Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2022, štvrtok
 

Informácia o dotáciách v oblasti prevencie kriminality

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality  |  PZP

Podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Rada vlády SR pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“) „zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) výzvy na predkladanie projektov, schvaľuje projekty a schvaľuje poskytnutie dotácií na ich financovanie do 31. marca príslušného kalendárneho roka; pritom prihliada predovšetkým na priority uvedené v stratégii prevencie kriminality“.

Okresné úrady v sídle kraja následne po zverejnení Výzvy plnia úlohy stanovené zákonom o prevencii kriminality v § 8 písm. d) a e).

V prípade vyhlásenia Výzvy Radou bude táto umiestnená v tejto záložke – zároveň budú o vyhlásení Výzvy v elektronickej podobe upovedomení členovia komisie, prednostovia okresných úradov v Banskobystrickom kraji,  zástupcovia miest a obcí v Banskobystrickom kraji, zástupcovia mimovládnych organizácií v Banskobystrickom kraji.

Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie  projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2022

Výzva Rady pre rok 2022 doposiaľ vyhlásená nebola.

Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie  projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 - vyhodnotenie

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na zasadnutí konanom dňa 26. septembra 2019 schválila uznesením č. 1 dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na r. 2019.

TABUĽKA ÚSPEŠNÝCH (PODPORENÝCH)  ŽIADATEĽOV (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Výzvy iných subjektov na podporu projektov v oblasti prevencie kriminality

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlásilo v termíne VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Žiadosti bolo možné predkladať v termíne od 11.10. do 15.12.2021. Vyhodnotenie Výzvy nájdete TU.