Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2019, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Zamestnanci odboru

OZNAMY

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

Poľovníctvo

  • 14.08.2019 - Upovedomenie o predložení spisového materiálu - poľovný revír Ostrá hora Lednické Rovne (PDF, 685 kB)
  • 10.07.2019 - Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - poľovný revír Ostrá hora Lednické Rovne  - zvesené 26.07.2019
    • Upovedomenie
    • Odvolanie
  • 20.05.2019 - Rozhodnutie  o poverení -  poľovný revír Ostrá hora Lednické Rovne zoskenované  - zvesené 05.06.2019
  • 04.03.2019 - Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - zvesené 14.05.2019

 Lesné hospodárstvo

  • Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 12.7.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory prostredníctvom vyhlášky v roku 2018. Výzva je zverejnená na webovom sídle:

         http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812

 

     Projekty pozemkových úprav

 Záhradkové osady