Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2020, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Trebišov
M. R. Štefánika 1161/184,
075 01 Trebišov

Prednosta
Ing. Gejza Gore
telefón: +421 566714112
fax: +421 566714126
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

·      budova – ulica M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

podateľna úradu - prízemie, tel.: +421 566714184; +421 566714185

kancelária prednostu úradu - 1. poschodie, schodisko A, tel.: +421 566714111

organizačný odbor - 3. poschodie, schodisko A

·     zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu

·     podateľňa

·     regionálny rozvoj okresu

·     povinné zmluvné poistenie podľa zákona č.381/2001

·     správa registratúry pochádzajúca z činnosti OÚ

·     centrálna evidencia doručených záznamov v informačnom systéme

odbor živnostenského podnikania - 2. poschodie, schodisko A

·     ohlásenie živnosti

·     oznámenia o pozastavení, ukončení, zmene alebo zániku oprávnenia

·     zápis do obchodného registra a pridelenie identifikačného čísla organizácie

·     podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona

·     podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)

·     potvrdenia, povolenia a výpisy zo živnostenského registra

·     príjem oznámení a údajov podnikateľských subjektov na účely zdravotného poistenia alebo podľa osobitého predpisu

·     poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 1. poschodie, schodisko B

·     uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

·     zápis alternatívneho pohonu LPG

·     schválenie prestavby vozidla

·     vykonanie zmeny v osvedčení evidencii

·     schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

·     zápis identifikačného čísla vozidla – VIN

·     vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla

·     povolenie prestavby vozidla

·     pridelenie zvláštneho evidenčného čísla

·     vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. Triedy

·     povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia

·     povolenie na pripojenie ciest II. a III. Triedy

·     povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy

·     určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé

·     stavebné povolenie pre cesty II. a III. Triedy

·     povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

odbor krízového riadenia - 1. poschodie, schodisko A

·     úsek civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

·     úsek hospodárskej mobilizácie

·     úsek obrany štátu

·     úsek ochrany utajovaných skutočností

odbor všeobecnej vnútornej správy - 2. poschodie, schodisko B

·     úsek priestupkov              

·     úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov  

·     úsek registrácie

·     úsek matrík

·     úsek hlásenia pobytu

·     úsek volieb a referenda   

·     úsek registra adries

 

·         budova – ulica Námestie Mieru 804/1, 075 01 Trebišov

katastrálny odbor - 1 a 2 poschodie

·     úsek zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv

·     úsek zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania

·     úsek registratúry a podateľne

·     úsek technický, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné činnosti

·     úsek technický, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb a katastrálne konania  

odbor starostlivosti o životné prostredie - 3. poschodie

·     na úseku odpadového hospodárstva, tel.: +421 961715762; +421 961715766

·     na úseku ochrany prírody a krajiny, tel.: +421 961715764

·     na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, tel.: +421 961715767

·     na úseku ochrany ovzdušia, tel.: +421 961715765

·     na úseku štátnej vodnej správy, tel.: +421 961715763; +421 961715765; +421 961715766

   pozemkový a lesný odbor - 4 poschodie

·     poradenská a informačná činnosť v oblasti pôdy, pozemkov a lesov

·     reštitúcie

·     pozemkové úpravy

·     záhradkárske osady

·     ochrana poľnohospodárskej pôdy

·     pozemkové spoločenstvá

·     poľovníctvo

·     lesné hospodárstvo

 

·         pracoviská okresného úradu so sídlom v meste Kráľovský Chlmec, 077 01 Kráľovský Chlmec 

     ul. Hlavná č. 716/172 - odbor všeobecnej vnútornej správy- 1 poschodie, tel.: +421 566281890; +421 566281891

      ul. Hlavná č. 105 - katastrálny odbor - 1 poschodie, tel.: +421 562818426