Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Legislatíva

Oblasť pozemkové práva

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave niektorých vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 180/1995 Z. z. niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k ním v znení neskorších predpisov

Zákon č. 503/1995 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov  v  znení neskorších predpisov

Zákon č. 220/2004 Z. z.  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MPSR  č. 508/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva § 27 z. č. 220/2004 Z. z. ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Vyhláška MPRV SR č. 59/2013 Z z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 508/2004 Z. z. , ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencií..

Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. zo dňa 13.3.2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

 

Oblasť lesného hospodárstva

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencií platné od 1.1.2012

Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

Vyhláška č. 397/2006  Z. z. o lesnej stráži

Vyhláška č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi

Vyhláška č. 65/1995 Z. z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb

Vyhláška č. MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka

Vyhláška č. 441/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

Vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

 

Oblasť lesného reprodukčného materiálu

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom  materiáli v znení neskorších predpisov

 

Oblasť poľovníctva

Zákon č. 274/2009  Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 344/2009  ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov

 

Oblasť pozemkových spoločenstiev

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

 

Ostatné zákony

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Zákon č. 9/1910 Z. z. o sťažnostiach

Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe