Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. február 2023, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Hlohovec

Klientske centrum Hlohovec
Jarmočná 3,
920 01 Hlohovec

Prednosta
Ing. Lucia Raková
telefón: Supervízor - 0961105720
Poskytovanie informácií Kataster – 09611055726
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

 

  O z n a m

 

 

OZNAM

 

REFERENDUM 21. januára 2023 

Informácie k špeciálnemu spôsobu hlasovania v okrese HLOHOVEC

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania v referende a na zisťovanie výsledkov hlasovania oprávnených voličov, ktorí využijú špeciálny spôsob hlasovania v referende, bol v zmysle zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 pre územný obvod okres Hlohovec zriadený špeciálny volebný okrsok, pre ktorý je zriadenášpeciálna okrsková volebná komisia.

Ø  KTO MÔŽE POŽIADAŤ o ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) a ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v okrese Hlohovec, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať len na základe hlasovacieho preukazu.

Ø  AKO POŽIADAŤ o ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA

Ak sa oprávnený volič v deň konania referenda bude zdržiavať v okrese Hlohovec, podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende, a to tak, že telefonicky zapisovateľke špeciálnej volebnej komisie oznámi údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom,

e) telefonický kontakt.

Kontakt na zapisovateľku špeciálnej volebnej komisie Hlohovec:

   Rút Gáliková  +421 918 865 185

 

Zapisovateľka bude prijímať žiadosti od 16.01.2023 do 20.01.2023 v nasledovnom čase:

16.01.2023 (Pondelok):

08:00 - 15:00 h.

17.01.2023 (Utorok):

08:00 - 15:00 h.

18.01.2023 (Streda):

08:00 - 17:00 h.

19.01.2023 (Štvrtok):

08:00 - 15:00 h.

20.01.2023 (Piatok):

08:00 - 12:00 h.

Ø  AKO HLASOVAŤ PRI ŠPECIÁLNOM SPÔSOBE HLASOVANIA

Špeciálna volebná komisia vyšle dňa 21.01.2023 v čase od 7.00 do 22.00 h. k voličovi, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania v referende, dvoch svojich členov.

Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania v referende vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol.

Volič preukazuje vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie svoju totožnosť občianskym preukazom; ak hlasuje na základe hlasovacieho preukazu, tento odovzdá členom špeciálnej volebnej komisie.

Oprávnený volič hlasuje do špeciálnej prenosnej volebnej schránky.

Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

 

  U p o z o r n e n i e

Okresný úrad Hlohovec oznamuje, že dňom 26.10.2020 rozširuje služby verejnosti – osvedčovanie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov. Osvedčovanie listín a podpisov bude zabezpečovať Klientske centrum Okresného úradu v Hlohovci,  Jarmočná 3204/3 , denne v úradných hodinách.   

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č.1- Supervízor

Kontakt:  0961 10 5720  Jana Černá

   poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov

   osvedčovanie listín a podpisov na listinách      –odateľňa OÚ

Pracovisko č. 2  - odbor živnostenského podnikania:

Kontakt:  0961 10 5721  Mgr. Marcela Kubovičová

                                     _   Mgr. Katarína Varačková           

  • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
  • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
  • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
  • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
  • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
  • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
  • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
  • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva

·          inteligentná podateľňa pre odbor dopravy

 

Pracovisko č. 3 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

odpadové hospodárstvo, EIA, SEA

Kontakt: 0961 10 5725 - Mgr. Lucia Froncová

Pracovisko č. 4 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

ochrana prírody a krajiny (ochrana ovzdušia)

Kontakt: 0961 10 5722- Ing. Veronika  Danková

Pracovisko č. 5 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

odpadové hospodárstvo, ochrana vôd

Kontakt: 0961 105 723-    Mgr. Kristína Blašková

Pracovisko č. 6 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

 ochrana vôd

Kontakt: 0961 105 724,0917 698 202- Mgr. Niké Burclová

 

Pracovisko č. 9 – katastrálny odbor

 

Kontakt: 0961 105 726

         poskytovanie informácii

         výpis z LV

         kópia z katastrálnej mapy

         grafická identifikácia, identifikácia parciel

         kópie listín

         poskytovanie dokladov (LV kópia pre dedičské konanie

         poskytovanie informácii

         výpis z LV

 

Pracovisko č. 10– katastrálny odbor

 

Kontakt: 0961 105 727       - Alena Valášiková

                                          - Eva Kadlečíková    

        podateľňa

         úradné listiny

         podania  

        registrácia darovacích, kúpnych zmlúv

        rozdelenie BSM

         zámenné zmluvy

        zmluvy o riadení vecného bremena

         záznamové listiny

         podania

         zápis domu

         zápis geometrického plánu

         zápis právnej listiny – GP

         zmeny adries

         doplnenie údajov do LV

        poskytnutie informácií

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

         Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

         www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

         www.minv.sk