Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Právomoci a kompetencie

Spôsob a zriadenie povinnej osoby  |  Právomoci a kompetencie

§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Právomoci a kompetencie Obvodného úradu Košice sú vymedzené v Smernici MV SR č. SVS-202- 2007/09313 z 15.augusta 2007, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu.

Obvodný úrad je právnická osoba. Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra SR. Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme obvodného úradu. Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálno-technikcé vybavenie obvodného úradu.

Obvodný úrad plní úlohy na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti Obvodných úradov s územnou pôsobnosťou v obvode (okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV) a ďalšie úlohy na príslušných úsekoch štátnej správy vymedzené osobitnými zákonmi do pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja s územnou pôsobnosťou v rozsahu kraja.

Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi na jednotlivých úsekoch štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria tieto úseky štátnej správy.

Obvodný úrad v sídle kraja podľa rozhodnutia vlády koordinuje plnenie spoločenských úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení spoločensky závažných javov a prednosta obvodného úradu v sídle kraja je oprávnený na plnenie spoločných úloh požadovať potrebné podklady a ukladať úlohy vedúcim iných miestnych orgánov štátnej správy v územnom obvode kraja.

Obvodný úrad vydáva na základe zákonov, v ich medziach a na základe splnomocnenia zákona vyhlášky.

Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej správy. Obvodný úrad v sídle kraja uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti, ktoré sú v pôsobnosti obvodného úradu a výkon štátnej správy, ktorý je určený podľa osobitných zákonov len do pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja, ktorý je v tejto vzorovej náplni činnosti označený. Obvodné úrady uskutočňujú výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti v odboroch a plnia úlohy v personálnych veciach.