Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Náplň činnosti

Podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]

 a) na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom

Podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z.
o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov:
1. rozhoduje o domnelom vlastníctve,
2. rozhoduje o schválení dohody o vydaní nehnuteľností,
3. rozhoduje o vlastníctve oprávnenej osoby,
4. rozhoduje o zriadení vecného bremena,
5. rozhoduje o navrátení vlastníctva k pozemku alebo priznaní nároku na náhradu,
6. vyhotovuje ocenenia pozemkov k reštitučným rozhodnutiam;

b) na úseku pozemkových úprav

Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (činnosti 1 až 21), zákona č. 64/1997 Zb. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (činnosti 23 až 34) a zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky (činnosť 22):
1. organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
2. rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
3. oznamuje nariadenie prípravného konania a organizuje prípravné konanie k pozemkovým úpravám,
4. zriaďuje komisiu na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov; organizuje a zabezpečuje činnosť komisie,
5. rozhoduje o povolení, resp. nariadení pozemkových úprav,
6. zabezpečuje vyhotovenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav,
7. zabezpečuje zverejnenie registra pôvodného stavu, doručovanie výpisov z registra pôvodného stavu a zverejnenie zásad funkčného usporiadania územia,
8. prerokúva námietky proti registru pôvodného stavu a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a schvaľuje ich,
9. zabezpečuje vyhotovenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov,
10. zabezpečuje vyhotovenie projektu pozemkových úprav,
11. prerokúva návrh nového usporiadania pozemkov v dotknutými vlastníkmi,
12. zverejňuje návrh projektu pozemkových úprav a doručuje vlastníkom výpis z rozdeľovacieho plánu,
13. prerokúva námietky proti projektu a výpisom,
14. schvaľuje projekt pozemkových úprav,
15. nariaďuje vykonanie projektu pozemkových úprav,
16. schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav,
17. zabezpečuje realizáciu plánovaných spoločných zriadení a opatrení v projekte pozemkových úprav,
18. spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,
19. predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
20. vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav,
21. môže vykonávať práce na projekte pozemkových úprav,
22. obdobne koná pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, ak sa vyporiadanie uskutoční konaním o pozemkových úpravách,
23. rozhoduje o zamietnutí návrhu na začatie konania, ak sa zistí, že nie sú splnené podmienky zákona č. 64/1997 Z. z. na konanie,
24. zabezpečuje vyhotovenia registra pôvodného stavu prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu a jeho zverejnenie,
25. rozhoduje o námietkach proti výpisu z registra pôvodného stravu, resp. proti registru pôvodného stavu,
26. rozhoduje o schválení úvodných podkladov projektu pozemkových úprav,
27. rozhoduje o zastavení konania,
28. zisťuje spôsob vyrovnania a rozhodovanie o vyrovnaní v obvode pozemkových úprav,
29. zabezpečuje vyhotovenia projektu pozemkových úprav a jeho zverejnenie,
30. prerokováva námietky proti rozdeľovaciemu plánu,
31. rozhoduje o schválení projektu pozemkových úprav,
32. rozhoduje o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav,
33. rozhoduje o schválení vykonania projektu pozemkových úprav,
34. rozhoduje o nároku na finančnú náhradu rozdielu náhrady v peniazoch už vyplatenej a stanovenej podľa znaleckého posudku;

c) na úseku obnovy evidencie pozemkov

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov:
1. oznamuje začatie konania o obnove evidencie pozemkov,
2. zriaďuje komisie ku konaniu o obnove evidencie pozemkov,
3. zverejňuje návrh registra obnovenej evidencie pozemkov,
4. rozhoduje o námietkach proti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov, resp. proti výpisu z návrhu registra,
5. rozhoduje o návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníctva vydržaním,
6. rozhoduje o návrhoch na vydržanie pozemkov, alebo zrušenie vydržania pozemkov,
7. rozhoduje o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov,
8. rozhoduje o oprave chyby v katastri nehnuteľností zapísaného registra obnovenej evidencie pozemkov;

d) na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“):
1. rozhoduje o vykonaní agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
2. rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku,
3. vydáva záväzné stanovisko k zmene jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku a k zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku,
4. rozhoduje v pochybnostiach o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou,
5. rozhoduje o zmene druhu pozemku na základe zistenia skutočného druhu pozemku v teréne, ak sa zmena týka poľnohospodárskeho druhu pozemku,
6. vyjadruje sa k zámerom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy,
7. rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy,
8. vydáva záväzné stanovisko k návrhu použitia poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá,
9. vydáva stanovisko k návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok.
10. vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny,
11. rozhoduje vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy,
12. sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, úbytky odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným správnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,
13. sleduje a vyhodnocuje odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zabezpečuje vrátenie odvodu v prípade, že rozhodol v rozpore so zákonom,
14. vykonáva odborný dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona a kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,
15. spolupracuje s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,
16. rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a o uložení pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

e) na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti

Podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži a zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 405/2011 Z. z.“):
1. rozhoduje o vzniku podnájomného vzťahu,
2. poskytuje údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách v kat. územiach, kde nebolo oznámenie o zápise registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností uverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
3. vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho podľa zákona č. 405/2011 Z. z.,
4. vedie register spoločenstiev vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov,
5. overuje odbornú spôsobilosť uchádzača za člena poľnej stráže,
6. vedie zoznam členov poľnej stráže a vydáva preukaz člena poľnej stráže,
7. kontroluje a preberá práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a s realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy realizácie projektu po predchádzajúcej kontrole odovzdanej etapy. Túto činnosť vykonáva aj pri zabezpečovaní obnovy evidencie pozemkov;

f) na úseku lesného hospodárstva

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 326/2005 Z. z.“):
1. rozhoduje o vyhlásení pozemku za lesný pozemok a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom,
2. rozhoduje o vyňatí a obmedzení využívania lesného pozemku,
3. rozhoduje o výške náhrady za stratu mimo produkčných funkcií lesa,
4. rozhoduje o drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol lesný pozemok s výmerou menšou ako 10 000 m2,
5. rozhoduje o povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a na zabezpečenie lesného porastu,
6. rozhoduje o schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby,
7. rozhoduje o používaní cudzích pozemkov,
8. rozhoduje o využívaní lesnej cesty,
9. rozhoduje o uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov,
10. rozhoduje o uložení opatrení na ochranu lesa,
11. rozhoduje o povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch,
12. rozhoduje o uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku,
13. rozhoduje o uložení opatrení na nápravu škôd na lesnom majetku,
14. rozhoduje o súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha,
15. rozhoduje o určení odbornej správy lesov a jej zrušení a o zriadení záložného práva a jeho zrušení,
16. rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
17. vedie evidenciu lesných pozemkov,
18. dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny,
19. dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov,
20. dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa,
21. vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva,
22. vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov,
23. obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností,
24. vedie evidenciu o odbornej správe lesov,
25. ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže,
26. je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,
27. vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
28. spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,
29. vydáva záväzné stanovisko na účely výstavby diaľnice a cesty,
30. vykonáva štátny dozor v lesoch,
31. vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010,
32. plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona č. 326/2005 Z. z.;

g) na úseku lesného reprodukčného materiálu

Podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov:
1. vykonáva dozor v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom,
2. vykonáva kontrolu oznámeného zberu lesného reprodukčného materiálu,
3. vydáva list o pôvode lesného reprodukčného materiálu a vedie jeho evidenciu,
4. vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
5. rozhoduje o uznaní alebo zániku uznania zdroja lesného reprodukčného materiálu,
6. prerokúva priestupky alebo iné správne delikty,
7. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

h) na úseku pozemkových spoločenstiev

Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách:
1. zvoláva zhromaždenie pozemkového spoločenstva,
2. vedie zhromaždenie pozemkového spoločenstva,
3. vedie register pozemkových spoločenstiev,
4. vydáva výpisy z registra pozemkových spoločenstiev,
5. zapisuje pozemkové spoločenstvá do registra pozemkových spoločenstiev a zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev,
6. vydáva potvrdenia o údajoch zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev,
7. upozorňuje pozemkové spoločenstvo na porušenie povinnosti a ukladá mu povinnosť odstrániť nedostatky,
8. vykonáva štátny dozor nad pozemkovými spoločenstvami,
9. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

i) na úseku poľovníctva

Podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov:
1. rozhoduje o uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku,
2. rozhoduje o vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh ministerstva obrany alebo ministerstva v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu alebo na žiadosť vlastníka pozemku; rozhoduje aj o vyhlásení pozemku za poľovný pozemok,
3. rozhoduje o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver,
4. rozhoduje o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru,
5. povoľuje výnimku zo zákazu podľa § 24 ods. 9,
6. rozhoduje o zabezpečení plnenia plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch,
7. rozhoduje o povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje osoby vykonaním lovu,
8. rozhoduje o zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru,
9. prerokúva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty, uložené pokuty zadáva do informačného systému,
10. zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúce poľovníckemu plánovaniu,
11. eviduje zmluvy o užívaní poľovného revíru a vedie ich register,
12. eviduje zmluvy vlastníkov a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy vlastníkov,
13. zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje jej štatút,
14. vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára,
15. vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru,
16. vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej stráže zo zoznamu,
17. schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia,
18. schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia,
19. kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov,
20. spolupracuje s obvodnou poľovníckou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára a organizuje túto skúšku,
21. navrhuje poľovníckej komore odobratie poľovného lístka,
22. povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri,
23. povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov,
24. schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania,
25. povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého,
26. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,
27. vykonáva štátny dozor v poľovníctve. 

Podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]

 a) na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom

Podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z.
o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov:
1. rozhoduje o domnelom vlastníctve,
2. rozhoduje o schválení dohody o vydaní nehnuteľností,
3. rozhoduje o vlastníctve oprávnenej osoby,
4. rozhoduje o zriadení vecného bremena,
5. rozhoduje o navrátení vlastníctva k pozemku alebo priznaní nároku na náhradu,
6. vyhotovuje ocenenia pozemkov k reštitučným rozhodnutiam;

b) na úseku pozemkových úprav

Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (činnosti 1 až 21), zákona č. 64/1997 Zb. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (činnosti 23 až 34) a zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky (činnosť 22):
1. organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
2. rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
3. oznamuje nariadenie prípravného konania a organizuje prípravné konanie k pozemkovým úpravám,
4. zriaďuje komisiu na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov; organizuje a zabezpečuje činnosť komisie,
5. rozhoduje o povolení, resp. nariadení pozemkových úprav,
6. zabezpečuje vyhotovenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav,
7. zabezpečuje zverejnenie registra pôvodného stavu, doručovanie výpisov z registra pôvodného stavu a zverejnenie zásad funkčného usporiadania územia,
8. prerokúva námietky proti registru pôvodného stavu a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a schvaľuje ich,
9. zabezpečuje vyhotovenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov,
10. zabezpečuje vyhotovenie projektu pozemkových úprav,
11. prerokúva návrh nového usporiadania pozemkov v dotknutými vlastníkmi,
12. zverejňuje návrh projektu pozemkových úprav a doručuje vlastníkom výpis z rozdeľovacieho plánu,
13. prerokúva námietky proti projektu a výpisom,
14. schvaľuje projekt pozemkových úprav,
15. nariaďuje vykonanie projektu pozemkových úprav,
16. schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav,
17. zabezpečuje realizáciu plánovaných spoločných zriadení a opatrení v projekte pozemkových úprav,
18. spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,
19. predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
20. vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav,
21. môže vykonávať práce na projekte pozemkových úprav,
22. obdobne koná pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, ak sa vyporiadanie uskutoční konaním o pozemkových úpravách,
23. rozhoduje o zamietnutí návrhu na začatie konania, ak sa zistí, že nie sú splnené podmienky zákona č. 64/1997 Z. z. na konanie,
24. zabezpečuje vyhotovenia registra pôvodného stavu prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu a jeho zverejnenie,
25. rozhoduje o námietkach proti výpisu z registra pôvodného stravu, resp. proti registru pôvodného stavu,
26. rozhoduje o schválení úvodných podkladov projektu pozemkových úprav,
27. rozhoduje o zastavení konania,
28. zisťuje spôsob vyrovnania a rozhodovanie o vyrovnaní v obvode pozemkových úprav,
29. zabezpečuje vyhotovenia projektu pozemkových úprav a jeho zverejnenie,
30. prerokováva námietky proti rozdeľovaciemu plánu,
31. rozhoduje o schválení projektu pozemkových úprav,
32. rozhoduje o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav,
33. rozhoduje o schválení vykonania projektu pozemkových úprav,
34. rozhoduje o nároku na finančnú náhradu rozdielu náhrady v peniazoch už vyplatenej a stanovenej podľa znaleckého posudku;

c) na úseku obnovy evidencie pozemkov

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov:
1. oznamuje začatie konania o obnove evidencie pozemkov,
2. zriaďuje komisie ku konaniu o obnove evidencie pozemkov,
3. zverejňuje návrh registra obnovenej evidencie pozemkov,
4. rozhoduje o námietkach proti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov, resp. proti výpisu z návrhu registra,
5. rozhoduje o návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníctva vydržaním,
6. rozhoduje o návrhoch na vydržanie pozemkov, alebo zrušenie vydržania pozemkov,
7. rozhoduje o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov,
8. rozhoduje o oprave chyby v katastri nehnuteľností zapísaného registra obnovenej evidencie pozemkov;

d) na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“):
1. rozhoduje o vykonaní agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
2. rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku,
3. vydáva záväzné stanovisko k zmene jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku a k zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku,
4. rozhoduje v pochybnostiach o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou,
5. rozhoduje o zmene druhu pozemku na základe zistenia skutočného druhu pozemku v teréne, ak sa zmena týka poľnohospodárskeho druhu pozemku,
6. vyjadruje sa k zámerom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy,
7. rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy,
8. vydáva záväzné stanovisko k návrhu použitia poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá,
9. vydáva stanovisko k návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok.
10. vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny,
11. rozhoduje vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy,
12. sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, úbytky odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným správnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,
13. sleduje a vyhodnocuje odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zabezpečuje vrátenie odvodu v prípade, že rozhodol v rozpore so zákonom,
14. vykonáva odborný dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona a kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,
15. spolupracuje s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,
16. rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a o uložení pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

e) na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti

Podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži a zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 405/2011 Z. z.“):
1. rozhoduje o vzniku podnájomného vzťahu,
2. poskytuje údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách v kat. územiach, kde nebolo oznámenie o zápise registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností uverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
3. vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho podľa zákona č. 405/2011 Z. z.,
4. vedie register spoločenstiev vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov,
5. overuje odbornú spôsobilosť uchádzača za člena poľnej stráže,
6. vedie zoznam členov poľnej stráže a vydáva preukaz člena poľnej stráže,
7. kontroluje a preberá práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a s realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy realizácie projektu po predchádzajúcej kontrole odovzdanej etapy. Túto činnosť vykonáva aj pri zabezpečovaní obnovy evidencie pozemkov;

f) na úseku lesného hospodárstva

Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 326/2005 Z. z.“):
1. rozhoduje o vyhlásení pozemku za lesný pozemok a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom,
2. rozhoduje o vyňatí a obmedzení využívania lesného pozemku,
3. rozhoduje o výške náhrady za stratu mimo produkčných funkcií lesa,
4. rozhoduje o drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol lesný pozemok s výmerou menšou ako 10 000 m2,
5. rozhoduje o povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a na zabezpečenie lesného porastu,
6. rozhoduje o schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby,
7. rozhoduje o používaní cudzích pozemkov,
8. rozhoduje o využívaní lesnej cesty,
9. rozhoduje o uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov,
10. rozhoduje o uložení opatrení na ochranu lesa,
11. rozhoduje o povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch,
12. rozhoduje o uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku,
13. rozhoduje o uložení opatrení na nápravu škôd na lesnom majetku,
14. rozhoduje o súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha,
15. rozhoduje o určení odbornej správy lesov a jej zrušení a o zriadení záložného práva a jeho zrušení,
16. rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
17. vedie evidenciu lesných pozemkov,
18. dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny,
19. dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov,
20. dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa,
21. vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva,
22. vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov,
23. obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností,
24. vedie evidenciu o odbornej správe lesov,
25. ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže,
26. je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,
27. vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
28. spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,
29. vydáva záväzné stanovisko na účely výstavby diaľnice a cesty,
30. vykonáva štátny dozor v lesoch,
31. vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010,
32. plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona č. 326/2005 Z. z.;

g) na úseku lesného reprodukčného materiálu

Podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov:
1. vykonáva dozor v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom,
2. vykonáva kontrolu oznámeného zberu lesného reprodukčného materiálu,
3. vydáva list o pôvode lesného reprodukčného materiálu a vedie jeho evidenciu,
4. vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
5. rozhoduje o uznaní alebo zániku uznania zdroja lesného reprodukčného materiálu,
6. prerokúva priestupky alebo iné správne delikty,
7. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

h) na úseku pozemkových spoločenstiev

Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách:
1. zvoláva zhromaždenie pozemkového spoločenstva,
2. vedie zhromaždenie pozemkového spoločenstva,
3. vedie register pozemkových spoločenstiev,
4. vydáva výpisy z registra pozemkových spoločenstiev,
5. zapisuje pozemkové spoločenstvá do registra pozemkových spoločenstiev a zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev,
6. vydáva potvrdenia o údajoch zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev,
7. upozorňuje pozemkové spoločenstvo na porušenie povinnosti a ukladá mu povinnosť odstrániť nedostatky,
8. vykonáva štátny dozor nad pozemkovými spoločenstvami,
9. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

i) na úseku poľovníctva

Podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov:
1. rozhoduje o uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku,
2. rozhoduje o vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh ministerstva obrany alebo ministerstva v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu alebo na žiadosť vlastníka pozemku; rozhoduje aj o vyhlásení pozemku za poľovný pozemok,
3. rozhoduje o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver,
4. rozhoduje o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru,
5. povoľuje výnimku zo zákazu podľa § 24 ods. 9,
6. rozhoduje o zabezpečení plnenia plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch,
7. rozhoduje o povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje osoby vykonaním lovu,
8. rozhoduje o zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru,
9. prerokúva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty, uložené pokuty zadáva do informačného systému,
10. zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúce poľovníckemu plánovaniu,
11. eviduje zmluvy o užívaní poľovného revíru a vedie ich register,
12. eviduje zmluvy vlastníkov a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy vlastníkov,
13. zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje jej štatút,
14. vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára,
15. vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru,
16. vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej stráže zo zoznamu,
17. schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia,
18. schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia,
19. kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov,
20. spolupracuje s obvodnou poľovníckou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára a organizuje túto skúšku,
21. navrhuje poľovníckej komore odobratie poľovného lístka,
22. povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri,
23. povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov,
24. schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania,
25. povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého,
26. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,
27. vykonáva štátny dozor v poľovníctve.