Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Banská Štiavnica
Križovatka 4,
969 01 Banská Štiavnica,
informátor tel.: 0961645781

Prednosta
Ing. Miloš Ziman
telefón: 0961645770, 0905914025
e-mail: prednosta.bs@minv.sk, milos.ziman@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Všetky Klientské centrá a Okresné úrady sú od 2.11.2020 otvorené !!!

O úrade

 zverejnené dňa 4.1.2021: Aktuálny režim na pracoviskách (DOCX, 47 kB).

U P O Z O R N E N I E

zmena stránkových hodín

na Okresnom úrade Banská Štiavnica

a Klientskom centre

s účinnosťou od 21.12.2020

na základe usmernenia GR SVS MV SR  č. VI/12 zo dňa 18.12.2020

sa upravujú stránkové hodiny v pracovných dňoch

od 08:00 hod. do 12:00 hod.

 Prosíme Vás mimo stránkových hodín využívať prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

 

zverejnené dňa 18.12.2020: Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady č. VI/12z 18. decembra 2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 21. decembra 2020.

zverejnené dňa 2.11.2020: Na základe tlačovej správy  http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=okrem-oddeleni-cudzineckej-policie-su-vsetky-kontaktne-pracoviska-mv-sr-k-dispozicii-verejnosti sú všetky Klientské centrá a Okresné úrady su od 2.11.2020 otvorené !!! 

zverejnené dňa 2.11.2020: v súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola dnes publikovaná: VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Uvedenú vyhlášku nájdete v nasledovnom linku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf (PDF, 445 kB)

UPOZORNENIE:  Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu

zverejnené dňa 5.10.2020: UPOZORNENIE: V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a v zmysle pokynu Ministerstva vnútra SR sa prijímajú opatrenia pre okresné úrady a ich klientske centrá: Agendy Okresného úradu Žiar nad Hronom na úseku podateľne, overovania listín a osvedčovanie podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, starostlivosti o životné prostredie, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav sa budú vykonávať v plnom rozsahu. Využívať prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu. Vyzývame verejnosť k dodržiavaniu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, a to hlavnevstup do priestorov okresného úradu a klientskeho centra len s prekrytými hornými dýchacími cestami a dezinfekcia rúk. Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!!!

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra 

Pracovisko  č.   1    - odbor starostlivosti o životné prostredie:

 Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti v prírode a  krajine

 • Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov
 • Štátna správa v odpadovom hospodárstve - udeľovanie súhlasu na zber, zneškodňovanie, prepravu a  zhodnocovanie odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel,
 • Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kanalizácií - povoľovanie vodných stavieb, ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna správa ochrany pred povodňami
 • Štátna správa posudzovania vplyv na životné prostredie - posudzovanie navrhovaných činnosti a strategických dokumentov
 • Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
 • Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd

Pracovisko č. 1 – supervízor:

 • Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • elektronický kontraktačný systém

Pacovisko č.  2  odbor živnostenského podnikania:

 • Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • Pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • Vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • Výpis z obchodného registra
 • Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Integrované  obslužné miesto

Pracovisko č. 3  - pozemkový a lesný odbor: (úradný deň iba v stredu)

 • Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správnom konaní a pozemkových úpravách
 • Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy, zmeny druhov pozemkov a odňatie poľnohospodárskej pôdy
 • Rozhoduje v konaniach o lesoch
 • Eviduje register pozemkových spoločenstiev, výkon poľovníctva

Pracovisko č.4  - podateľňa pre jednotlivé odbory okresného všeobecná úradu

      •       Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty

Pracovisko č.4  -  registratúra katastrálneho odboru, oddelenie zápisov práv  práv k nehnuteľnostiam

 • Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty, elektronické podania 
 • vyznačovanie plomby o zmene vlastníckeho práva, úschova spisov, poskytovanie informácií o stave katastrálnych podaní FO a PO. 

Pracovisko č.5  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie   a poskytovania informácií

 • Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a právnické osoby

 

Pracovisko č.6  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie  a poskytovania informácií

 • Poskytovanie informácií z katastra - geodeti

Pracovisko č.  7,8,9  -  OR PZ Žiar nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Štiavnici – evidencia vozidiel:

 • Prihlásenie vozidla
 • Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • Odhlásenie vozidla na nového držiteľa do iného okresu
 • Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel
 • Vydávanie zadržaných osvedčení o evidencii vozidla

Pracovisko č.10,11  - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície:

 • Evidencia dokladov -  príjem (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklad)
 • Evidencia dokladov  - výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklady)

 

Telefónny zoznam

Odbor/Meno a priezvisko

Priama linka

Č. kanc. prízemie

e-mail

Informátor

0961645781

 

 

Supervízor

0961645780

č.1

Patrik.Chovan@minv.sk

Odbor starostlivosti o ŽP

Ing. Júlia Koudelková

 

0961645784

č.1

oszp.bs@minv.sk

 Julia.Koudelkova@minv.sk

Živnostenský odbor

Ing. Dušana Liptáková

0961645783

č. 2

 Dusana.Liptakova@minv.sk

 

Pozemkový a lesný odbor

Bc. Júlia Selešová

 

0961645785

 

č. 3

 

Julia.Selesova@minv.sk

Podateľňa OÚ BŠ

Registratúra katastra,oddelenie  zápisov práv k nehnuteľnostiam

Katarína Jašková

    

 

 

045/2819711

 

 

č. 4

Podatelna.bs@minv.sk

Ok.r.bs@minv.sk

Katarina.Jaskova@minv.sk

katarina.jaskova@skgeodesy.sk

 Katastrálny odbor, oddelenie technické, dokumentácie a posk. informácií  – LV

Drahoslava Porubská

 

045/2819715

 

č. 5

 

drahoslava.porubska@minv.sk

drahoslava.porubska@skgeodesy.sk

 

Katastrálny odbor, oddelenie technické, dokumentácie a posk. informácií – geodeti

Ing. Valér Brigant

 

045/2819716

 

 

č. 6

 

Valer.Brigant@minv.sk

Valer.Brigant@skgeodesy.sk

 

OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie dopravného inšpektorátu

Lucia Krajčiová

Bc. Stanislav Truska

 

0961645791

0961645791

 

č. 7,8

 

 

Lucia.Krajciova@minv.sk

Stanislav.Truska@minv.sk

 

OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie dopravného inšpektorátu

Vedúci

Kpt.Mgr. Peter Weiss

 

0961645790

Fax 0961604047

 

 

č. 9

 

 

Peter.Weiss@minv.sk

 

 

OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície-odbor dokladov-príjem, výdaj

Ellen Bohušová

Janka Petríková

Zuzana Bobová 

 

  

0961645792,93

0961645792,93

0961645792,93

 

  

č. 10,11

č. 10,11

č. 10,11

 

 

  

Ellen.Bohusova@minv.sk

Janka.Petrikova@minv.sk

Zuzana.Bobova@minv.sk

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: podpora@eks.sk; eks@telekom.sk
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

 

Štátnu správu pre okres Banská Štiavnica vykonáva Okresný úrad Žiar nad Hronom týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania (tel.: 096164 5783),
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (tel.: 045/6722 745),
 • odbor pozemkový a lesný (tel.: 0961645785),
 • odbor všeobecnej vnútornej správy (tel.: 096164 2910, tel.: 096164 2914).

 

 


zverejnené dňa 19.1.2021: Kontakty na Obce v okrese Banská Štiavnica 2021 (XLS, 47 kB)

zverejnené dňa 29.9.2020: Kontakty na OÚ Banská Štiavnica (XLS, 71 kB)