Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2022, utorok
 

Oznamy

OZNAMY

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2021 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2020 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:

Poľovníctvo

 • 24.07.2020 - Upovedomenie o predložení spisového materiálu - revír Ostrá hora Lednické Rovne - zvesené 18.08.2020
 • 09.06.2020 - Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - revír Ostrá hora Lednické Rovne - zvesené 29.06.2020
 • 23.04.2020 - Rozhodnutie o poverení vykonaním ochrany poľovníctva - revír Ostrá hora Lednické Rovne - zvesené 11.05.2020
 • 23.03.2020 - Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia - oznámenie  - revír Ostrá hora Lednické Rovne - zvesené 14.04.2020
 • 20.02.2020 - Oznámenie o pokračovaní konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa ust. § 4 ods. 6 v spojení s ust. $ 24 ods. 1 a $ 26 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) v uznanom Poľovnom revíri Ostrá hora Lednické Rovne, a to do doby zaevidovania zmluvy o užívaní PR Ostrá hora Lednické Rovne resp. zmluvy vlastníkov PR Ostrá hora Lednické Rovne o jeho užívaní  - zvesené 16.03.2020
 • 14.08.2019 - Upovedomenie o predložení spisového materiálu - poľovný revír Ostrá hora Lednické Rovne - zvesené 03.09.2019
 • 10.07.2019 - Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - poľovný revír Ostrá hora Lednické Rovne  - zvesené 26.07.2019
  • Upovedomenie
  • Odvolanie
 • 20.05.2019 - Rozhodnutie  o poverení -  poľovný revír Ostrá hora Lednické Rovne zoskenované  - zvesené 05.06.2019
 • 04.03.2019 - Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - zvesené 14.05.2019

 Lesné hospodárstvo

 • 17. 09. 2020 - Verejná vyhláška - Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k. ú. Pružina
 • 08.07.2020 - Verejná vyhláška - Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k.ú. Udiča, pôvodné k.ú. Upohlav -zvesené 03.08.2020 

     Projekty pozemkových úprav

 • PPÚ Visolaje
 • PPÚ Prečín
 • PPÚ Dolné Kočkovce
 • PPÚ Čelkova Lehota
  • PPÚ Čelkova Lehota - rozdeľovací plán - zvesené 28.02.2020
  • PPÚ Čelkova Lehota - vyhláška o zverejnení RNS - zvesené 28.02.2020

 • PPÚ Jasenica
  • PPÚ Jasenica - rozhodnutie 431/2015 - o vykonaní projektu pozemkových úprav - zvesené 28.02.2020

 • JPÚ - Stupné (Jednoduché pozemkové úpravy)
  • 19.05.2020 - Jednoduché pozemkové úpravy Stupné-lokalita Dlhé (PDF, 330 kB), výzva na zastavenie zápisov do katastra nehnuteľností
  • 19.05.2020 - VEREJNÁ VYHLÁŠKA (PDF, 244 kB)ktorou sa zverejňuje nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné-Dlhé
  • 06.04.2020 -  Rozhodnutie o schváleni rozdeľovacieho plánu (PDF, 246 kB)
  • 23.01.2020 Verejná vyhláška JPÚ Stupné lokalita Dlhé - zvesené 19.05.2020
  • Mapa registra pôvodného stavu - zvesené 04.09.2019
  • Projekt pozemkových úprav Stupné - register pôvodného stavu - časť "A" - parcely pôvodného stavu - zvesené 04.09.2019
  • Projekt pozemkových úprav Stupné - výpis z  registra pôvodného stavu - zvesené 04.09.2019
  • Rozhodnutie 2016/006148 - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné lokalita „Dlhé“ - zvesené 04.09.2019
  • Grafické zobrazenie obvodu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné lokalita „Dlhé“  - zvesené 04.09.2019
  • Príloha č. 1 - zoznam parciel, zoznam známych a neznámych vlastníkov  - zvesené 04.09.2019
  • Rozhodnutie - OU-PB-PLO-2017/000301 - povolenie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Stupné - lokalita Dlhé - zvesené 04.09.2019
  • Oznámenie verejnou vyhláškou o konaní Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stupné – lokalita "Dlhé" - zvesené 04.09.2019
  • Oznámenie OÚ-PB-PLO-2018/000450 verejnou vyhláškou o schválení registera pôvodného stavu v kat. území Stupné, obec Stupné, lokalita Dlhé - zvesené 04.09.2019

 Záhradkové osady

 • ZO č. 23 – 14 Prúdy – Sedlačka
 • ZO SZZ SNP č 8
 • ZO Kalsové č. 23-80

  • 15.10.2018 - Oznámenie OU-PB-PLO-2018/000516 verejnou vyhláškou o vypracovaní návrhu projektu pozemkových úprav záhradkovej osady SZZ  Kalsové č.23-80 - zvesené 28.02.2020
  • 31.05.2019 - Vyhláška o zverejnení aktualizovaného registra pôvodného stavu pre záhradkovú osadu Kalsové č. 23-80 - zvesené 28.02.2020
  • 31.05.2019 - Rozhodnutie - schválenie úvodných podkladov projektu PPU - zvesené 28.02.2020
  • 31.05.2019 - Rozhodnutie - spôsob náhrady a určenie obvodu pozemkových úprav na vysporiadanie pozemkov - zvesené 28.02.2020
  • 31.05.2019 - Oznámenie o náhrade v peniazoch - zvesené 28.02.2020
  • 31.05.2019 - Rozhodnutie - prerušenie konania vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade - zvesené 28.02.2020
  • 31.05.2019 - Záhradková osada Kalsové č.23-80, doručenie výpisu z návrhu projektu pozemkových úprav - zvesené 28.02.2020
  • 31.05.2019 - Rozhodnutie - schválenie projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva - zvesené 28.02.2020