Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Náplň činnosti odboru

ODBOR  KRÍZOVÉHO  RIADENIA

podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]
 
Zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a integrovaného záchranného systému, najmä:  
 
a) na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 
Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov:
1.  vypracúva analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom obvode,
2.  vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,
3.  riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,
4.  vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
5.  riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí v civilnej ochrane,
6.  v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
7.  rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby územia,
8.  riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí; prednosta okresného úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,
9.  plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí, a rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných,
10.  predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu na schválenie ministerstvu,
11.  riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany, zabezpečuje vybavenie jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia materiálom civilnej ochrany,
12.  uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany,
13.  rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na základe ich žiadosti pripravuje podklady na poskytnutie jednorazovej peňažnej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva podľa tohto zákona, ktorá zodpovedá rozsahu  tohto  obmedzenia; jednorazovú peňažnú náhradu možno uplatniť najneskôr do jedného roka po umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na ich nehnuteľnosti,
14.  určuje právnickým osobám a fyzickým osobám  -  podnikateľom rozsah dokumentácie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti okrem podnikateľov, ktorí spracúvajú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,
15.  analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie záchranných prác,
16.  informuje obyvateľstvo a verejnosť o zdroji ohrozenia,
17.  je dotknutým orgánom pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany,
18.  zabezpečuje najmenej raz za tri roky precvičenie, prehodnotenie a podľa potreby aj zmenu alebo doplnenie plánu ochrany obyvateľstva zahŕňajúceho možné závažné priemyselné havárie v podniku kategórie B podľa osobitného predpisu,
19.  riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie okresnému úradu v sídle kraja. O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne informuje štátne orgány, samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
20.  spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávateľmi pri určovaní rozsahu povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany,
21.  riadi, koordinuje a kontroluje vykonávanie úloh a opatrení civilnej ochrany,
22.  ukladá po vyhlásení mimoriadnej situácie písomným príkazom právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti,
23.  na základe požiadavky obce spolupracuje s obcou pri posúdení rozsahu poškodenia obydlia v súvislosti so žiadosťou o jednorazovú finančnú výpomoc, vypracúva zoznam týchto žiadostí a predkladá ho so svojím stanoviskom ministerstvu,
24.  vypracúva zoznam žiadostí na poskytnutie náhrady škody spôsobenej fyzickou osobou pri plnení úloh civilnej ochrany alebo v priamej súvislosti s ňou, ktorý predkladá so svojím stanoviskom ministerstvu,
25.  vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby  –  podnikateľa na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v správnom konaní ukladaním pokút,
 
okresný úrad v sídle kraja ďalej
 
26.  vypracúva analýzu územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
27.  uplatňuje stavebno-technické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany pri posudzovaní umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania záujmov civilnej ochrany pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
28.  rozhoduje o zrušení zariadenia na účely civilnej ochrany podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, 
29.  vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
30.  riadi a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti okresných úradov a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany obcami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
31.  organizuje preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
32.  riadi záchranné práce, ak ich rozsah presahuje územný obvod okresného úradu; prednosta okresného úradu v sídle kraja je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy prednostom okresných úradov, vedúcim iných štátnych orgánov a starostom obcí vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,
33.  plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak jej rozsah presahuje územný obvod okresného úradu,
34.  vypracúva v súčinnosti s okresnými úradmi plán ochrany obyvateľstva a zabezpečuje jeho precvičenie,
35.  riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy na území kraja,
36.  predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu na schválenie ministerstvu,
37.  koordinuje a kontroluje hospodárenie okresných úradov s materiálom civilnej ochrany,
38.  analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škodyspôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie záchranných prác,
39.  vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu na území kraja, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu, a neodkladne vyžaduje prostredníctvom ministerstva vyhlásenie mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod,
40.  vykonáva činnosť dotknutého orgánu pri prerokúvaní územno-technických podkladov a územného plánu regiónu,
41.  poskytuje ministerstvu informácie o stave plnenia úloh civilnej ochrany;
 
Podľa zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov  vedie informácie o obsahu havarijného plánu používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, ak ide o činnosti zatriedené do rizikovej triedy 3 alebo 4;
 
Podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov:
1.  pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu týkajúce sa vyhodnotenia bezpečnostnej situácie v územnom obvode okresného úradu v súčinnosti s inými štátnymi orgánmi a obcami, pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu a opatrenia na predchádzanie krízovej situácie a predkladá ich bezpečnostnej rade obvodu, 
2.  v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace s činnosťou bezpečnostnej rady okresu so zachovávaním alebo obnovou demokratického poriadku, s organizovaním činnosti na obnovu zákonného stavu, na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia, so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodárstva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti a verejného poriadku, s obmedzovaním základných práv a slobôd, ukladaním povinností právnickým osobám a fyzickým osobám v rozsahu podľa tohto ústavného zákona,
3.  zabezpečuje doručovanie uznesení bezpečnostnej rady obvodu a vykonáva kontrolu plnenia úloh a opatrení uložených iným štátnym orgánom a obciam vo svojej územnej pôsobnosti,
4.  zabezpečuje úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu spojené s jej činnosťou,
5.  vypracúva návrh plánu práce bezpečnostnej rady obvodu na kalendárny rok a predkladá ho na schválenie bezpečnostnej rade obvodu;
 
Podľa zákona č.   261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1.  dáva vyjadrenie k bezpečnostnej správe, 
2.  vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany,
3.  poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií;
 
Podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov:
1.  plní úlohy sekretariátu krízového štábu okresného úradu a sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu, podieľa sa na príprave materiálov na ich rokovania a vedie ich dokumentáciu,
2.  koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
3.  vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
4.  plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, okresným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení,
5.  uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
6.  kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí,
7.  spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
8.  organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie,
9.  plní úlohy civilnej ochrany pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
10.  vypracúva podklady na uloženie pokuty podnikateľovi alebo právnickej osobe za porušenie povinností ustanovených v § 12 zákona,
 
okresný úrad v sídle kraja ďalej
 
11.  plní úlohy sekretariátu krízového štábu okresného úradu v sídle kraja a sekretariátu bezpečnostnej rady, podieľa sa na príprave materiálov na ich rokovania a vedie ich dokumentáciu,
12.  koordinuje činnosť okresných úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť fyzických osôb  -  podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
13.  spolupracuje s vyšším územným celkom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
14.  vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
15.  plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
16.  uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
17.  kontroluje civilné núdzové plánovanie okresných úradov a obcí,
18.  rozhoduje o zákonných nárokoch podľa ústavného zákona  č. 227/2002 Z. z., ktoré vznikli v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, a uhrádza náhrady za tieto zákonné nároky,
19.  spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
20.  organizuje odbornú prípravu krízových štábov okresných úradov pri príprave na krízové situácie,
21.  plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany;
 
Podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1.  spolupracuje  (ak je dotknutý havarijným plánovaním)  pri vypracúvaní havarijných plánov v rámci svojej pôsobnosti a poskytuje príslušným subjektom potrebné podklady, 
2.  povinne sa zúčastňuje v rozsahu a spôsobom určeným plánom ochrany obyvateľstva alebo havarijným dopravným poriadkom na precvičovaní a uskutočňovaní ochranných opatrení a v určenom rozsahu aj na likvidácii následkov nehôd alebo havárií jadrových zariadení alebo nehôd alebo havárií pri preprave rádioaktívnych materiálov, 
3.  poskytuje Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky údaje potrebné na zabezpečenie havarijnej pripravenosti, na prípravu a realizáciu cvičení, hodnotenie nehôd alebo havárií na jadrových zariadeniach a pri preprave rádioaktívnych materiálov a na prognózu ich vývoja,

okresný úrad v sídle kraja ďalej 
 
4.  rozhodnutím zaradí obce do oblasti ohrozenia  (ak je dotknutý havarijným plánovaním) na základe schválenej veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, 
5.  predkladá na posúdenie a schválenie plán ochrany obyvateľstva kraja v oblasti ohrozenia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky najneskôr osem mesiacov pred plánovaným začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a následne každých päť rokov na opätovné posúdenie,
6.  precvičuje postupy podľa havarijných plánov pred uvedením jadrového zariadenia do prevádzky alebo pred uskutočnením prvej prepravy rádioaktívnych materiálov a následne ich v pravidelných intervaloch precvičuje, cvičenia vyhodnocuje a na základe výsledkov prijíma nápravné opatrenia;
 
Podľa zákona č.  544/2002 Z. z.:
1.  vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom,
2.  podieľa sa na vypracúvaní plánu kontrolnej činnosti okresného úradu zameranej na dodržiavanie povinností ustanovených zákonom,
3.  podieľa sa na kontrolách dodržiavania povinností ustanovených zákonom, ktoré sa uskutočňujú na základe plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, na základe vlastnej kontrolnej činnosti, podnetov od odboru živnostenského podnikania, Horskej záchrannej služby, Asociácie horských vodcov a občanov a prerokúva priestupky podľa § 13 zákona č. 544/2002 Z. z.,
4.  vypracúva podklady na uloženie pokuty za iný správny delikt ako priestupok právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi podľa § 14 zákona;
 
Podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. (ďalej len „zákon č.  7/2010 Z. z.“):
1.  zabezpečuje hlásnu povodňovú službu a varovanie obyvateľstva,
2.  zabezpečuje výkon hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva,
3.  organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej služby a varovaní obyvateľstva a odborné školenie o povodňových záchranných prácach pre zamestnancov obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb  -  podnikateľov zapojených do výkonu ochrany pred povodňami,
4.  spracúva povodňový plán záchranných prác okresu a schvaľuje povodňové plány záchranných prác obcí,
5.  vyhodnocuje vykonávanie povodňových záchranných prác obcami a verifikuje obcami vynaložené výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác,
 
okresný úrad v sídle kraja ďalej
 
6.  vypracúva povodňový plán záchranných prác kraja a predkladá ho odboru starostlivosti o životné prostredie,
7.  vyhodnocuje vykonávanie povodňových záchranných prác v okresoch;  
 
b) na úseku hospodárskej mobilizácie
 
Podľa zákona č.  179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov:
1.  vedie evidenciu prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie, 
2.  rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu,
3.  riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie,
4.  koná vo veciach priestupkov a správnych deliktov,
5.  uplatňuje na okresnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode okresného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
6.  informuje okresný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, ak informácie nie sú dostupné prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
7.  spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a spolupracuje pritom s obcami, Sociálnou poisťovňou, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode,
8.  v období krízovej situácie dáva podnet okresnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
9.  po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území okresu vyžaduje od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov z evidencie poistencov alebo od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa profesie na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti,
10.  príkazom prednostu v rámci svojej pôsobnosti určuje subjekty hospodárskej mobilizácie vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie a zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
11.  po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie vydáva alebo zrušuje písomný príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný príkaz právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi a fyzickej osobe na vecné plnenie alebo písomný príkaz právnickej osobe a fyzickej osobe  –  podnikateľovi na opatrenie hospodárskej mobilizácie v oblasti poskytovania služieb; v písomnom príkaze určí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
12.  rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti,
13.  organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
14.  informuje okresný úrad v sídle kraja o skutočnostiach podľa § 16 ods. 3 písm. g) bod 1 až 5 zákona,
15.  na základe požiadavky určeného subjektu zabezpečuje doplnenie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov na účel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonáva určený subjekt na základe rozhodnutia alebo príkazu; doplnenie ľudských zdrojov zabezpečuje v spolupráci s obcami,
 
okresný úrad v sídle kraja ďalej
 
16.  riadi, koordinuje a kontroluje činnosť okresných úradov vo svojej pôsobnosti pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie,
17.  uplatňuje požiadavky okresných úradov v územnom obvode kraja, obcí a vyššieho územného celku na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na vecne príslušných ústredných orgánoch,  
18.  informuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v období krízovej situácie o vydaní nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie v územnom obvode kraja,
19.  informuje v období  krízovej situácie ústredné orgány, ktoré sú určené za subjekt hospodárskej mobilizácie, na ich žiadosť o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie, nachádzajúcich sa v územnom obvode kraja a o právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch evidovaných v územnom obvode kraja, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie,
20.  vedie evidenciu odberných oprávnení a poskytuje o nich Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky na jeho žiadosť informáciu,
21.  koordinuje  s ministerstvom prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
22.  pripravuje návrh príkazu prednostu v rámci svojej pôsobnosti na určenie alebo zrušenie subjektov hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode; v príkaze sa určuje, mení alebo ruší aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
23.  koordinuje v okresných úradoch v územnom obvode kraja príslušnú evidenciu na úseku hospodárskej mobilizácie,
24.  spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje s okresnými úradmi v územnom obvode kraja a s ministerstvom,
25.  pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s vyšším územným celkom, ústrednými orgánmi štátnej správy, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie v územnom obvode kraja;
 
Podľa zákona č.  372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1.  podieľa sa na tvorbe pohotovostných zásob v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy v súlade s krízovým plánom Správy rezerv,
2.  uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe rezerv a bezodkladne o tom informuje okresný úrad v sídle kraja; žiadosť okresného úradu na poskytnutie pohotovostných zásob je sumár požiadaviek obcí v územnom obvode okresného úradu a požiadaviek okresného úradu; 
 
 
c) na úseku integrovaného záchranného systému
okresný úrad v sídle kraja
 
Podľa zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov:
1.  koordinuje a metodicky riadi plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému na území kraja, 
2.  zriaďuje koordinačné stredisko,
3.  utvára technické podmienky na činnosť koordinačného strediska,
4.  rozhoduje o náhrade výdavkov a náhrade škody a uhrádza tieto náhrady,
5.  spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému,
6.  zabezpečuje príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania 112,
7.  spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní a zabezpečuje činnosť súvisiacu s poskytnutím pomoci v tiesni,
8.  zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s operačnými strediskami tiesňového volania v územnom obvode kraja, s ostatnými koordinačnými strediskami, s ministerstvom a s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky; ak v územnom obvode kraja nie je zriadené operačné stredisko tiesňového volania, s operačným strediskom tiesňového volania určeného ministerstvom,
9.  vypracúva plán poskytovania pomoci,
10.  vedie prehľad o silách a prostriedkoch záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a ich zásahových obvodoch,  
11.  vedie prehľad o silách a prostriedkoch právnických osôb a fyzických osôb  - podnikateľov, využiteľných na účely poskytovania pomoci v tiesni,
12.  vedie dokumentáciu súvisiacu so zabezpečovaním činností a evidenciu činností integrovaného záchranného systému podľa zákona,
13.  vykonáva odbornú prípravu záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rozsahu ustanovenom v § 16 zákona,
14.  spolupracuje s orgánmi zodpovednými za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci pri leteckej nehode,
15.  vyžaduje prostredníctvom ministerstva pomoc záchranných zložiek integrovaného záchranného systému z iného kraja, ak na zásah nepostačujú vlastné sily a prostriedky; v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže o pomoc požiadať priamo iné koordinačné stredisko,
16.  vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov súvisiacich s tiesňovým volaním a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči,
17.  zabezpečuje odovzdanie tiesňového volania z iného štátu pracovisku na príjem tiesňového volania v štáte, odkiaľ bolo tiesňové volanie vyslané,
18.  zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov,
19.  vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy súvisiace so záchrannými prácami pri mimoriadnych udalostiach,
20.  podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov,
21.  pripravuje podklady k  rozhodnutiu o náhrade výdavkov a náhrade škody v súvislosti s mimoriadnou udalosťou,
22.  predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na integrovaný záchranný systém ministerstvu,
23.  vypracúva podklady na uloženie pokuty v správnom konaní právnickým osobám a fyzickým osobám  -  podnikateľom v prípade zistenia správneho deliktu na úseku integrovaného záchranného systému, 
24.  vypracúva podklady na uloženie pokuty v priestupkovom konaní na úseku integrovaného záchranného systému a predkladá ich vecne a miestne príslušnému okresnému úradu,
25.  koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému poskytuje súčinnosť krízovému štábu pri plnení úloh;  
 
Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov odovzdá prijaté hlásenie o príznakoch mimoriadneho zhoršenia vôd Slovenskej inšpekcii životného prostredia;
  
Podľa § 6 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obvodný úrad v sídle kraja schvaľuje projekt vypracovaný na účel poskytovania pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému; 
 
d) na úseku ochrany utajovaných skutočností
 
Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bezpečnostný zamestnanec najmä: 
1.  vedie zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Dôverné a Vyhradené a zoznam a evidenciu osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami,
2.  vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,
3.  vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť v rozsahu stanovenom prednostom,
4.  podieľa sa na zisťovaní a prešetrovaní prípadov neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami a vedie ich zoznam,
5.  zúčastňuje sa školení k ochrane utajovaných skutočností,
6.  predkladá ministerstvu na stanovisko návrh zmluvy o postúpení utajovaných skutočností na podnikateľa,
7.  zasiela ministerstvu podklady o certifikovaných mechanických zábranných prostriedkoch a technických zabezpečovacích prostriedkoch,
8.  zasiela ministerstva správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností za predchádzajúci kalendárny rok,
9.  zodpovedá za spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti chráneného priestoru,
10.  zabezpečuje prešetrenie všetkých okolností neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou, posudzuje rozsah a prípadne hroziace následky neoprávnenej manipulácie alebo pokusy o narušenie ochrany utajovaných skutočností, prijíma opatrenia na zamedzenie,  likvidáciu alebo zmiernenie následkov neoprávnenej manipulácie,
11.  v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu oznámi vec vecne a miestne príslušnému útvaru Policajného zboru, o čom upovedomí ministerstvo,
12.  vypracúva správu o spôsobe, záveroch prešetrenia a následných opatreniach prijatých proti neoprávnenej  manipulácii s utajovanou skutočnosťou a prostredníctvom ministerstva ju zasiela Národnému bezpečnostnému úradu; ak bola vec oznámená orgánom činným v trestnom konaní, oznamuje dátum, názov a adresu orgánu, ktorému bolo trestné oznámenie podané,
13.  vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť v rozsahu stanovenom prednostom,
14.  plní ďalšie úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu vymedzenom prednostom.