Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Poradné orgány prednostu OÚ

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov  |  Poradné orgány prednostu OÚ  |  Informácie COaKR
 • Bezpečnostná rada kraja Košice
  podľa ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
 • Bezpečnostná rada okresu Košice
  podľa ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
 • Krízový štáb Okresného úradu Košice
  podľa zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
 • Evakuačná komisia Okresného úradu Košice
  podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii,
 • Pandémické stredisko Krízového štábu Okresného úradu Košice
  na základe Čl. 9 ŠTATÚTU Krízového štábu Okresného úradu Košice, doplneného v zmysle „Usmernenia sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR č. p.: KMCO-239/KM-2008 prednosta ObÚ Košice zriadil „Pandemické stredisko“
 • Verifikačná komisia Okresného úradu Košice
  podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, prílohy č. 2 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany a podľa § 2, ods. (3) a (4) vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na CO z prostriedkov štátneho rozpočtu a zároveň podľa ustanovení § 18, § 19 a § 43 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a § 4 ods. (3) a (4) vyhlášky MŽP SR č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a vyhodnocovanie povodňových škôd.