Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Informácie a formuláre

Informácie a formuláre  |  Tlačivá

 

List vlastníctva si klienti môžu vyžiadať aj cez Slovenskú poštu.

 

Spôsoby úhrady správneho poplatku v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 
Poplatok je možné zaplatiť:

1 - ekolkom zakúpením v kolkomate - počas obdobia koronavírusu, nie je možné,

2 - poplatník si môže zakúpiť ekolok na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej  pošty,

3 -  prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok,

4 -  prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk.

5 - platobným predpisom, ktorý Vám zašleme ( e-mailom alebo do elektronickej schránky).

 

Platobný predpis je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

a) cez softvérovú pokladňu orgánu verejnej moci,

b) cez mobilnú aplikáciu eKolok,

c) cez webovú aplikáciu eKolok - Virtuálny kiosk,

d) na priehradke Slovenskej pošty poštovým poukazom,

e) bankovým prevodom.

 

Platobný systém eKolok

 

Podľa platného Katastrálneho zákona č. 162/1995 §24 Z.z. v platnom znení musí Návrh na začatie katastrálneho konania obsahovať:

 1. identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:
  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor,miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu,
 2. názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
 3. uvedenie predmetu návrhu,
 4. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,
 5. označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c),
 6. označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
 7. číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8,
 8. údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,
 9. označenie príloh,
 10. žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,
 11. žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.


Pri nedodržaní vyššie uvedených náležitostí bude katastrálne konanie prerušené!