Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Doprava a pozemné komunikácie

Klientske centrum Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Zuzana Polkorábová
telefón: 041/733 5844
e-mail: TA.13G4@S1F2SLFTRFD.S3SJHJ@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Doprava a pozemné komunikácie

Náplň činnosti odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

       a) Všeobecná pôsobnosť

spolupracuje s krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru pri koordinácii odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov v pôsobnosti kraja;

        b) na úseku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

 1. vykonáva štátny odborný dozor v pôsobnosti okresu,
 2. vystupuje ako schvaľovací úrad a plní jeho funkcie,
 3. rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky,
 4. povoľuje zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových zariadení,
 5. rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,
 6. vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytuje údaje do jednotného informačného systému,
 7. sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách pravidelným technickým kontrolám a pravidelným emisným kontrolám a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,
 8. ukladá pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúva priestupky; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 9. vykonáva štátny odborný dozor v pôsobnosti kraja;

        c) na úseku autoškôl

 1. vykonáva štátny odborný dozor v pôsobnosti okresu,
 2. rozhoduje o registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl,
 3. udeľuje a odníma inštruktorské oprávnenie a vydáva a odoberá inštruktorské preukazy, vykonáva v nich zmeny, predlžuje ich platnosť,
 4. overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl,
 5. vykonáva štátny odborný dozor v pôsobnosti kraja,
 6. prerokúva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 7. spolupracuje pri zabezpečovaní vykonávania inštruktorských skúšok;

       d) na úseku základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku

 1. rozhoduje o registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, dočasnom pozastavení platnosti registrácie, zmene registrácie alebo zrušení registrácie a vedie evidenciu vydaných registrácií,
 2. zostavuje skúšobnú komisiu,
 3. zabezpečuje vykonávanie skúšok,
 4. vydáva osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku,
 5. vydáva kvalifikačné karty vodičov;

      e) na úseku cestnej dopravy

 1. udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
 2. vydáva a odníma licencie Spoločenstva,
 3. udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby,
 4. vydáva a odníma preukazy vodiča,
 5. odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným orgánom iného štátu dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
 6. vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu,
 7. zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby, vymenúva a odvoláva ich členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť,
 8. vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 9. je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy a do jednotného informačného systému,
 10. prerokúva v prvom stupni priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v územnom obvode kraja, okrem pravidelnej dopravy a taxislužby a ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 11. vykonáva odborný dozor v pôsobnosti kraja;

       j)   na úseku záznamových zariadení v cestnej doprave

prerokúva v prvom stupni priestupky, ku ktorým došlo v územnom obvode kraja; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

      g) na úseku pozemných komunikácií

1.    ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy:

        1.1. určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,

        1.2. rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov na susedné nehnuteľnosti,

        1.3. ak konanie o pripojení podľa bodu 1.2. súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa bodu 1.2. súčasťou územného konania a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu, v rámci tohto konania vydáva záväzné stanovisko,

         1.4. vykonáva štátny odborný dozor,

         1.5. rozhoduje po dohode s dopravným inšpektorátom o uzávierke, obchádzke a odklone,

         1.6. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty,

         1.7. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu v odôvodnených prípadoch výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,

         1.8. rozhoduje po dohode s orgánom životného prostredia o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín,

         1.9. povoľuje vo výnimočnom prípade po dohode s dopravným inšpektorátom a so súhlasom ministerstva výnimku na nové kríženie cesty so železnicou,

        1.10.  rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojim umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom cesty a vlastníkom a správcom vedenia,

2. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná a nadrozmerná preprava"), ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy,

3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,

4. riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,

5. prerokúva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

6. vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón,

7. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu a dotknutého cestného správneho orgánu športové a iné podujatia konané na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu,

8. v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá pokutu právnickej alebo fyzickej osobe -podnikateľovi podľa osobitných predpisov za porušenie cestného zákona; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

9. ako špeciálny stavebný úrad vykonáva štátnu správu vo veciach ciest a III. triedy, najmä:

    9.1. rozhoduje o povolení stavby cesty ajej súčasti,

    9.2. rozhoduje o povolení zmeny stavby pred dokončením,

    9.3  rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,

    9.4. rozhoduje o trvalom užívaní stavby,

    9.5. rozhoduje o predčasnom užívaní stavby,

    9.6. rozhoduje o zmene v užívaní stavby,

    9.7. nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavby,

    9.8. nariaďuje zjednanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,

     9.9. dodatočne povoľuje stavbu,

     9.10. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb -podnikateľov a ukladá sankcie,

     9.11. zabezpečuj e výkon štátneho stavebného dohľadu,

     9.12. oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam nemá námietky alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,

10. ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest L triedy, najmä:

     10.1. určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,

     10.2. rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia   pozemných   komunikácií   a vjazdov   na susedné nehnuteľnosti,

     10.3. ak konanie o pripojení podľa bodu 10.2. súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa bodu 10.2. súčasťou územného konania a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu, v rámci tohto konania vydáva záväzné stanovisko,

      10.4. vykonáva štátny odborný dozor,

      10.5. rozhoduje po dohode s dopravným inšpektorátom o uzávierke, obchádzke a odklone,

      10.6. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty,

      10.7. povoľuje po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu v odôvodnených prípadoch výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,

      10.8. rozhoduje o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín,

      10.9. povoľuje vo výnimočnom prípade po dohode s dopravným inšpektorátom a so súhlasom ministerstva dopravy výnimku na nové kríženie cesty so železnicou,

      10.10. rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojim umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom cesty a vlastníkom a správcom vedenia,

11. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa preprava začína,

12. dodatočne vyberá rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu, ak sa nadmerná a nadrozmerná preprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia. Rozhodnutie vydá ten okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa nepovolená preprava zistila,

13. vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov regiónov,

14. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod kraja. Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod kraja povoľuje ten okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa podujatie začína,

15. v rozsahu svojej pôsobností ukladá pokutu právnickej alebo fyzickej osobe -podnikateľovi podľa osobitných predpisov za porušenie cestného zákona; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

16. ako špeciálny stavebný úrad vykonáva štátnu správu vo veciach

        16.1. ciest L triedy

        16.2. rozhoduje o povolení stavby cesty a jej súčasti,

        16.3. rozhoduje o povolení zmeny stavby pred dokončením,

        16.4. rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,

        16.5. rozhoduje o trvalom užívaní stavby,

        16.6. rozhoduje o predčasnom užívaní stavby,

        16.7. rozhoduje o zmene v užívaní stavby,

        16.8. nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavby,

        16.9. nariaďuje zjednanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia, dodatočne povoľuje stavbu,

        16.10. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb -podnikateľov a ukladá sankcie,

        16.11. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,

        16.12. oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam nemá námietky alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia;

       h) na úseku elektronického mýta

1. prerokúva priestupky a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

2. prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi; uložené pokuty zadáva do informačného systému.

SPOLOČNÉ ČINNOSTI ODBOROV

 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnychpredpisov,
 5. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy
 6. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 7. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 8. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,
 9. poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,
 10. plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu