Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Detva
J.G.Tajovského 1462/9,
962 12 Detva

Prednosta
Hukeľová Ivana, RNDr.
telefón: 0961-635 757
e-mail: prednosta.dt@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 718

z 11. novembra 2020

k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. mení

B.1. bod B.1 uznesenia vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 takto:

číslo „45“ sa nahrádza číslom „90“;

 

Zverejnený je na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v linku: http://www.minv.sk/?ciastky-vydane-v-roku-2020.

 

Klientske centrá a Okresné úrady sú od 2.11.2020 otvorené !!! 

 

UPOZORNENIE: V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a v zmysle pokynu Ministerstva vnútra SR sa prijímajú opatrenia pre okresné úrady a ich klientske centrá: Agendy Okresného úradu  na úseku podateľne, overovania listín a osvedčovanie podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, starostlivosti o životné prostredie a pozemkových úprav sa budú vykonávať v plnom rozsahu. Využívať prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu. Vyzývame verejnosť k dodržiavaniu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, a to hlavne vstup do priestorov okresného úradu a klientskeho centra len s prekrytými hornými dýchacími cestami a dezinfekcia rúk. Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!!!

 

Sekretariát:

telefón: 0961 635 760

fax: 0961 604 040

 

 Okresný úrad Detva

  • Katastrálny odbor
  • Odbor starostlivosti o životné prostredie
  • Odbor krízového riadenia
  • Organizačný odbor

Štátnu správu pre okres Detva vykonáva Okresný úrad Zvolen priamo v Klientskom centre Detva
J.G.Tajovského 1462/9,962 12 Detva

týmito odbormi: