Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. október 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Banská Štiavnica

Klientske centrum Banská Štiavnica
Križovatka 4,
969 01 Banská Štiavnica,
informátor tel.: 0961645781

Prednosta
Ing. Miloš Ziman
e-mail: TA.13G4@A2.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Na základe usmernenia z dňa 19.4. 2021 podľa čiastky VI/9/2021 MVSR, sekcia verejnej správy mení stránkové hodíny od 20.4.2021 na Okresnom úrade Banská Štiavnica a Klientskom centre.

O úrade

UPOZORNENIE:  Aktuálny režim pracovísk MV SR

Rešpektujte hygienické opatrenia: Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra 

Pracovisko  č.   1    - odbor starostlivosti o životné prostredie:

 Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti v prírode a  krajine

 • Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov
 • Štátna správa v odpadovom hospodárstve - udeľovanie súhlasu na zber, zneškodňovanie, prepravu a  zhodnocovanie odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel,
 • Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kanalizácií - povoľovanie vodných stavieb, ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna správa ochrany pred povodňami
 • Štátna správa posudzovania vplyv na životné prostredie - posudzovanie navrhovaných činnosti a strategických dokumentov
 • Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
 • Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd

Pracovisko č. 1 – supervízor:

 • Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • elektronický kontraktačný systém

Pacovisko č.  2  odbor živnostenského podnikania:

 • Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • Pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • Vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • Výpis z obchodného registra
 • Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Integrované  obslužné miesto

Pracovisko č. 3  - pozemkový a lesný odbor: (úradný deň iba v stredu)

 • Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správnom konaní a pozemkových úpravách
 • Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy, zmeny druhov pozemkov a odňatie poľnohospodárskej pôdy
 • Rozhoduje v konaniach o lesoch
 • Eviduje register pozemkových spoločenstiev, výkon poľovníctva

Pracovisko č.4  - podateľňa pre jednotlivé odbory okresného všeobecná úradu

      •       Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty

Pracovisko č.4  -  registratúra katastrálneho odboru, oddelenie zápisov práv  práv k nehnuteľnostiam

 • Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty, elektronické podania 
 • vyznačovanie plomby o zmene vlastníckeho práva, úschova spisov, poskytovanie informácií o stave katastrálnych podaní FO a PO. 

Pracovisko č.5  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie   a poskytovania informácií

 • Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a právnické osoby

 

Pracovisko č.6  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie  a poskytovania informácií

 • Poskytovanie informácií z katastra - geodeti

Pracovisko č.  7,8,9  -  OR PZ Žiar nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Štiavnici – evidencia vozidiel:

 • Prihlásenie vozidla
 • Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • Odhlásenie vozidla na nového držiteľa do iného okresu
 • Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Trvalé vyradenie vozidla z evidencie
 • Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel
 • Vydávanie zadržaných osvedčení o evidencii vozidla

Pracovisko č.10,11  - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície:

 • Evidencia dokladov -  príjem (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklad)
 • Evidencia dokladov  - výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklady)

 

Telefónny zoznam

Odbor/Meno a priezvisko

Priama linka

Č. kanc. prízemie

e-mail

Informátor

0961645781

 

 

Supervízor

Monika Marková

0961645780

č.1

TA.13G4@vS1FTLS5.STG3F5@

Odbor starostlivosti o ŽP

Ing. Júlia Koudelková

 

0961645784

č.1

TA.13G4@A2.DJAF@

 TA.13G4@S1FTRYPHFr.SGRHt@

Živnostenský odbor

Ing. Dušana Liptáková

0961645783

č. 2

 TA.13G4@S1FTSKDGe.S3SAHo@

 

Pozemkový a lesný odbor

Bc. Júlia Selešová

 

0961645785

 

č. 3

 

TA.13G4@S1FAYRYp.SGRHt@

Podateľňa OÚ BŠ

Registratúra katastra,oddelenie  zápisov práv k nehnuteľnostiam

Katarína Jašková

    

 

 

045/2819711

 

 

č. 4

TA.13G4@A2.S3RYKSPFs@

TA.13G4@A2.L.Td@

TA.13G4@S1FTASt.S3GLSKSr@

TA.EAYPFYITA@S1FTASZ.S3GLSKST@

 Katastrálny odbor, oddelenie technické, dokumentácie a posk. informácií  – LV

Drahoslava Porubská

 

045/2819715

 

č. 5

 

TA.13G4@STA2HLFD.S1SRAFUSLP@

TA.EAYPFYITA@STA2HLFD.S1SRAFUSLP@

 

Katastrálny odbor, oddelenie technické, dokumentácie a posk. informácií – geodeti

Ing. Valér Brigant

 

045/2819716

 

 

č. 6

 

TA.13G4@K3SIGL7.LYRS8@

TA.EAYPFYITA@K3SIGL7.LYRS8@

 

OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie dopravného inšpektorátu

Ján Palovič

Bc. Stanislav Truska

 

0961645791

0961645791

 

č. 7,8

 

 

TA.13G4@QG1FRSs.3St@

TA.13G4@STAHLj.1SRAG3SKp@

 

OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie dopravného inšpektorátu

Vedúci

Kpt.Bc. Peter Šlosiar

 

0961645790

Fax 0961604047

 

 

č. 9

 

 

TA.13G4@LSGAFRp.LYKYs@

 

 

OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície-odbor dokladov-príjem, výdaj

Ellen Bohušová

Janka Petríková

Zuzana Bobová 

 

  

0961645792,93

0961645792,93

0961645792,93

 

  

č. 10,11

č. 10,11

č. 10,11

 

 

  

TA.13G4@S1FAHUF7.3YRRl@

TA.13G4@S1FTGLKYs.ST3St@

TA.13G4@S1F2F7.S3SJHh@

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: TA.ATY@SLFDPFD@; TA.4FTYRYK@ATY@
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

 

Štátnu správu pre okres Banská Štiavnica vykonáva Okresný úrad Žiar nad Hronom týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania (tel.: 096164 5783),
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (tel.: 045/6722 745),
 • odbor pozemkový a lesný (tel.: 0961645785),
 • odbor všeobecnej vnútornej správy (tel.: 096164 2910, tel.: 096164 2914).

 

 


zverejnené dňa 19.1.2021: Kontakty na Obce v okrese Banská Štiavnica 2021 (XLS, 47 kB)

zverejnené dňa 4.3.2021: Kontakty na OÚ Banská Štiavnica (XLS, 71 kB)