Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

EVAKUAČNÁ KOMISIA

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov  |  Poradné orgány prednostu OÚ  |  Informácie COaKR
P.č.   Funkcia v EK    Titul, meno a priezvisko   funkcia, pracovisko
1.   predseda  Ing. Matej STYK  vedúci odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice
2.   podpredseda  PhDr. Martina PASTOROVÁ  vedúca organizačného odboru OÚ Košice
3.   tajomník  Ing. Judita FORRAIOVÁ  odborný radca odd. civilnej ochrany a krízového plánovania
 odboru KR OÚ Košice
4.   člen  Ing. Peter SLANINA  odbor zdravotníctva - Úrad Košického samosprávneho kraja
5.   člen  Ing. Alica LACKOVÁ  referát všeobecnej správy – správa majetku
 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.   člen  MUDr. Zuzana DIETZOVÁ, PhD.   vedúca odboru hygieny životného prostredia
 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7.   člen  PaedDr. Milan GOMOLČÁK  Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
8.   člen

 PhDr. Gabriel VISZLAY

 referent kultúrneho dedičstva a fondových inštitúcií
 odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja 
9.   člen  Róbert LACKO      vedúci oddelenia centrálneho dispečingu 
 DPMK, a. s. Košice
10.   člen  pplk. Mgr. Peter ŽALUDEK  zástupca riaditeľa operačného odboru KR PZ v Košiciach
11.   člen  Ing. Daniel ŠIMKO     zamestnanec
 Oblastného riaditeľstva ŽSR v Košiciach
12.   člen  Iveta CIFRANIČOVÁ  vedúca odd. krízového riadenia EUROBUS, a. s. Košice
13.   člen  MVDr. Ladislav KOTTFER  Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
14.   člen  Ing. Peter RESTEI  referent pozemných komunikácií, správa a údržba ciest
 odboru dopravy Košického samosprávneho kraja
15.   člen  plk. Ing. Albert NOVÁK  vedúci odd. OR a IZS 
 Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
16.   člen  Ľubomír BAVOLYÁR  referát CO, BOZP a PO, odd. podporných činností
 Mesta Košice
17.   člen  pplk. Mgr. Ľubomír KOPČO  riaditeľ odboru poriadkovej polície
 KR PZ v Košiciach

Posledná úprava: 9. 1. 2023, 10:35, Ing. Judita Forraiová