Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Informácie pre verejnosť

Aktuálne informácie  |  POSVP  |  Informácie pre verejnosť

ZDROJE OHROZENIA.

  1. Rozlievanie vodných tokov (povodne)   

 Vodné stavy na vodočtoch v  okrese Považská Bystrica, pri ktorých nastávajú stupne povodňovej aktivity na rieke Váh.

 2. Možnosť vzniku veľkých požiarov

Ohrozenie  veľkoplošnými  požiarmi v  blízkosti osídlenia,   rekreačných   zariadení, turistických chodníkov a železničných  tratí, je možné na monokultúrnych lesných plochách najmä v ihličnatých porastoch,  kde  sa  požiar  nekontrolovateľne šíri  korunami  stromov..

          V objektoch   kde  sa  vo veľkom  skladujú, spracovávajú  alebo  prepravujú  farbivá, riedidlá,  pohonné hmoty, textilné syntetické  materiály, drevné  hmoty, uhlie, múka, obilie, kŕmne  zmesi, papier , kde môže okrem primárneho požiaru  vznikať i sekundárne ohrozenie z generovaných toxických splodín horenia.

          Najväčším  ohrozovateľom  zaradeným v zmysle zákona 261/2002 Z.z. do kategórie „A“ je  tohto hľadiska  areál  firmy  Continental MATADOR Rubber, a.s.  Púchov, najmä  z  dôvodu  skladovania a  spracovania  veľkého  množstva  vysoko  horľavých  látok ( prírodný a syntetický kaučuk, prášková síra , hotové  produkcia–pneumatiky a pásy ) ktoré môžu  po  zahorení  generovať toxické látky a ohroziť  obyvateľstvo  mesta Púchov a obcí Streženice  a  Dolné Kočkovce.

 

c)  oblasti možného ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín

 

3. Seizmická činnosť

          Prakticky  celé  územie  obvodu  leží  v  pásme  šiesteho  a  siedmeho  stupňa    MKS-64 to  znamená  možnosť  vzniku  veľmi  silného  zemetrasenia  s následnými škodami  ktoré nieje možné  z  dôvodu  nedostatku  vhodnej  metodiky  explicitne  vyhodnotiť.
                              

4. Zosuvy pôdnych vrstiev 

Na území obvodu sú možnosti   zosuvov  menšieho  rozsahu , ktoré  priamo  neohrozujú trvalo   obývané  lokality,  jedná  pozemky  v  katastrálnom  území  obci:   Horná   Maríková, Dolná Maríková , Papradno,  Lazy pod  Makytou,  Lysá pod Makytou.

 Tieto zosuvy  vznikajú  vplyvom  premočenia pôdy s následným  pohybom  svahových pôdnych vrstiev  pričom  hrozia  závaly komunikácií ,  čiastočné  poškodenie alebo  demolácia  spravidla  hospodárskych  budov  resp.  súkromných  rekreačných  objektov  v  týchto  lokalitách..

 V uplynulom období neboli na území obvodu Považská Bystrica zosuvy pôdnych vrstiev, ktoré by závažným spôsobom  ohrozili  trvalo obývané lokality alebo  priemyselné objekty.     

 5. Padanie skál

 Okres  Považská  Bystrica :.

           cesta  č.   III / 06157   úsek   Manínska Tiesňava     Vrchteplá  .......cca    6 km.    

 Okres  Púchov:  .

            cesta  č. III/ 06149     úsek    Belušské Slatiny    Mojtín   ............. cca    5 km   

 

6. Výskyt snehových lavín

    V obvode sa  sporadicky  vyskytujú  malé snehové  lavíny  v priestore   Manínska  Tiesňava s dosahom na komunikáciu  číslo III / 06157   Považská Teplá – ZáskalieVrchteplá.  Trvalo obývané lokality  územia  obvodu  niesu  ohrozované snehovými lavínami. 

7. Vietor, hmly, námrazy, poľadovice

 Územie obvodu je v prevažnej miere vystavené  vetrom zo smeru sever,  severozápad a západ.  Nárazový  vietor  s  rýchlosťou  nad  100  km/h  sa  vyskytuje  na území obvodu  len dva – tri krát za rok s ničiacim účinkom  na  relatívne  malé  plochy.  

V okolí  nádrže VS Nosická  priehrada  sa  často  vyskytuje  hustá  hmla  ktorá pri poklese  teploty  vytvára  námrazu  resp.  poľadovicu. 

8. Vyhodnotenie najzávažnejšieho ohrozenia priemyselnou haváriou

 


9.   Preprava nebezpečných látok

      Sledovanie prepravy nebezpečných látok bolo legislatívne upravené len do roku 2005.

      Okres Považská Bystrica :

       – cestná preprava : –  cesta  č. I / 61    Žilina  -  Považská Bystrica  - Trenčín
                                          ohrozené obce:
Plevník, Považská Bystrica, Sverepec          

                                        cesta  č. II/507   Bytča -  Považská Bystrica  -  Púchov
                                          ohrozené obce:
Podvážie, Považské Podhradie,Udiča,Nimnica, Púchov

                                       cesta  č. II/517    Rajec  -  Považská Bystrica          

                                         ohrozené obce: Považská Bystrica, Prečín, Domaniža, Malé Lednice

       – železničná preprava :  – trať :  Žilina –  Považská Bystrica     Púchov
                                                 ohrozené obce:
Plevník Považská Bystrica, Dolný Milochov        


Okres   Púchov
:                     

       – cestná preprava : –  cesta  č. I/ 49    Trenčín    Púchov    Horní Lideč (ČR) 

   ohrozené obce: Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov, Dohňany. Mestečko,  Zariečie, Lúky pod Makytou, Lysá pod Makytou

                                      – cesta  č. II/507   Ilava    Pruské    Púchov

                                         ohrozené obce: Horovce, Lednické Rovne, Streženice, Púchov

 – železničná preprava :  – trať :  Žilina    Púchov    Trenčín

                                           ohrozené obce: Nosice ,  Púchov, Dolné Kočkovce, Beluša

                                        – trať  Púchov    Lúky pod  Makytou – Horní  Lideč (ČR)  

   ohrozené obce : Púchov, Streženice, Dohňany, Mestečko, Zariečie, Lúky pod Makytou, Lysá pod Makytou, Strelenka.

 


10.  Vyhodnotenie ohrozenia z prepravy nebezpečných látok

           Územie obvodu je  ohrozené prepravou nebezpečných látok na cestných a železničných prepravných  trasách  v nasledovných priemerných množstvách:
 
    cestná preprava:              Bratislava - Trenčín – Žilina  .................. cca    4 000 t
 

   železničná preprava :      Lúky pod Makytou - Púchov - Žilina .....  cca  18 000 t
                                              Bratislava - Púchov – Žilina  ................... cca  14 000 t

           Pri preprave po cestných trasách  bolo ťažisko na etyléne a hydroxide  sodnom.

          Pri železničných  trasách  boli prepravované najmä: amoniak, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a  etylénoxid.

          Z dôvodu chýbajúcej metodiky pre vyhodnocovanie ohrozenia z prepravy nebezpečných látok nieje možné konkretizovať rozsah dôsledkov a počty  ohrozených osôb na prepravnej trase.   

 

10. Letecké koridory a letecká doprava   

          V obvode Považská Bystrica nie sú technické podmienky pre prevádzku leteckej dopravy.
          Nad územím obvodu Považská Bystrica prechádzajú komerčné letecké koridory a vojenské letecké koridory.

          Najbližšie komerčné letisko je Žilina - Dolný Hričov (okres Žilina) cca 25 km od Považskej Bystrice.  

          Najbližšie športové letisko je Slávnica (okres Ilava)vzdialené cca 3O km od Považskej Bystrice.

 

11.  Oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby - Liptovská Mara

 Prielomová - záplavová vlna pri  rozrušení vodného diela dosiahne hranice okresov v čase:
                                        okres  Považská  Bystrica           okres  Púchov

VD  Liptovská  Mara   Č +     9  hodín  05  minút             11  hodín   40 minút 

Prielomovou  - záplavovou vlnou  budú v obvode Považská Bystrica ohrozené obce a ich  časti:

                                      okres  P o v a ž s k á    B y s t r i c a

Plevník  a  Udiča,  Považská Bystrica:  Centrum,  sídliska  Stred a Strojárenská štvrť,  miestne

časti:  Považská Teplá,  Považské Podhradie, Podvažie, Šebešťanová, Orlove, Dolný Milochov

 

                                                   okres   P ú c h o v

 Nimnica, Nosice , Púchov, Streženice, Dolné Kočkovce, Beluša, Lednické Rovne, Horovce

 

Zo  sledovaných objektov  väčšieho,  okresného alebo obvodného významu budú zaplavené, poškodené, vyradené z činnosti  resp. zničené:


1. Železničná trať

   Bratislava – Žilina, celý úsek v okresoch Považská Bystrica  a Púchov  v dĺžke   cca     25 km,
   Púchov  - Horní Lideč  smer  Praha v úseku Púchov-Dohňany ...............v dĺžke   cca  2  km

2. Železničné stanice : Plevník, Považská Teplá, Považská Bystrica. Púchov.

3. Vodné diela : Elektráreň Považská Bystrica,  Nosická priehrada, Hať Dolné Kočkovce.

4. Elektrorozvodňa VVN a VN Považská Bystrica
5. Cestné mosty:
Podvážie,  Považská Bystrica - Orlove,  Púchov I a  II , Udiča,
6. Železničný most a násypom  Púchov - Streženice

7. Priemyselné areály : Pov.Bystrica,( Robotnícka l), Púchov (Matador,Makyta )                               

8. Areály služieb: Považské Podhradie a Púchov Nimnická a Streženická cesta ,

9. Sídla :  Okresné riaditeľstvo polície SR  a oddelenia v Pov.BystriciPúchove,                         

                   Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru SR  a stanica Púchov

                   Obvodný úrad v Považskej Bystrici, Okresná prokuratúra a súd Pov.Bystrica

10. Čerpacie stanice pohonných hmôt:  Považská Bystrica-Žilinská a  Orlove, Púchov- Sedlište, Púchov-Streženická cesta a ADP s.r.o.,  Lednické Rovne

11. Sakrálne stavby  : Plevník, Považská Bystrica, Považské Podhradie, Púchov, Nimnica, Streženice.

                         

 Rozsah zatopenia a čas príchodu prielomovej vlny

 

 Popis hrádze vodného diela

 

  Prehľad údajov      VD   LIPTOVSKÁ  MARA

 

Nebezpečné vlastnosti a označenie látok

 AMONIAK   ( čpavok ) >35% roztok

 

RN CAS   : 7664-41-7                     Vzorec        : NH 3

Č.nebezp.:  268                                 Číslo OSN : 1005

ADR        : 2 , 3at                              RID           : 2, 3 at

 

Základné informácie

 

Číslo nebezpečnosti (horné číslo tabuľky)     : 268

UN Number(spodné číslo oranžovej tabuľky) : 1005

Registračné číslo Chemical Abstracts            : 7664-41-7

Zdravie: !!! Veľmi nebezpečná látka! Dýchací prístroj a úplný ochranný odev nutný !

Požiar : ! Málo horľavá látka. Nebezpečie vznietenia pri vyšších teplotách.

Reakcia: Látka je pri normálnej teplote nereaktívna.

Vzhľad : Bezfarebná kvapalina alebo plyn so štipľavým dráždivým zápachom

 

Vlastnosti

 

Bod varu: -33,4 0C

Tenzia pár : 8,57 bar/20 0C

Hustota pár (vzduch=1) 1: 0,6

Bod topenia: -77,7 0C

Miešateľnosť s vodou : 517 g/l

Hustota (voda=1) 1: 0,61 pri 8,7 at.

Molekulová hmotnosť : 17,04

Teplota vzplanutia: horľavá látka

Medza výbušnosti, obj.% : 16-27; 15-30

Filter dýchacieho prístroja: K

 

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

 

    Látka horí len pri vysokých koncentráciách, vyššej teplote a pôsobeniu silného energetického zdroja.

POZOR! Kvapalný čpavok neprivádzať do styku s vodou. Nádrž chladiť vodou!

 

Likvidácia:

 

    Ohradiť a odčerpať, pokiaľ je látka zmiešaná s vodou. Zvyšky pokryť savým materiálom, napr. suchou zeminou, pieskom, mletým vápencom a v uzatvorenej nádobe odviesť na bezpečné miesto na likvidáciu. Utesniť podzemné zdroje.

POZOR! Nosiť ťažké dýchacie prístroje a úplné ochranné obleky. Zastaviť stroje. Neskákať do vody. Medené časti člnu môžu byť skorodované! Pri úniku látky do kanalizácie alebo odp.vôd vzniká leptavá zmes.

 

Skladovacie a prepravné podmienky

 

    Pri uvoľnení plynu sa tvorí veľké množstvo studenej hmly a leptavé výbušné zmesi. Hmla je ťažšia ako vzduch. Vznietenie pôsobením vysokej teploty a silného zdroja energie. S vodou tvorí látka silne leptavé zmesi aj pri zriedení. Nad hladinou sa môžu tvoriť hmly a pary so silnými dráždivými účinkami. Látka koroduje farebné kovy, galvanizované predmety, meď a zlúčeniny medi.

Vhodné materiály pre nádrže: železo, oceľ

Pri kontakte s kyselinami vzniká veľmi prudká neutralizačná reakcia.

 

Zdravotné ohrozenie

 

    Tekutina aj plyn dráždia silne až do ťažkého poleptania oči, dýchacie cesty, pľúca a kožu. Kŕč alebo edém glottis môže viesť k uduseniu. Nadýchanie plynu vysokej koncentrácie môže mať za následok náhlu smrť. Styk s tekutinou vyvoláva ťažké omrzliny.

Príznaky:

Pálenie, bolesti a poškodenie očí, nosných a hltanových slizníc akože. Omrznuté časti tela majú bielu farbu. Dráždivý kašeľ najťažšieho stupňa, dušnosť. Krátkodobý účinok: koncentrácie 0,25% pár vo vzduchu je nebezpečná pri vdychovaní po dobu 30 min.

 

Prvá pomoc

 

    Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do kľudnej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu, topánky, pančuchy okamžite vyzliecť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť vodou a potom pokryť  sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať okamžite 10-15 min. vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. Zranených nenechať prechladnúť. Omrznuté miesta netrieť. Postihnutých transportovať v leže. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

 

Lekárske ošetrenie, pokyny pre lekára

 

    Symptomatická liečba. Ak príde k zasiahnutiu očí, previesť ihneď dôkladný výplach. Ihneď vyžiadať pomoc očného lekára! Pri podráždení dýchacích ciest dať vdychovať každých 10 min. 5 zdvihov aerosolového dávkovača s Dexamethasonom (Auxison dos. aerosol) do vymiznutia potiaží. Pozor na možnosť vzniku edému pľúc po dobe latencie (často s nepatrnými príznakmi) až do 2 dní. Ako profylaxiu dať vdychovať, aj keď príznaky chýbajú, každých 10 min. 5 zdvihov aerosolu s Dexamethasonom (Auxison dos. aerosol), celkom asi 3x. Aj pri nepatrných príznakoch každých 10 min. 5 zdvihov až do vymiznutia príznakov, najmenej však do vypotrebovania 1 balenia. K tomu event. podať Prednison i.v. 250 mg ihneď až do 1000 mg 1. deň, mierne znižovať dávky 2. a 3. deň. Prísny kľud na lôžku! Protiinfekčná profylaxia! Podľa potreby podávať kyslík. Ľudský albumín 20 %.

 

 

CHLÓR


- je žltozelený, nehorľavý plyn štipľavého zápachu, ťažší ako vzduch, jedovatý a žieravý, pri styku s vlhkým vzduchom tvorí hmly (reaguje s vodnou parou). V kvapalnom skupenstve je slabo zažltnutá kvapalina. Zlučuje sa takmer so všetkými prvkami, prudko s organickými látkami!!!


Charakteristika možného ohrozenia zdravia :


Nadýchnutie chlórom vedie k silnému inhalačnému zasiahnutiu (ťažké poleptanie slizníc, dýchacích ciest, pľúc a očí). Vyvoláva pocit dusenia. Pri silných koncentráciách dochádza až k poleptaniu pľúcnych tkanív. Jeho účinky môžu mať omeškanie až dva dní. Môže vyvolať aj podráždenie pokožky. V kvapalnom skupenstve môže spôsobiť omrzliny.


Prvá pomoc:


Postihnutého preneste alebo vyveďte na čerstvý vzduch, uložte ho do stabilizovanej polohy a uvoľnite mu tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite podajte umelé dýchanie. Postihnuté miesta na tele hneď opláchnite vodou a pokryte ich sterilným obväzom, natrite omrznuté miesta, zasiahnuté oči vyplachujte nekontaminovanou vodou alebo 3% roztokom z jedlej sódy, asi 10 – 15 minút smerom od nosa. Odstráňte kontaminovaný odev. Pri poskytovaní pomoci používajte ochranné prostriedky!! Postihnutého nesmiete nechať prechladnúť a musí byť v kľude.

PROPÁN - BUTÁN

 

Názov výrobku:    Propán-Bután zmes

Chemický názov: Propán

Bután

Chemický vzorec:          C3H8

C4H10

Vlastnosti: je to bezfarebný plyn horľavý a výbušný plyn, sladkastého zápachu, pri použití odorantu ako varovnej látky má charakteristický merkaptánový zápach (po síre). Používa sa na vykurovanie a pohon motorových vozidiel a priemyselné využitie spaľovaním v špeciálnych horákoch.

 

Fyzikálne a chemické vlastnosti propánu a butánu

 

 

 

 

Zloženie zmesi Propán-Butánu

 

Poznámka

C5 uhľovodíky a vyššie môžu byť nahradené čiastočne alebo celkom C4 uhľovodíkmi, pričom súčet obsahov uhľovodíkov C4 a C5 a vyšších neprekročí pri letnom druhu 63 % a zimnom 42 %.

 

Prvá pomoc

Vdychovanie nízkej koncentrácie plynu so vzduchom má mierne narkotické účinky na centrálnu nervovú sústavu, ktorá vedie k depresiám. Vdychovanie vysokej koncentrácie plynu so vzduchom môže spôsobiť kómu, ktorej predchádza stav podobný opitosti a strata svalovej koordinácie. Narkotické účinky sa prejavujú až pri koncentráciách ďaleko vyšších ako je medza zápalnosti.

Vzhľadom k tomu, že môže vo vzduchu nahradiť kyslík, pôsobí ako jednoduchý asfyziant (látka spôsobujúca dusenie).

V prípade nadýchnutia postihnutého treba premiestniť zo zamoreného priestoru na čerstvý vzduch. Udržiavať v teple a pokoji.

Pri ťažších prípadoch použiť dýchací prístroj. Ak postihnutý nedýcha, je treba zaviesť umelé dýchanie z úst do úst, prípadne umelé dýchanie s vonkajšou masážou srdca. Privolať lekára. Dbať na vlastnú bezpečnosť.

Pri zasiahnutí pokožky, alebo očí kvapalným plynom dochádza odparovaním plynu pri cca -22 0C ku vzniku studených popálenín/omrzlín. Postihnuté miesto minimálne 15 minút oplachovať vodou. Uvedomte si, že aj drobné povrchové popáleniny vyžadujú sterilné ošetrenie pri poskytovaní prvej pomoci a definitívne ošetrenie v lekárskej ambulancii.

 

Opatrenia pri úniku

Opustiť zamorený priestor. Postarať sa o dostatočné vetranie. Odstrániť zdroje požiaru. V zamorenom priestore zákaz používať iskriace náradie, prístroje, ktoré nie sú vybavené do prostredia, zapínať alebo vypínať elektrické osvetlenie.

Pokúsiť sa zastaviť unikanie plynu. Vzhľadom k tomu, že plyn je ťažší ako vzduch, zabrániť vniknutiu do kanalizácie, pivníc, podzemných priestorov, preliačin a jám vyskytujúcich sa pod úrovňou terénu.

 

 

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Najčastejšie sa dopĺňajú hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami (rozhlas, televízia, hlásenie z obecného / mestského rozhlasu).

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje na to, že môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie (podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje). Každý občan v takejto situácii koná podľa svojich schopností, znalostí, zručností a podľa pokynov vydávaných príslušnými orgánmi. Vtedy je nutné ukryť sa do vhodných priestorov alebo opustiť ohrozený priestor.

Varovné signály civilnej ochrany

Doplnenie signálu slovnou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Skúška sirén je vykonaná v zmysle platných vyhlášok vždy 2. piatok v mesiaci 2 minútovým stálym tónom.

 

 

ZÁCHRANNÉ   PRÁCE

Záchranné práce sa riadia na základe skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja vyjadreného na mape v pláne alebo v geografickom informačnom systéme.

 

Pri riadení záchranných prác sa ukladajú úlohy a vydávajú ústne alebo písomné príkazy na ich vykonanie a kontroluje sa ich plnenie. Ústne príkazy sa následne vyhotovujú v písomnej forme. Príkazy sa vydávajú aj na:

a)   uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,

b)   rozvinutie miesta riadenia,

c)    zaujatie záložného miesta riadenia,

d)   určenie komunikácií na záchranné práce,

e)   uzavretie ohrozeného alebo postihnutého priestoru,

f)     vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva,

g)   skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom mimoriadnou udalosťou,

h)   povolanie na osobné úkony,

i)       vecné plnenie,

j)      odvolanie subjektov po vykonaní záchranných prác.

 

         Na zabezpečenie činnosti subjektov vykonávajúcich záchranné práce sú vykonávané opatrenia, ktoré sú zamerané najmä na:

·          zásobovanie vodou a potravinami určenými na ľudskú spotrebu,

·          dodávku elektrickej energie na osvetlenie a činnosť pracovísk a pohon agregátov,

·          zásobovanie pohonnými látkami a náhradnými dielcami,

·          dodávky materiálu na zabezpečenie činnosti jednotiek civilnej ochrany,

·          finančné zabezpečenie.

 

 

          Po získaní informácie o vzniku mimoriadnej udalosti a vyžiadaní pomoci obce od obvodného úradu, tento zvoláva svoj krízový štáb na jej riešenie. V prípade potreby alebo ak rozsah mimoriadnej udalosti presiahne kataster jednej obce odporúča vyhlásenie mimoriadneho stavu na území obvodu. Do zasadnutia štábu môže neodkladné riešenia zabezpečiť integrovaný záchranný systém vyslaním svojich súčastí na zásah.

 

 

          Podrobnosti o ďalších informáciách súvisiacich s plánom ochrany obyvateľstva je možné získať v Obvodnom úrade v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, odbore civilnej ochrany a krízového riadenia na tel. č. 4300139 u vedúceho odboru Ing. Pavla Lazového.

 

 

          Vyššie zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.