalu EKOTOPFILM a pripravuje sa jeho šírenie do 10 krajín EÚ.

V roku 2010 v spolupráci s Austrian Institute for Applied Telecommunications a University of Lublana získalo eSlovensko ako hlavný koordinátor podporu pre 1,5ročný projekt "Children Protecting Personal Data and Privacy" z komunitárneho programu EÚ Fundamental Rights and Citizenship.

Nový projekt na ochranu detí je Bezpečná škola, ktorý je v skúšobnej prevádzke.

Ďalšie projekty:

Kybersikanovanie.skOvce.sk
Nehejtuj.sk
Bezinternetu.sk
Zodpovedne.sk
Ktojedalsi.sk
Noproblemos.sk
Ovce.sk
Pomoc.sk
Sidliskovysen.sk
Stopline.sk
Matfilipa.sk
Nezavislost.sk

Občianske združenie JASIV so sídlom v Divíne

Podstatou súťaže, ktorá má za sebou viacero úspešných ročníkov, je zaujímavou, pútavou a hlavne inovatívnou formou vzdelávania detí vo veku II. stupňa základných škôl primäť deti k záujmu o získanie poznatkov v oblasti prevencie kriminality rôznych druhov, ktoré na ne v predpubertálnom veku zo všetkých strán priam číhajú.

Súťaž je charakterovo rozdelená na dve kolá – semifinálové a finálové kolo. V semifinálových kolách deti zoskupené v päťčlenných družstvách absolvujú skrátenú trasu DIVÍNSKEHO BOYARDU, na ktorej sa stretnú s prezentáciou jednotlivých oblastí prevencie kriminality, ale i rôznymi športovými úlohami a prekážkami. Najzaujímavejšie a najnapínavejšie či adrenalín dvíhajúce pre nich je absolvovanie Adrenalínového parku pod Veľkým vrchom, čo preverí nielen fyzické, ale i psychické sily celého družstva. V centre obce ich čakajú krátke prezentácie a prednášky o činnosti záchranných a bezpečnostných zložiek pri rôznych nehodách, haváriách či požiaroch.

Finále súťaže je postavené na väčších pohybových aktivitách, športovaní a pohybe v prírode. Čaká ich dlhšia, viac než 3,3 km dlhá trasa, náročnejší Adrenalínový park pod Veľkým vrchom, zdolanie Veľkého vrchu, športové disciplíny, streľba zo vzduchovky, luku, ale i katapultu.

Pridanú hodnotu z edukačného hľadiska prinášajú deťom praktické ukážky techniky a reálnej výzbroje jednotlivých zložiek Polície SR (dopravná, poriadková, pohotovostná motorizovaná jednotka, psovodi), Hasičského a záchranného zboru SR so svojou technikou, ale i zásahová sanitka FALCK, a.s. – jednotky zdravotníckych záchranárov. Nezabudnuteľným zážitkom pre deti sú samozrejme ukážky činností pracovníkov Finančnej správy SR – Colného úradu.

Súčasťou súťaže je vzdelávanie v oblasti prevencie kriminality formou prednášok a následne preskúšanie nadobudnutých vedomostí prostredníctvom testových a kvízových otázok na jednotlivých zastaveniach na trase DIVÍNSKEHO BOYARDU:

  • majetková kriminalita a vandalizmus

  • drogová prevencia a psychotropné a omamné látky

  • základné ľudské práva a hanobenie ľudskej rasy

  • migrácia ľudí a obchodovanie s ľuďmi

  • počítačová kriminalita, kyberšikana, hrozby sociálnych sietí

  • medziľudské vzťahy v rodine, v triede, šikanovanie, integrácia žiakov

  • činnosť bezpečnostných zložiek – Polícia SR, Finančná správa – Colný úrad

  • činnosť záchranných zložiek – HaZZ SR, FALCK, a.s. – zdravotnícki záchranári

  • dopravná výchova a zvládnutie situácie „Ako sa zachovať pri dopravnej nehode

DIVÍNSKY BOYARD

 

 

Uskutočnené aktivity krajského koordinátora  v r. 2022

JANUÁR 2022

Začiatok roka sa každoročne nesie v duchu spracúvania rôznych správ a vyhodnotení za predchádzajúce obdobie a plánovania práce na nasledujúce obdobie. Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality spracoval Plán hlavných úloh Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej  činnosti (ďalej len „komisia“) na r. 2022 a tiež Programzasadnutí Komisie na r. 2022, čomu samozrejme predchádzala aj komunikácia s jednotlivými členmi Komisie.  Zasadnutie krajskej komisie sa malo uskutočniť dňa 18.01.2022. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa zasadnutie neuskutočnilo. Hlasovanie sa uskutočnilo formou per rollam dňa 18.01.2022, dokumenty boli schválené. Okrem uvedeného boli členom zaslané aj dokumenty súvisiace s činnosťou krajskej komisie. Jedným zo záverom zasadnutia/hlasovania komisie bola potreba zmeny Štatútu a rokovacieho poriadku komisie. Bol spracovaný krajským koordinátorom a schválený predsedom komisie - aktuálne platí Štatút a rokovací poriadok komisie zo dňa 20.01.2022.

Do komisie bol za Mestskú políciu Banská Bystrica delegovaný nový člen z dôvodu preradenia pôvodnej členky na inú pracovnú pozíciu (predchádzala tomu komunikácia so zástupcami mestskej polície).

Mestská Polícia BB

Spracovaná bola tiež  Monitorovacia správa cieľov a ukazovateľov za podprogramy OD60103 a OD60701 – prevencia kriminality  za r. 2021   - zaslaná na Ministerstvo vnútra SR, kanceláriu ministra, odbor prevencie kriminality bola v stanovenom termíne – dňa 11. januára 2022.

V súvislosti s požiadavkou MV SR, odboru prevencie kriminality o spracovanie Ročnej Správy o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality za r. 2021 sa uskutočnilo v dňoch 5. januára a 11. januára stretnutie s PhDr. Gabrielou Zajkovou, metodičkou pre TV, šport, mládež a súťaže. Menovaná pôsobí v novovzniknutom Regionálnom úrade školskej správy v Banskej Bystrici (ďalej len „RÚŠS“).

RÚŠS boli zriadené ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

S menovanou boli prebraté možnosti prípadnej ďalšej spolupráce, možného členstva v Komisii a vzhľadom na skutočnosť, že v r. 2021 bola agenda RÚŠS agendou okresného úradu v sídle kraja, bola tiež požiadaná o spoluprácu pri vyžadovaní informácií od škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Banská Bystrica.

Štatút RÚŠS

V súvislosti so spracovaním Ročnej Správy o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality krajský koordinátor komunikoval s MV SR, KMV, OPK – PhDr. Buksovou, PhD. a tiež viacerými zamestnancami okresného úradu (bezpečnostná rada, súťaž mladých záchranárov, deň 122 a pod.).

V súvislosti s bojom proti korupcii bola oslovená koordinátorka pre stredné Slovensko. Stretnutie sa uskutoční podľa situácie – keď sa bude nachádzať v Banskej Bystrici.

Priebežne krajský koordinátor vybavuje e-maily, telefonáty a plní úlohy zadávané MV SR, KMV, OPK.

FEBRUÁR 2022

Po rokovaní s odborným učilišťom internátnym Viliama Gaňu so sídlom v Banskej Bystrici ešte v priebehu mesiaca január 2022, následnom odstránení ich pôvodných materiálov, vymaľovaní a materiálnom zabezpečení magnetických násteniek a magnetiek prostredníctvom Centra podpory Banská Bystrica, boli priestory vo vestibule  budovy Okresného úradu Banská Bystrica (stena napravo, pri vstupe do podateľne) využité na informovanie širokej verejnosti aj zamestnancov o problematike prevencie kriminality.

Prevencia kriminality

Dňa 2.2.2022 krajský koordinátor obdržal po komunikácií so zástupcom školy v BB kraji spätnú väzbu v znení: „Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za cenné informácie. S CPPPaP spolupracujeme. Ak by som potrebovala pomôcť vo sfére, ktorú ste mi vysvetlili, tak sa na Vás obrátim. Prevencia v škole beží, realizuje sa podľa aktuálnych možností, našťastie neevidujeme žiadne problémy, avšak ozaj prevencia je nutná. Ešte raz veľká vďaka za Vašu odpoveď“. Niekedy aj takými e-mail postačí na to, aby človek mal pocit, že jeho snaha nie je márna.

Aj krajský koordinátor je len človek a plán mieni, zdravie mení. Celé 2 týždne bol krajský koordinátor práceneschopný.

Väčšina plánovaných aktivít na mesiac február sa tak presunula na mesiac marec.

Dopracovaná a predložená predsedníčke komisie na podpis bola Ročná Správa o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality za r. 2021, vrátane troch podporných/argumentačných príloh. Termín na zaslanie na MV SR, KMV, OPK bol stanovený do 28.02.2022 – úloha bola splnená.

Po viacmesačnej práci na návrhu, zbere údajov, aktualizácii materiálov na naplnenie web stránky okresného úradu, organizačného odboru, záložky prevencia kriminality v spolupráci s Centrom podpory Banská Bystrica sa táto dobrá vec aj podarila.

Priebežne krajský koordinátor vybavuje e-maily, telefonáty a plní úlohy zadávané MV SR, KMV, OPK.

Plnenie úloh PK

MAREC 2022

Dňa 01.03.2022 sa uskutočnilo osobné stretnutie krajského koordinátora so zamestnankyňami Informačnej kancelárie pre obete, so sídlom v Banskej Bystrici a tiež supervízorom v klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica.  Predmetom stretnutia bola oblasť boja proti korupcii. Od spustenia kampane „Protikorupčné desatoro“ od decembra 2021 občania v prípade potreby alebo podozrenia na korupciu môžu kontaktovať supervízora v klientskom centre okresného úradu, alebo využiť služby informačných kancelárií, kde sa môžu poradiť. Krajský koordinátor v rámci protikorupčnej politiky MV SR a mechanizmu práce s klientom figuruje v úlohe podnetov a vylepšení. Je potešujúce, že doposiaľ služby v súvislosti s nahlasovaním korupčného správania občania nevyužili. Predmetom stretnutia bola tiež vzájomná výmena informácií, problémy, úspechy, práca na najbližšie obdobie a pod.

Stretnutie marec 2022

Krajský koordinátor bol oslovený Centrom pre výskum etnicity a kultúry v súvislosti s realizáciou projektu zameraného na prevenciu radikalizácie mladých ľudí. Krajský koordinátor v rámci výskumnej fázy projektu zodpovedal na požadované otázky.

Obdobie realizácie: 1. októbra 2021 – 31. marca 2023

Projekt ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu – polícia a mladí spoločne’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Nadácie

V súvislosti s možným nárastom nebezpečenstva zneužitia situácie ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny spracovalo MV SR informačný leták týkajúci sa ochrany a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Krajský koordinátor leták umiestnil na nástenku na Okresnom úrade  Banská Bystrica pri vstupe do budovy, do klientskeho centra, informácia bola distribuovaná aj vedúcim zamestnancom odboru všeobecnej vnútornej správy (vybavovanie štátneho občianstva), oddelenia KS IZS (tiesňová linka 112) a bola zaslaná aj na obce a mestá Banskobystrického kraja.

BBSK po dohode s prednostkou Okresného úradu Banská Bystrica spracoval informačný leták s názvom VITAJTE V NAŠOM KRAJI a stránkach  www.bbsk.sk/vitajtewww.bbsk.sk/welcome nájdu domáci aj zahraniční  občania (nielen Ukrajiny) dôležité informácie aj s potrebnými tlačivami, kontaktmi a postupmi.

Vitajte v BB

Dňa 22.03.2022 sa  na základe pozvánky krajský koordinátor pre prevenciu kriminality spoločne s PhDr. Buksovou, PhD. – MV SR, KMV, OPK zúčastnili multidisciplinárneho pracovného stretnutia so subjektami participujúcimi v oblasti ochrany detí pred násilím v okrese Zvolen.

Po odprezentovaní práce jednotlivých zainteresovaných subjektov bolo programom stretnutia aj vyhodnotenie spolupráce aj  vyhodnotenie opatrení /prijatých aj realizovaných/ v rámci pracovných stretnutí v priebehu trvania národného projektu “Podpora ochrany detí pred násilím“. Od viacerých subjektov zaznel názor, že je potrebné  pôsobiť preventívnymi aktivitami nie iba na deti –  veľmi dôležití sú rodičia.

Prezentácia deti

Dňa 29.03.2022 inicioval krajský koordinátor stretnutie s koordinátorkou ochrany detí pred násilím, pôsobiacou v okrese Banská Bystrica.

Predmetom stretnutia bola výmena informácií, predstava ďalšej spolupráce. Krajský koordinátor bol pozvaný na multidisciplinárne stretnutie dňa 11.04.2022.

Stretnutie s koordinátorom

Priebežne krajský koordinátor vybavuje e-maily, telefonáty a plní úlohy zadávané MV SR, KMV, OPK.

APRÍL 2022

Dňa 11.04.2022 sa uskutočnilo multidisciplinárne stretnutie subjektov prichádzajúcich do kontaktu s deťmi a mládežou v okrese Banská Bystrica (zástupcovia okresnej prokuratúry, CPPPaP, MsP, VÚDPaP, Regionálny úrad školskej správy, BBSK, ÚPSVaR, o.z. Família,..). Pozvanie prijali aj prednostka Okresného úradu Banská Bystrica a krajský koordinátor pre prevenciu kriminality. Zúčastnené osoby si vymenili poznatky z ich práce, prednostka okresného úradu informovala o aktuálnej situácii vo vzťahu k prebiehajúcemu vojnovému konfliktu na Ukrajine a jej zaangažovanosti v tejto súvislosti.  Aktuálnymi problémami sa javia postpandemická únava (nielen u detí ale aj u rodičov), nespracované emócie = prejavy násilia, nárast majetkovej kriminality, komplikované umiestňovanie ukrajinských študentov na stredné školy a nedostatok financií v akejkoľvek oblasti.

CPPPaP majú od 01.01.2023 prejsť transformáciou a budú mať zmenený názov na „Centrum poradenstva a prevencie“. Už aktuálne sú pracoviská CPPPaP personálne poddimenzované, členmi tzv. „intervenčných tímov“ by od 1.1.2023 mali byť zamestnanci CPPPaP.

multidisciplinárne stretnutie subjektov prichádzajúcich do kontaktu s deťmi a mládežou

V súvislosti s prípravou analýz kriminality sa krajský koordinátor venoval v mesiaci apríl 2022 aj príprave a pripomienkovaniu návrhu dotazníka na mestá a obce. K uvedenému sa uskutočnila dňa 25.04.2022 aj online porada/diskusia prostredníctvom aplikácie webex. Dotazníky by mali byť distribuované obciam a mestám v Banskobystrickom kraji v priebehu mesiaca máj 2022.

 

Od 10.03.2022 do 26.05.2022 sa krajský koordinátor v rámci projektu „Učiace sa Slovensko“ zúčastňuje 1x týždenne v rozsahu 3 hodín pracovno-konzultačných stretnutí v oblasti participácie. Nadobudnuté znalosti budú využité pri tvorbe a rozpracovaní národnej Stratégie prevencie kriminality na podmienky Banskobystrického kraja.

Učiace sa Slovensko

Priebežne krajský koordinátor vybavuje e-maily, telefonáty a plní úlohy zadávané MV SR, KMV, OPK.

MÁJ 2022

Nová, pravidelne aktualizovaná webstránka Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity je romovia.vlada.gov.sk.

Dňa 11.05.2022 sa zúčastnil krajský koordinátor pracovného stretnutia so zamestnancami kancelárie ministra vnútra SR, odboru prevencie kriminality a ostatnými krajskými koordinátormi (online).  Predmetom boli usmernenia, úlohy, pokyny a pod. súvisiace s činnosťou v oblasti prevencie kriminality.

Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality sa zúčastnil dňa 17.05.2022 vzdelávania na tému „Krízová intervencia“, v súvislosti s plnením Stratégie na ochranu detí pred násilím. Vzdelávania sa zúčastnili aj zástupcovia ÚSPVaR, o.z. IPčko, súkromných a štátnych základných škôl, Centra pre deti a rodiny, Domu Sv. Alžbety, stredoškolského internátu, o.z. Familia a pod. Predmetom bola okrem vzdelávania aj voľná diskusia o tom, čo ktoré subjekty vykonávajú v rámci krízovej intervencie v ich pôsobnosti, s akými problémami sa stretávajú. Krízová intervencia má trvať krátkodobo, neočakávajú sa ale rýchle riešenia – je potrebné zbytočne nesľubovať a neangažovať sa. Je komplikované riešiť rozchody a rozvody rodičov detí – kolízne opatrovníčky sú zaťažené, rodičia nechcú spolupracovať, ani komunikovať medzi sebou a dieťa je často rukojemníkom a obeťou. V praxi sa stretávajú aj so situáciou, keď dieťa sa vyslovene správa tak, že si žiada šikanovanie (v tomto prípade je potrebné poslať k psychológovi aj obeť šikanovania, nie iba agresora). V tejto súvislosti sa zhodli všetci prítomní, že je nedostatok psychiatrov a pedopsychiatrov, problémom sa javí aj rezanie sa; v kyberpriestore sú to rôzne škodlivé virtuálne „challenge“ (paracetamol a pod.).

Káčko je kontaktným bodom pre ľudí v krízových životných situáciách a špecifickou krízovou službou. Je mostom, ktorý prepája linky pomoci: IPčko.sk, Krízovú linku pomoci (0800 500 333), Dobrú linku a osobnú psychologickú pomoc, o ktorú sa môžu ľudia v ťažkostiach oprieť. Káčko funguje na princípe dohody cez Krízovú linku pomoci (www.krizovalinkapomoci.sk), na bezplatnom nonstop telefónnom čísle 0800 500 333 alebo prostredníctvom e-mailu TA.FTQDG@22FTQST@ (banskobystrický kraj). Zúčastnení vyzdvihli dobrovoľnícku činnosť študentov UMB aj v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Je potrebné, aby sa život vrátil do normálu a nie do kyberpriestoru.

Dňa 26.05.2022 krajský koordinátor inicioval osobné stretnutie s regionálnymi zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – Mgr. Balogom a Mgr. Sujovou (regionálna kancelária Banská Bystrica) , Mgr. Kováčom a Ing. Azimiovou (regionálna kancelária Rimavská Sobota) - ktorí sú aktuálne zaradení v oddelení regionálnej koordinácie ako koordinátori pre oblasť vzdelávania a zdravia alebo pre oblasť bývania a sociálnych vecí.  Predmetom stretnutia bola aktuálna situácia v BB kraji, výmena informácií, možnosti spolupráce do budúcna, projektoch realizujúcich sa pre rómske komunity, možnosti participácie na rozpracovaní Stratégie pre prevenciu kriminality na podmienky BB kraja a pod. Obe strany vyjadrili znepokojenie nad čoraz viac prehlbujúcou sa chudobou v regióne (objavuje sa častejšie žobranie a vyberanie smetných nádob), ako aj nad personálnymi zmenami, či už je v to policajnom zbore, ministerstvách alebo na iných pozíciách u ľudí, ktorí svoju prácu vykonávali dlhšiu dobu. Zúčastnené osoby sa v závere stretnutia dohodli, že na najbližšie plánované zasadnutie krajskej komisie budú prizvaní 2 zástupcovia regionálnej kancelárie ÚSVRK; zástupcovia ÚSVRK budú informovať krajského koordinátora o spustení dotačnej schémy ku koncu tohto roka; krajský koordinátor vyvinie snahu o obnovenie štvrťročných stretnutí zástupcov KR PZ SR, policajných špecialistov, zástupcov regionálnych kancelárií ÚSVRK a iných osôb.

V priebehu mesiaca máj 2022 sa krajský koordinátor intenzívne venoval zberu a dohľadávaniu štatistických a iných údajov v súvislosti so spracovaním Analýzy kriminality BB kraja ako súčasti pripravovanej regionálnej Stratégie prevencie kriminality BB kraja na r. 2022 – 2027; plánoval a pripravoval podklady na zasadnutie Komisie pre prevenciu kriminality BB kraja, ktorá by sa mala uskutočniť v blízkej budúcnosti.

Priebežne krajský koordinátor vybavuje e-maily, telefonáty, aktualizuje nástenku na OÚ BB a web stránku OÚ BB v oblasti prevencie kriminality a plní úlohy zadávané MV SR, KMV, OPK.

Krízová intervencia

JÚN 2022

Dňa 01.06.2022 po predchádzajúcom dohovore krajský koordinátor navštívil Informačnú kanceláriu pre obete Banská Bystrica. V rámci participácie na procese spracúvania analýzy kriminality za Banskobystrický kraj boli predmetom stretnutia obete z rizkových vekových skupín – predovšetkým seniori.  Zúčastnené osoby si vymenili vzájomne informácie o ich činnosti, dotkli sa aj plánovaného zasadnutia krajskej komisie pre prevenciu kriminality a tiež agendy korupčného správania.

Spoločenské a športové podujatia

Dňa 2. júna 2022  pri príležitosti osláv sv. Floriána v  priestoroch Okresného úradu   Banská Bystrica  sa  uskutočnilo slávnostné  odovzdávanie  ocenení  hasičom – teda tým, ktorí sa starajú o našu bezpečnosť – prevencia vzniku  požiarov, dopravných nehôd, upozorňovanie na starostlivosť o zvieratá, prírodu a aj iné súčasti ich práce sú našou dennodennou súčasťou. Za ich prácu im patrí veľká vďaka.

slávnostné odovzdávanie ocenení hasičom

V letnom – dovolenkovom období sa každoročne zaznamenáva zvýšené riziko krádeží a tiež páchania podvodov na senioroch.  Posledný vážnejší prípad okradnutia seniora bol v Banskobystrickom kraji zaznamenaný dňa 1.6.2022 (seniorka prišla o úspory vo výške 6.500,00 €).

Krajské riaditeľstvo PZ SR v Banskej Bystrici a krajský koordinátor pre prevenciu kriminality operatívne zareagovali  a bol spracovaný oznam. Dňa 7. júna 2022 krajský koordinátor pre prevenciu kriminality požiadal obce a mestá o spoluprácu pri  preventívnom pôsobení vo vzťahu k rizikovej skupine – seniorov a to formou zverejnenia oznamu prostredníctvom miestnych/obecných rozhlasov, káblových televíznych rozvodov, prípadne v rámci farnosti ako oznam po skončení omše. V rámci spätnej väzby krajský koordinátor pre prevenciu kriminality komunikoval s viacerými subjektmi.

Dňa 09.06.2022 sa krajský koordinátor pre prevenciu kriminality zúčastnil záverečného stretnutia v súvislosti so vzdelávaním v rámci projektu „Učiace sa Slovensko“. Stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave a tomuto stretnutiu predchádzalo spracovanie Vstupnej správy k participatívnemu procesu rozpracovania stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti – na regionálnej úrovni.Na konečnej verzii dokumentu sa podieľali traja krajskí koordinátori, pričom sme medzi sebou pomerne intenzívne spolupracovali. 

spracovanie Vstupnej správy k participatívnemu procesu rozpracovania stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti – na regionálnej úrovni


V priebehu mesiaca jún 2022 sa krajský koordinátor venoval priebežnému spracúvaniu štatistických a iných údajov v súvislosti s prípravou  Analýzy kriminality BB kraja ako súčasti pripravovanej regionálnej Stratégie prevencie kriminality BB kraja na r. 2022 – 2027. Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality tento mesiac čerpal dovolenku.

Priebežne krajský koordinátor vybavuje e-maily, telefonáty, aktualizuje nástenku na OÚ BB a web stránku OÚ BB v oblasti prevencie kriminality a plní úlohy zadávané MV SR, KMV, OPK.