Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Čadca / Doprava a pozemné komunikácie

Okresný úrad Čadca
Doprava a pozemné komunikácie
Palárikova 91,
022 01 Čadca

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Ján Balhárek, PhD.
telefón: 096157 4260
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

Okresný úrad Čadca- budova Palárikova 91 - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 3.poschodie

Poskytovanie služieb pre fyzické a právnické osoby:

 • jednotlivé uznávanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezených vozidiel z tretieho štátu
 • vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel z členského a zmluvného štátu
 • vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel z tretieho štátu
 • vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo vyrobených / dovezených systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
 • opätovné schvaľovanie jednotlivých vozidiel na prevádzku v cestnej premávke
 • jednotlivé uznávanie typového schválenia EÚ / schválenia jednotlivo dovezených vozidiel z členského a zmluvného štátu
 • dodatočné schvaľovanie jednotlivých vozidiel
 • povoľovanie a schvaľovanie prestavieb jednotlivých vozidiel
 • vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo vyrobených vozidiel
 • jednotlivé schvaľovanie EÚ jednotlivo vyrobených vozidiel
 • prideľovanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom s písmenom C
 • vnútroštátne schvaľovanie jednotlivo dokončovaných vozidiel
 • vnútroštátne schvaľovanie jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou
 • vydávanie dočasných povolení na prevádzku neschválených vozidiel
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • vydávanie duplikátov osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel z dôvodu straty, poškodenia, odcudzenia, zničenia
 • zápisy zmien do osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla (spájacie zariadenia, alternatívne rozmery pneumatík a ráfikov, hromadné prestavby, výmeny motora, výmeny karosérie a rámu, montáž zvláštnej výbavy, retrofitný systém, úpravy vozidiel, atď.)
 • zápisy náhradných identifikačných čísiel vozidiel VIN
 • dočasné vyraďovanie neevidovaných vozidiel z cestnej premávky
 • opätovné uvádzanie dočasne vyradených vozidiel do cestnej premávky
 • štátny odborný dozor nad pracoviskami STK, EK, KO a montáže plynových zariadení
 • štátny odborný dozor nad základnou kvalifikáciou a pravidelným výcvikom vodičov
 • nariaďovanie technických a emisných kontrol vozidiel mimo ustanovených lehôt
 • trvalé vyraďovanie vozidiel z cestnej premávky
 • sledovanie povinnosti podrobovať vozidlá pravidelnej technickej a emisnej kontrole
 • riešenie priestupkov a pokút
 • povolenie zvláštneho užívania cesty - rozkopávky, podtunelovanie (pretlak), nadzemné vedenie, kultúrne a športové podujatia, umiestňovanie zariadení alebo predmetov, nakladanie a vykladanie iných predmetov, hnanie stáda dobytka, vláčenie kameňov a iných predmetov
 • povolenie odklonov a uzávierok ciest II. a III. tried
 • určenie dočasných a trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení
 • povolenie pripojenia pozemnej komunikácie II. a III. triedy
 • povolenie zriadenia vjazdu z cesty na susednú nehnuteľnosť
 • povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii z hľadiska cestnej siete II. a III. triedy
 • záväzné stanovisko k umiestneniu reklamných, informačných resp. propagačných zariadení pri ceste
 • rozhodnutie na výrub drevín pri ceste II. a III. triedy
 • povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu
 • ohlásenie stavebných úprav, resp. udržiavacích prác cesty II. a III. triedy
 • stavebné povolenie, zmenu stavby pred jej dokončením a kolaudačného rozhodnutia pre cesty II. a III. triedy
 • štátny odborný dozor
 • prerokúva správne delikty na úseku elektronických diaľničných známok a elektronického mýta

Podrobné informácie o činnosti odboru podľa Operatívneho pokynu pre okresné úrady vydaného MV SR z 30. decembra 2019, ktorým sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu, nájdete na hlavnej stránke-o úrade.