Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2021, sobota
 

PREPUSTENIE ZO ŠTÁTNEHO ZVÄZKU SR

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Prepustenie zo štátneho zväzku SR upravuje zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR v platnom znení.

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR sa podáva OSOBNE na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

Žiadosť obsahuje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území SR pred odchodom do cudziny, dôvody žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku, dátum a podpis žiadateľa.

K žiadosti sa predkladajú nasledovné doklady:

 • doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)
 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (sobášny list, ak je žiadateľ ženatý - vydatá, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva – ak je žiadateľ rozvedený/-á, úmrtný list manžela – vdovec, vdova)
 • prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Slovenskej republiky
 • potvrdenia, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach v Slovenskej republike: 
  • potvrdenie daňového úradu, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach. Potvrdenie vydáva príslušný daňový úrad podľa posledného trvalého pobytu v SR.
  • potvrdenie zo sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na verejných dávkach (napr. platby do sociálnej poisťovne ako SZČO a pod). Potvrdenie vydáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne podľa posledného trvalého pobytu v SR.
  • potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na verejných dávkach. Potvrdenie vydáva zdravotná poisťovňa, v ktorej bol žiadateľ poistený.
  • potvrdenie z colného úradu, že žiadateľ nemá nedoplatky na cle.
  • potvrdenie obce alebo mesta (v Košiciach Magistrát mesta Košice) o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na dani z nehnuteľností v prípade, že je vlastníkom nehnuteľnosti. Ak nie je vlastníkom nehnuteľnosti na území SR toto potvrdenie nahradí čestným vyhlásením (úradne osvedčeným) o tom, že nevlastní žiadny nehnuteľný majetok na území Slovenskej republiky.
  • potvrdenie obce alebo mesta podľa posledného trvalého pobytu v SR (v Košiciach Magistrát mesta Košice) o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na miestnych daniach a na miestnych poplatkoch (napr. odpad, daň za psa a pod.)

Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku SR v samostatných žiadostiach.

Ak je do žiadosti pojaté maloleté dieťa do 14 rokov, rodič pripojí: 

 • rodný list dieťaťa,
 • prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí,
 • úradne osvedčený súhlas druhého rodiča, ak druhý rodič nepodal rovnakú žiadosť
  (Súhlas možno nahradiť právoplatným rozhodnutím súdu. Súhlas sa nevyžaduje, ak druhý rodič je pozbavený rodičovských práv alebo jeho rodičovské práva sú obmedzené, alebo je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.)

Platnosť cudzozemských verejných listín: Predložené verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území cudzieho štátu musia mať ďalšie overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nim byť priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

Bližšie informácie sú na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo ich nájdete priamo na stránke venovanej legalizácii dokladov do zahraničia.

V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je oprávnený podať žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR súdom ustanovený opatrovník.

Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo štátneho zväzku vydá listinu o prepustení zo štátneho zväzku SR. Listinu si žiadateľ preberá osobne na okresnom úrade v sídle kraja alebo na zastupiteľskom úrade SR  v zahraničí. Štátne občianstvo sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku.

Za prepustenie zo štátneho zväzku SR sa vyberá správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov.

 
 
 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)