Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Osvedčovanie štátneho občianstva vykonávajú okresné úrady v sídle kraja podľa §9a zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR sa podáva OSOBNE v okresnom úrade v sídle kraja (na odbore všeobecnej vnútornej správy), diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR v zahraničí. Žiadosť možno podať na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja, ktorý o nej rozhodne.Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky tvorí prílohou k zákonu.

Žiadosť podáva:

  • žiadateľ
  • zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník - za maloleté dieťa
  • súdom ustanovený opatrovník - v mene osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
  • splnomocnený zástupca - advokát, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, alebo fyzická osoba na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa.

K vydaniu osvedčenia o štátnom občianstve SR okrem vyplnenia žiadosti je potrebné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu nasledovných dokladov:

  • platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa; vo výnimočnom prípade, ktorý je povinný žiadateľ podrobne písomne odôvodniť formou čestného vyhlásenia pripojeného k žiadosti, možno predložiť k žiadosti neplatný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa alebo iný platný doklad obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa, alebo potvrderonie príslušného orgánu o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti nie staršie ako 30 dní, pravosť ktorého overí okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky dožiadaním na orgán, ktorý potvrdenie o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti vydal, a v prípade pochybnosti o totožnosti žiadateľa orgán, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, požiada o zistenie totožnosti žiadateľa útvar Policajného zboru alebo policajný orgán príslušného štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, alebo vyzve žiadateľa na predloženie osvedčenia o tom, že je nažive, vydaného notárom podľa osobitného zákona, 
  • rodný list, ak sa žiadateľ narodil v cudzine a narodenie nie je zapísané v osobitnej matrike,
  • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený; sobášny list a úmrtný list manžela sa nepredkladajú, ak sobáš a úmrtie manžela nastali na území Slovenskej republiky, alebo sú zapísané v osobitnej matrike, pričom žiadateľ uvedie miesto sobáša alebo miesto úmrtia manžela,
  • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný okresným úradom v sídle kraja na ich predloženie a údaje v nich obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov podľa osobitného predpisu.

Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie a musí k nim byť priložený osvedčený preklad do slovenského jazyka. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja po overení údajov z nich vyhotoví ich kópie a doklady vráti žiadateľovi.

Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe.

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva spravidla do 30 dní od podania žiadosti. Ak sa žiadateľ nenachádza v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo ak sú pochybnosti o jeho štátnom občianstve, okresný úrad v sídle kraja požiada ministerstvo o súhlas s vydaním osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov a len v origináli.

Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo na základe predložených dokladov nemožno štátne občianstvo Slovenskej republiky zistiť alebo nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa a žiadateľ na výzvu okresného úradu v sídle kraja nedoplnil potrebné doklady v určenej lehote, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť. Ak bola žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietnutá z dôvodu, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja oznámi túto skutočnosť príslušným subjektom a zaznamená ju do registra obyvateľov Slovenskej republiky.

Okresný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu uvedenému v žiadosti, v ktorom nastala udalosť v minulosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať. Na vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia o vydávaní osvedčenia o štátnom občianstve SR.

Za vydanie osvedčenia / potvrdenia o štátnom občianstve SR sa vyberá správny poplatok podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov