Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

PZP

Okresný úrad Banská Bystrica, organizačný odbor v zmysle zákona o PZP podľa § 19 (Pokuty) postupuje nasledovne:

  1. Okresný úrad tomu, kto podľa § 3 ods. 1 neuzavrie poistnú zmluvu, uloží pokutu od 500 Sk do 100 000 Sk (od 16,60 € do 3319,39 €).
  2. Okresný úrad na základe oznámenia kancelárie podľa § 25 ods. 3 vyzve bez zbytočného odkladu toho, kto má podľa § 3 ods. 1 povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, aby do siedmich pracovných dní od doručenia výzvy predložil doklad preukazujúci existenciu poistenia zodpovednosti.
  3. Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
  4. Pokuta podľa odseku 1 sa môže uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
  5. Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 je miestne príslušný okresný úrad v mieste trvalého pobytu alebo sídla3) držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla.
  6. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
  7. Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23) ak tento zákon neustanovuje inak.