Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Banská Bystrica / Všeobecná vnútorná správa

Okresný úrad Banská Bystrica
Všeobecná vnútorná správa
Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

vedúci / riaditeľ odboru
Šikulová Jana, JUDr.
telefón: 048/4306270
e-mail: TA.13G4@22.A11F@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

 

Za účelom vyhnutia sa dlhej čakacej doby, odporúčame žiadateľom o udelenie štátneho občianstva SR a žiadateľom o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR, aby si  predpokladaný deň podania žiadosti vopred dohodli telefonicky na telefónnych číslach  prípadne mailom na adresách zverejnených v časti „všeobecná vnútorná správa – kontakty (agenda štátneho občianstva). Na zverejnených kontaktoch budú žiadateľom tiež poskytnuté informácie k predkladaným dokladom a k postupu v oblasti štátoobčianskej agendy. 

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík vykonáva činnosti

Úsek matrík:

 • rozhoduje o povolení zmeny mena alebo priezviska ako prvostupňový orgán
 • vykonáva osvedčovaciu agendu i agendu vyššieho overenia a APOSTILLE
 • poskytuje výpisy z arch. matričných dokumentov

Úsek štátneho občianstva:

 • vydáva osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
 • rozhoduje o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
 • prijíma žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • poskytuje občanovi informácie v štátoobčianskych veciach

Úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov:

 • rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR
 • zabezpečuje prípravu na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov

Úsek registrácie:

 • prideľuje identifikačné číslo neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby
 • vydáva rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutí registrácie neinvestičného fondu a rozhodnutie o výmaze neinvestičného fondu z registra
 • vykonáva dohľad nad činnosťou neinvestičného fondu, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené nedostatky
 • vykonáva registráciu zahraničných fondov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 • vydáva rozhodnutie o registrácii alebo o odmietnutí registrácie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby a rozhodnutie o výmaze neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra
 • vykonáva dohľad nad plnením účelu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené nedostatky
 • registruje zahraničné neziskové organizácie so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 • vydáva rozhodnutie o registrácii alebo o odmietnutí zápisu do registra záujmového združenia právnických osôb a vedie register
 • registruje združenie obcí, resp. vydáva rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia obcí
 • vykonáva výmaz združenia obcí na základe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia združenia obcí s iným združením obcí
 • vydáva rozhodnutie o rozpustení združenia obcí
 • vydáva upozornenie združeniu obcí, ak združenie obcí vykonáva činnosť v rozpore so zákonom
 • vykonáva registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vedie register
 • vykonáva výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra
 • vydáva potvrdenia a výpisy z registra neinvestičných fondov, z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, z registra záujmových združení právnických osôb, zo zoznamu združení obcí a z registra spoločenstiev bytov a nebytových priestorov

Úsek vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel:

 • vydáva osobitné označenia vozidiel a oprávnenia na používanie osobitného označenia na vozidle (preukaz) pre lekárov
 • zabezpečuje odoberanie neplatných osobitných označení a preukazov
 • prešetruje sťažnosti, podnety a oznámenia občanov na tomto úseku a v rozsahu svojej pôsobnosti

Oddelenie priestupkové

 • objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, odborné vyjadrenia a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu
 • prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí v právoplatných priestupkových veciach
 • rozhoduje o námietkach proti jednotlivým úkonom a opatreniach spojených s výkonom rozhodnutia