Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Lučenec
Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec

Prednosta
Mgr. Natália Teleková
telefón: 096165 2101
fax: 096165 2109
e-mail: prednosta.lc@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Od 21.12.2020 sú stanovené úradné hodiny od 8:00 - 12:00 cez podateľňu úradu.

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky / Kataster
12. 1. 2021 | Verejná vyhláška a Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-3517/2020 zo dňa 08.01.2021 k nehnuteľnostiam v k. ú. Belina, Radzovce, Zsuzsanna Tóth , Köztársaság ut. 54 , 3250 Pétervására, Maďarská republika (1,1 MB) pdf
31. 12. 2020 | Verejná vyhláška a Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-3586/2020 zo dňa 29.12.2020 k nehnuteľnostiam v k. ú. Bulhary, Tatiana Bachurina, Novaja 10/b, 607635 Nižnij Novgorod, Ruská federácia (511,1 kB) pdf
29. 12. 2020 | Verejná vyhláška a Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-3542/2020 zo dňa 23.12.2020 k nehnuteľnostiam v k. ú. Divín, Miroslav Oláh, Čsl. Armády 2691, 390 01 Tábor, ČR (496,1 kB) pdf
21. 12. 2020 | Verejná vyhláška a Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-3516/2020 zo dňa 16.12.2020 k nehnuteľnostiam v k. ú. Belina, Radzovce, Andrea Borosné Takács, Károlyi Mihály út 3 , 4032 Debrecen, Maďarská republika (1,1 MB) pdf
21. 12. 2020 | Verejná vyhláška a Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-3522/2020 zo dňa 17.12.2020 k nehnuteľnostiam v k. ú. Belina, Radzovce, Rita Lábasi, Zrínyi Miklós utca 7 , 3250 Pétervására, Maďarská republika (1,1 MB) pdf
21. 12. 2020 | Verejná vyhláška a Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-3523/2020 zo dňa 17.12.2020 k nehnuteľnostiam v k. ú. Belina, Radzovce, István László Vezér , Hársfa utca 8 , 3250 Pétervására, Maďarská republika (1,1 MB) pdf
17. 12. 2020 | Verejná vyhláška a Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-3396/2020 zo dňa 15.12.2020 k nehnuteľnostiam v k. ú. Ľuboreč, Ivan Hruška, Prokopa Holého 750, 986 06 Uherské Hradište, Česká republika (673,0 kB) pdf
17. 12. 2020 | Verejná vyhláška a Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-3396/2020 zo dňa 15.12.2020 k nehnuteľnostiam v k. ú. Ľuboreč, Iveta Vass, Csohány Kálmán út 27 , 9060 Pásztó, Maďarská republika (674,2 kB) pdf
Verejné vyhlášky / Pozemky a lesy
21. 12. 2020 | Rozhodnutie o poverení vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti v PR Petrovec (2,9 MB) pdf
25. 11. 2020 | Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov projektu JPÚ Fiľakovo (1,5 MB) pdf
20. 11. 2020 | Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Petrovec (2,8 MB) pdf
20. 11. 2020 | Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Opatová lokalita „Pri cintoríne" (984,2 kB) pdf
16. 10. 2020 | Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ Nové Hony – verejná vyhláška (364,9 kB) pdf
8. 10. 2020 | JPÚ Fiľakovo - Zásady umiestnenia nových pozemkov - zverejnenie (3,9 MB) pdf
5. 10. 2020 | Zverejnenie VZFUÚ projektu JPÚ Fiľakovo - Vyhláška, zverejnené dňa 27.5.2020 (435,1 kB) pdf
5. 10. 2020 | Schválenie VZFUÚ projektu JPÚ Fiľakovo - verejná vyhláška, zverejnené dňa 2.7.2020 (1,0 MB) pdf
5. 10. 2020 | Oznam o plánovanom konaní pozemkových úprav v katastrálnom území Budiná, zverejnené dňa 26.8.2020 (837,5 kB) pdf
5. 10. 2020 | Projekt pozemkových úprav Šoltýska - informovanie účastníkov o pripravovanom konaní, zverejnené dňa 8.9.2020 (1,0 MB) pdf
5. 10. 2020 | Nariadenie pozemkových úprav k. ú. Breznička - verejná vyhláška (1,6 MB) pdf
5. 10. 2020 | Oznámenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti o vyhlásenie pozemkov v k. ú. Praha za nepoľovné, zverejnené dňa 14.11.2017 (686,7 kB) pdf
5. 10. 2020 | Informácia k zákonu č. 140_2014 Z. z. - nález Ústavného súdu, zverejnené dňa 14.2.2019 (27,8 kB) pdf
5. 10. 2020 | Evidencia začatých konaní podľa § 12c zákona 504/2003 Z. z., zverejnené dňa 20.8.2019 (118,6 kB) pdf
Správne konania / Životné prostredie
4. 12. 2020 | Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica o proteste prokurátorky Okresnej prokuratúry Lučenec č. Pd 100/20/6606.5 zo dňa 23.09.2020 (350,8 kB) pdf
25. 11. 2020 | Povolenie na zmenu vodnej stavby – Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice – pred jej dokončením (995,1 kB) pdf
5. 11. 2020 | Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo (485,2 kB) pdf
22. 10. 2020 | Oznámenie pre verejnosť (155,0 kB) pdf
20. 10. 2020 | Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby – Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice – pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania (560,1 kB) pdf
8. 10. 2020 | Upovedomenie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu OÚ Lučenec, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-LC-OSZP-2019/009080-3, s výzvou o vyjadrenie k jeho obsahu (1,9 MB) pdf