Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Spôsob a zriadenia povinnej osoby

Spôsob a zriadenie povinnej osoby  |  Právomoci a kompetencie

Okresný úrad Košice bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Okresný úrad Košice je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej
republiky.

V konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti
okresného úradu, rozhoduje príslušný organizačný útvar okresného úradu.

Stupne riadenia na okresnom úrade:
a) prednosta
b) vedúci odboru
c) vedúci oddelenia
d) vedúci referátu

Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu upravuje Smernica Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej
organizácii okresného úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 79/2014.

Organizačná štruktúra Okresného úradu Košice:

a) organizačný odbor sa nečlení na oddelenia;

b) odbor všeobecnej vnútornej správy na:

1. oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík,
2. oddelenie priestupkov;

c) odbor živnostenského podnikania sa člení na:

1. oddelenie živnostenskej registrácie,
2. oddelenie živnostenskej kontroly;

d) odbor krízového riadenia sa člení na: 

1. oddelenie obrany štátu,
2. oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania,
3. koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, ktoré má postavenie
oddelenia;

e) majetkovoprávny odbor sa nečlení na oddelenia;

f) odbor školstva sa člení na:

1. oddelenie odborných a metodických činností,
2. oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností,
3. oddelenie špecializovaných činností;

g) odbor výstavby a bytovej politiky sa člení na:

1. oddelenie územného plánovania,
2. oddelenie štátnej stavebnej správy,
3. oddelenie bytovej politiky;

h) odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa nečlení na oddelenia;

i) odbor starostlivosti o životné prostredie,

1. oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
2. oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
3. oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja;

j) pozemkový a lesný odbor sa nečlení na oddelenia;

k) katastrálny odbor sa člení na:

1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, ktoré sa člení na
a. referát opráv chýb a katastrálnych konaní,
b. technicko – informačný referát,

2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, ktoré sa člení na
a. referát vkladových konaní,
b. referát zápisov práv k nehnuteľnostiam;

3. oddelenie registratúry;

l) odbor opravných prostriedkov sa člení na:

1. referát vnútorných vecí,
2. referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
3. referát starostlivosti o životné prostredie,
4. referát pôdohospodárstva,
5. referát katastra nehnuteľností.