Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2023, štvrtok
 

Náplň činnosti organizačného odboru

a) na úseku organizačnom

1. zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu; pripravuje porady prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov,

2. pripravuje z podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých súčasťou je hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu a predkladá

ich ministerstvu,

3. vypracúva záznamy a závery z porád prednostu a kontroluje plnenie prijatých úloh,

4. zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu, pritom úzko spolupracuje s jednotlivými odbormi,

5. prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa § 9 až 12 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“); sťažnosti

prešetruje, ak smerujú proti vedúcemu iného odboru,

6. vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností (§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z.),

7. zabezpečuje podklady z odborov a pripravuje ročnú správu o vybavovaní sťažností, ktorú prednosta obvodného úradu predkladá na požiadanie Úradu vlády Slovenskej republiky

alebo ministerstvu (§ 10 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.),

8. kontroluje prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, ak prednosta touto kontrolou poveril organizačný

odbor (kontrolu vykonáva vedúci odboru) (§ 23 ods. 1 a 2 zákona č. 9/2010 Z. z.),

9. prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu, zabezpečuje prešetrenie a kontroluje vybavovanie petícií (§ 5 ods. 6 a § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“),

10. sleduje plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov,

11. na základe podkladov z odborov vypracúva informáciu o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, analyzuje a vyhodnocuje výsledky z kontrolnej činnosti

jednotlivých odborov a zovšeobecňuje poznatky z vybavovania sťažností a petícií občanov,

12. zabezpečuje právnu agendu úradu,

13. vykonáva kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí občanov,

14. vypracúva zameranie svojej kontrolnej činnosti a sleduje vypracovanie takýchto zameraní jednotlivými odbormi na príslušné polročné obdobie; zabezpečuje

vyhodnotenie plnenia svojho zamerania a plnenie zameraní, ktoré mu predložili odbory,

zapracúva do plánu kontrolnej činnosti obvodného úradu kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/2002 Z. z.“),

15. poskytuje súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom štátnej správy,

16. plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“),

17. koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie centrálnu evidenciu o poskytnutých informáciách podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,

18. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi verejnej správy iných štátov, najmä na účel vzájomnej výmeny skúseností pri zabezpečovaní úloh štátnej správy (§ 4 ods. 7 zákona č. 515/2003

Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.),

19. zabezpečuje činnosť škodovej komisie,

20. zabezpečuje úlohy na úseku autoprevádzky – vodičov z povolania.

 

b) na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

 

1. zriaďuje funkciu krajského koordinátora pre prevenciu kriminality (podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2008 Z. z.“),

2. rozpracúva v spolupráci s vyšším územným celkom stratégiu prevencie kriminality na podmienky kraja a predkladá Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci kalendárny rok (§ 8 ods. 1. písm. b) zákona č. 583/2008 Z. z.),

3. zisťuje v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi príčiny kriminality a inej protispoločenskej činnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia na odstránenie týchto

príčin (§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2008 Z. z.),

4. posudzuje projekty a odporúča ich Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na schválenie (§ 8 ods. 1. písm. d) zákona č. 583/2008 Z. z.),

5. uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie na financovanie projektov, ktoré schválila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (§ 8 ods. 1 písm. e) zákona

č. 583/2008 Z. z.),

6. prostredníctvom krajského koordinátora pre prevenciu kriminality koordinuje činnosť iných miestnych orgánov štátnej správy v oblasti prevencie kriminality na území kraja

(§ 8 ods. 3 zákona č. 583/2008 Z. z.),

7. poskytuje dotáciu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality (§ 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z.), ktorú schválila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu

kriminality podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 583/2008 Z. z.,

8. prijíma žiadosti o poskytnutie dotácie postupom podľa § 5 ods. 3 písm. d) (§ 12 ods. 1 a 2 zákona č. 583/2008 Z. z.),

9. úlohy protidrogovej problematiky a prevencie drogových závislostí plní v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

c) na úseku vzťahov k územnej samospráve

1. uchováva novou obcou zaslané kópie dohôd o zlúčení obcí (§ 2a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“),

2. usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy a poskytovanie údajov z jednotlivých evidencií

vedených obvodným úradom (§ 5 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.),

3. koordinuje odbory pri zabezpečení súhrnu podkladov obcí, týkajúcich sa vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy

a v iných rozhodujúcich činnostiach, ktoré súvisia so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy,

4. zabezpečuje v spolupráci s jednotlivými odbormi kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,

5. vypracúva z podkladov obcí informácie o zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy obcami podľa osobitných predpisov (napr. zákon Národnej rady Slovenskej

republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 154/1994 Z. z.“),

6. vypracúva stanovisko k zriadeniu, zrušeniu a rozdeleniu obce a rozhoduje so súhlasom obce o inej zmene územia obce vo svojom územnom obvode (§ 2 ods. 3 a ods. 4 zákona

č. 369/1990 Zb.),

7. vedie evidenciu uzatvorených dohôd o spolupráci a o členstve obce a samosprávneho kraja v medzinárodných združeniach [podľa § 21 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb., § 5 ods.

6 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 302/2001

Z. z.“)],

8. môže podať na súd návrh na určenie povinnosti obci alebo samosprávnemu kraju vypovedať dohodu o spolupráci alebo členstvo v medzinárodnom združení z dôvodu

rozporu so zákonom (§ 21 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb., § 5 ods. 7 zákona č. 302/2001 Z. z.),

9. je účastníkom konania vo veciach dohôd obcí a samosprávnych krajov o spolupráci s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov a členstve v medzinárodnom združení

(§ 250zg ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku),

10. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy

a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu (§ 5 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.),

11. zabezpečuje v spolupráci s jednotlivými odbormi kontrolu správnosti údajov poskytovaných samosprávnym krajom v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,

12. vypracúva z podkladov samosprávneho kraja informácie o zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy obcami,

13. zabezpečuje v spolupráci s príslušnými odbormi podklady pre prednostu na rokovania s orgánmi územnej samosprávy,

14. prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva samosprávneho kraja, ak sa jeho program týka úloh miestnej štátnej správy (§ 7 ods. 6 zákona č. 302/2001 Z. z.),

 

d) na úseku informatiky

1. zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri prevádzke informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva (ďalej len

„informačný systém verejnej správy“),

2. spolupracuje s projektantmi, dodávateľmi a servisnými organizáciami pri realizácii projektu informačného systému verejnej správy vo všetkých etapách jeho životnosti

a v častiach týkajúcich sa obvodného úradu,

3. zabezpečuje preberacie konania dodávok informačných technológií v súlade s projektmi informačného systému verejnej správy, ktoré sa týkajú obvodného úradu,

4. zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete VSNET a servis počítačov obvodného úradu.

5. rozpracúva v spolupráci s príslušnými odbormi metodické pokyny pre využívanie jednotlivých aplikácií vydaných ministerstvom na podmienky obvodného úradu

a zodpovedá za plnenie úloh z nich vyplývajúcich,

6. zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z.

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov v rámci informačného systému verejnej správy,

7. pripravuje technické podklady na uzatváranie zmlúv na dodávku zariadení, prác a služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií v pôsobnosti obvodného úradu,

8. pripravuje podklady na plánovanie finančných prostriedkov na verejné obstarávanie tovarov a služieb a na zabezpečenie prevádzky informačných systémov (informačných

technológií) v rámci ročného rozpočtu obvodného úradu,

9. rozpracúva a realizuje v spolupráci s ostatnými odbormi systém smerníc o bezpečnosti v informačnom systéme verejnej správy vydaných ministerstvom pre obvodné úrady

a zodpovedá za plnenie úloh z nich vyplývajúcich na obvodnom úrade,

10. zabezpečuje výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom úrade,

11. vedie evidenciu hardvéru a softvéru obvodného úradu,

12. zúčastňuje sa na poradách organizovaných ministerstvom k problematike koordinácie budovania a prevádzky informačného systému verejnej správy, dáva podnety na rozvoj

informatizácie verejnej správy v odvetvovej pôsobnosti ministerstva a zabezpečuje plnenie ich záverov,

13. operatívne, v spolupráci s ďalšími odbormi rieši problémy súvisiace s budovaním a prevádzkou informačného systému verejnej správy,

14. vykonáva funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu,

15. poskytuje odborné služby vo veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného systému verejnej správy,

16. presadzuje a koordinuje realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti informačného systému verejnej správy,

17. vypracúva vnútorné predpisy, ktoré súvisia s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou informačného systému,

18. organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa týkajú zvyšovania

a udržiavania bezpečnosti informačného systému,

19. vykonáva testovanie nových verzií vybraného aplikačného programového vybavenia pred ich nasadením do rutinnej prevádzky,

 

e) na úseku správy registratúry

1. zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa § 16 ods. 2 zákona

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“),

2. stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie (§ 16 zákona č. 395/2002 Z. z., § 17 až 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

(ďalej len „MV SR“) č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „vyhláška č. 628/2008 Z. z.“),

3. stará sa o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov (§ 18 až 20

zákona č. 395/2002 Z. z.),

4. umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry (§ 16 ods. 2 písm. h) zákona č. 395/2002 Z. z.),

5. odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu (§ 22 zákona č. 395/2002 Z. z., § 15 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 628/2002 Z. z.),

6. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry obvodného úradu,

7. v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi obvodného úradu a jeho pracoviskami,

8. zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane,

využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,

 

f) činnosť podateľne obvodného úradu

1. zabezpečuje čiastkové odborné agendy na úseku správy registratúry a informačného systému,

2. zabezpečuje styk s poštovým úradom,

3. zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu,

4. zabezpečuje odosielanie zásielok z obvodného úradu,

5. zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov,

6. zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom,

 

g) na úseku majetkovoprávnom

1. zabezpečuje správu majetku štátu v dočasnej správe podľa § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. a o správe majetku štátu v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“) a zabezpečuje vysporiadanie vzťahov z trvalého užívania,

2. rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k nehnuteľnostiam, keď vlastník je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť pri plnení úloh podľa zákona o Horskej

záchrannej službe (§ 6 ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z),

3. kontroluje dodržiavanie podmienok pri poskytovaní štátneho príspevku na dofinancovanie družstevnej bytovej výstavby a individuálnej bytovej výstavby,

4. uzatvára dohody o prechode stavieb uvedených v § 18d zákona č. 278/1993 Z. z. do vlastníctva obce alebo do vlastníctva vyššieho územného celku,

5. rozhoduje o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva (§ 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 130/2005 Z. z.),

6. zastupuje štát v súdnych konaniach súvisiacich s majetkom nadobúdaným do vlastníctva štátu podľa osobitných predpisov,

7. plní úlohy vyplývajúce pre obvodné úrady z prechodu majetku štátu na územnú samosprávu podľa osobitných predpisov,

8. v rámci e-služby „straty a nálezy“, ktorú zriadil a prevádzkuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečuje priebežné dopĺňanie údajov a informácií  o veciach a predmetoch, ktoré sú kvalifikované ako opustené a uložené v depozite obvodného úradu,

9. vyhotovuje protokoly o odovzdaní správy poľnohospodárskych  nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria PPF podľa zák.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a ust. Zákona č. 180/1995 Zb. o niektorých  opatreniach usporiadania vlastníctva k pozemkom,

- vyhotovuje protokoly o odovzdaní nehnuteľného majetku podľa zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, protokoly o prechode správy nehnuteľného majetku štátu v zmysle zákona č. 254/2007 Z. z. (zabezpečenie LV, kópie z PM z príslušnej správy katastra, odpísanie z majetku úradu, účtovnej evidencie),

- vykonáva úkony vzťahujúce sa k súdnym sporom, trestným sporom, exekúcie, ROEP-y v rámci súdnych konaní, v ktorých je Obvodný úrad Bratislava účastníkom konania, 

10. vykonáva činnosti na úseku územného a stavebného konania – vydáva vyjadrenie žiadateľovi k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby, v prípade potreby podáva námietky voči oznámeniu o začatí územného konania, zúčastňuje sa na ústnom prejednaní námietok,  vydáva vyjadrenie k stavebnému povoleniu, v rámci ktorého skúma rešpektovanie podmienok vznesených k realizácii diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vykonáva kolaudačné konanie, vydáva rozhodnutie o povolení užívania stavby,

11. vypracováva zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku uzatvorené podľa § 9 ods.4 zák. NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 

12. vypracováva kúpne zmluvy uzatvorené v zmysle ust. § 11 zákona NR SR č.278/1991 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka,

13. vyhotovuje zápisnice z jednotlivých zasadnutí výberovej komisie menovanej prednostom OU BA  na vyhodnotenie došlých ponúk na kúpu majetku, ktorý bol predmetom osobitného  ponukového konania,

14. vypracováva  zmluvy o finančnej odplate za užívanie nehnuteľného majetku,

15. vypracováva zmluvy o zriadení vecného bremena, vypracovanie geometrického plánu na zameranie vecného bremena, znalecký posudok na zistenie ceny vecného bremena, vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena, zaslanie na schválenie zriaďovateľovi a po zaplatení ceny za vecné bremeno podanie návrhu na vklad do KN

16. vypracováva zámenné zmluvy, zabezpečuje vypracovanie znaleckých posudkov zamieňaných nehnuteľností, zasiela ich na schválenie MF SR  a podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností,

17. vedie evidenciu nehnuteľného majetku,

18. rieši žiadosti o výrob stromov, iných drevín  a zelene, upozorňuje  na povinnosť odstránenia skládok odpadu z pozemkov vo vlastníctve štátu, rieši žiadosti o zrušenie záložného práva a iných tiarch zapísaných na LV

19. rieši opustený majetok nadobudnutý podľa § 135a) Občianskeho zákonníka – motorové vozidlá  nadobudnuté z obvodných a okresných oddelení policajného zboru, zaevidovanie do dočasnej správy úradu,

20. rieši hnuteľný majetok nadobudnutý podľa ust. §§ 55,60,73,83 Trestného zákona ( prevzatie doličných predmetov z príslušných súdov bratislavského kraja, ponuka, likvidácia prostredníctvom odborných firiem, zaevidovanie do príjmu),

21. rieši exekúcie doručované prostredníctvom súdnych exekútorov v rámci bratislavského  kraja,  vecné prešetrenie z evidencie katastrálneho portálu,

22. rieši dedičstvo získané odúmrťou podľa § 462 Obč. zákonníka – nehnuteľný a hnuteľný  majetok,

23.  vypočítava daň z pozemkov, stavieb a bytov v správe OU BA z titulu odúmrtí, zisťuje správcov dane, kontroluje doručené Platobné výmery na daň z nehnuteľnosti, ich porovnanie s podaným daňovým priznaním, vykonáva reklamácie platobných výmerov, vydáva príkazy na úhradu dane z nehnuteľností,

24.  zabezpečuje agendu bytov nadobudnutých do správy OU BA z titulu odúmrtí, zisťuje správcov bytových domov, zabezpečuje pristúpenie k Zmluve o výkone správy bytového domu, vyžiadava predpis mesačných úhrad spojených s užívaním bytu, vykonáva kontrolu vyúčtovaní skutočných nákladov za poskytnuté služby za predchádzajúci rok, vykonáva reklamácie vyúčtovania, vydáva príkaz na úhradu nedoplatkov a preplatkov,

25. vymáha nedoplatky na nájomnom z titulu uzatvorených nájomných zmlúv na nájom nehnuteľného majetku štátu, príp. vrátenie preplatkov na nájomnom, vypracováva žiadosti o odpis predpisu nájmu po ukončení platnosti nájomnej zmluvy z dôvodu predaja alebo  prechodu správy,

26. sleduje plnenie podmienok podľa zákona č. 182/1993 Z. z. - dožiadanie dokumentácie a následný výmaz ťarchy, resp. vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu.