Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

KOLEKTÍVNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA - UKRYTIE

Účelom zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení neskorších predpisov je úprava podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanovenie úloh a pôsobností orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva. Medzi základné úlohy a opatrenia civilnej ochrany patrí aj kolektívna ochrana obyvateľstva ukrytím, tzn. zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia.

Zákonodarca uvedeným zákonom upravuje pôsobnosť obce v ustanovení § 15 ods. 1, podľa ktorého obec okrem iných pôsobností vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo a verejnosť trvalým zverejnením na internetovej stránke alebo na verejnej tabuli a podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy.

Zákon upravuje aj povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (ďalej len „PO a FO-p“) v ustanoveniach § 16 ods. 1 a ods. 2, podľa ktorých okrem iných povinností PO a FO-p, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok, sú povinní pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť, zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a jeho aktualizáciu v rozsahu určenom okresným úradom, zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti, poskytovať okresným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tieto pravidelne aktualizovať, spolupracovať s okresnými úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov sú súčasťou plánov ochrany aj plány ukrytia obce a plány ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.

Plány ukrytia sa spracúvajú v textovej a grafickej časti plánu ukrytia a to:

 • právnické a fyzické osoby – podnikatelia: podľa príloh č. 12 až 13 C uvedenej vyhlášky,
 • obce: podľa príloh 12 a 14A a14B

Konkrétne vyhľadanie úkrytu podľa mena nie je možné. Plán ukrytia sa vypracúva len pre číselný počet osôb. Podľa mena je možné zistiť ukrývanú osobu až po nastúpení do úkrytu a zapísaní v zozname ukrývaných. 

ÚKRYTOVÁ BATOŽINA (obdobne ako evakuačná) 

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: do 10 kg pre deti a do 15 kg pre dospelých

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

 • zbrane všetkého druhu, 
 • alkohol a iné návykové látky, 
 • zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
 • objemné predmety, kočíky, periny ap.,
 • domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
 • zapaľovače, cigarety, ponorné variče,
 • jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

AKO SA SPRÁVAŤ V ÚKRYTE

 • správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
 • neplytvajte vodou a potravinami,
 • udržujte čistotu a poriadok,
 • chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
 • nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.