Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2023, nedeľa
 

Oddelenie priestupkov

Vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti.

Ďalšie činnosti:

  • prijíma oznámenia o štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch
  • objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci
  • prerokúva priestupky a následne vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni
  • vedie evidenciu priestupkov a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní
  • spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy stavu priestupkovosti s hodnotením zákonnosti v konaní o priestupkoch
  • spracúva výpisy z evidencie priestupkov pre orgány činné v trestnom konaní, Národný bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo a pre ďalšie orgány, ktoré sú oprávnené požadovať takéto výpisy
  • zabezpečuje výkon právoplatných rozhodnutí na úrovni obvodu vo veciach, v ktorých nedošlo k splneniu povinností uložených v rozhodnutiach.

Vedúci oddelenia:

Zamestnanci:

Pracovisko Zlaté Moravce: