Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Oddelenie priestupkov

Vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti.

Ďalšie činnosti:

  • prijíma oznámenia o štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch
  • objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci
  • prerokúva priestupky a následne vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni
  • vedie evidenciu priestupkov a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní

Vedúci oddelenia:

Zamestnanci:

Pracovisko Zlaté Moravce: