Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Vzory tlačív

  • lesné hospodárstvo

Oznámenie o zmene odborného lesného hospodára (RTF, 54 kB)

Podklady na skúšku lesnej stráže (PDF, 1 MB)

Návrh na ustanovenie lesnej stráže (RTF, 53 kB)

Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov (RTF, 252 kB)

Ročná evidencia ochrany lesa (PDF, 704 kB)

Ročná evidencia výkonov (PDF, 584 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie ťažby na ostatnom lesnom pozemku - § 23 ods. 1 posledná veta zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 60 kB)

Žiadosť o predĺženie lehôt na obnovu lesa na holine/na zabezpečenie lesných porastov*) - § 20 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 171 kB)

Žiadosť o rozhodnutie o nesúlade druhu pozemku v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 69 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia - § 6 zák. 326/2005 Z. z. (RTF, 44 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesa - §10 zák. 326/2005 Z. z. (RTF, 42 kB)

Žiadosť o zmenu druhu využitia lesného pozemku - Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska - § 7 odst. 4 zák. č. 326/2005 Z.z. (RTF, 69 kB)

Žiadosť o zmenu hraníc dielca podľa § 39 ods. 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 86 kB)

Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 68 kB)

Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 a § 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 101 kB)

  • poľovníctvo

Žiadosť o vykonanie skúšky poľovníckeho hospodára (RTF, 47 kB)

Hlásenie o plnení schváleného plánu lovu (XLS, 41 kB)

Návrh na menovanie  poľovníckej stráže (RTF, 55 kB)

Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (RTF, 69 kB)

Návrh na schválenie poľovného hospodára (RTF, 52 kB)

Príprava ku skúške poľovníckej stráže (RTF, 126 kB)

Tlačivá poľovnícke (XLS, 173 kB)

  • pozemkové spoločenstvá

Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev (RTF, 666 kB)

Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva (RTF, 138 kB)

Oznam o skončení likvidácie pozemkového spoločenstva (RTF, 70 kB)

Oznam o zmene zapísaných údajov v registri pozemkových spoločenstiev (RTF, 823 kB)

Žiadosť o výpis z RPS (RTF, 44 kB)

Informácia o valnom zhromaždení (RTF, 41 kB)

 

  • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Žiadosť o trvalé odňatie/dočasné*) poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 60 kB)

Žiadosť o registráciu plochy porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde (RTF, 54 kB) 

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa §  17 odst. 2, písmeno b) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v zastavanom území obce s výmerou do 500 m² (RTF, 46 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa §  17 ( odst 2, písm. a,  a písm. c)  zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 47 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmenu druhu pozemku § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - zmena jedného poľ. druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku alebo zmena z nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársky druh pozemku okrem lesného pozemku (RTF, 48 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – (rozhodnutie v pochybnostiach ) (RTF, 48 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku na lesný pozemok § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 45 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – LEGALIZÁCIA (RTF, 53 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely  na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 50 kB)

Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej do 1 roka (RTF, 41 kB) 

Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej (RTF, 41 kB)

 

  • zákon 140/2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

      Žiadosť o vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom (PDF, 301 kB)